Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Josefin Tingvall

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2020

Josefin Tingvall. Född 1993 i Arvika. Bor och arbetar i Göteborg.

Josefin Tingvall är en konstnär som arbetar i en mängd olika medier, med en bas inom textiltekniker och hantverk är kärnan i hennes praktik en poetisk och materiell ifrågasättande. Genom att utforska koncept genom att skapa och möta material på ett nostalgiskt sätt undersöker Tingvall landskapets dynamik, inklusive manipulering av dess effekter och gränser. Teman Tingvall arbetar med är miljöer, bräcklighet och förändring; människors roll i vår egenbyggda värld.

Foto: Josefin Tingvall

I hennes arbete blir hantverk handlingar där en möjlighet att lära sig och destrukturera presenterar sig. Hon är utbildad i hantverk och design vid Linköpings universitet, konstnärlig master vid Konstfacks Craft-program och som gäststudent vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Som konstnär jagar hon efter en daggdropps estetik, både genom att samla eller efterlikna naturliga efemära processer. Hennes verk baseras direkt på omgivande platser och använder vardagliga upplevelser som utgångspunkt. Genom att balancera mellan minnen och erfarenheter försöker hon närma sig ett stort antal ämnen på ett flerskiktat sätt. Tid och minne spelar alltid en nyckelroll. Genom att tillämpa ett poetiskt och ofta metaforiskt språk skapar hon arbeten med hjälp av kreativa speltaktiker, en repetitiv handling. Lek, hantverk, rörelse och handling är en allvarlig fråga: under spelet gäller andra regler än i vardagen.

– Guest student, The Royal Institute of Art, Stockholm, 2017-2018
– Master of fine arts, Konstfack, CRAFT! Textile 2015-2017
– Bachelor’s of arts in craft and design, Linköping University, 2012-2015
– Solo exhibition, Luleå Konsthall, 16/11 – 12/1 2020
– Residens Icelands textile center, Blöndous, Iceland, september – october 2019
-The Swedish Arts Grants Committee, work grant 1 year, 2019
– Luleå Ateljéstipendiat 2018-2019
– Group Exhibition, Connections, Gallery Noorus, Tartu, Estonia, May 2019
– Summer Studio, Galleri Box, Göteborg, 13-19/8 2018
– Solo exhibition, “Jag ville vaddera varje kullersten” Linköping, Slöjdgalleriet, 2018.

josefintingvall.com

 

English

Josefin Tingvall

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 30 September 2020

Josefin Tingvall. Born 1993 in Arvika. Lives and works in Göteborg.

Josefin Tingvall is a textile and crafts-based artist. In her practice, she employs a variety of media to pose poetic and material questions. Exploring concepts by creating and approaching materials nostalgically, Tingvall examines the dynamics of landscape, including manipulating its effects and boundaries. The themes she processes are environments, fragility and change; the role of human beings in our self-fabricated world. In her works, crafts become actions, where the potential to learn and destroy are presented. Tingvall studied crafts and design at Linköping University. She has an MFA from the Craft programme at the Konstfack University College of Arts, Crafts and Design and was a guest student at the Royal Institute of Art in Stockholm. As an artist, she is in quest of a dewdrop aesthetics, both by collecting and emulating natural ephemeral processes. Her works are based directly on the surroundings and everyday events. By balancing between memories and experiences, she attempts to approach a large number of subjects on multiple levels. Time and memory are always key elements. By applying a poetic and often metaphorical language, she creates works with the aid of creative game tactics and repetitive narratives. Play, crafts, movement and plot are serious matters: other rules apply in games than in everyday life.

– Guest student, The Royal Institute of Art, Stockholm, 2017-2018
– Master of fine arts, Konstfack, CRAFT! Textile 2015-2017
– Bachelor’s in arts in craft and design, Linköping University, 2012-2015
– Solo exhibition, Luleå Konsthall, 16 November – 12 January, 2020
– Residence Iceland’s textile center, Blöndous, Iceland, September – October 2019
-The Swedish Arts Grants Committee, work grant 1 year, 2019
– Luleå studio grant 2018-2019
– Group exhibition, Connections, Gallery Noorus, Tartu, Estonia, May 2019
– Summer Studio, Galleri Box, Gothenburg, 13-19 August, 2018
– Solo exhibition, “Jag ville vaddera varje kullersten” Linköping, Slöjdgalleriet, 2018

josefintingvall.com