Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Joanna Lombard

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2019

Joanna Lombard, född i Algeriet 1972, uppvuxen och verksam i Stockholm, Sverige.

I min praktik jobbar jag med film, foto, installation, ljud och text. Jag arbetar ofta med iscensättningar av situationer med autentisk bakgrund som behandlar frågor kring identitet, ursprung och utanförskap. Ett slags observationer, reflektioner över förlopp som kommer av personliga erfarenheter. Jag sätter ofta igång flera processer samtidigt, ibland triggar det igång ett förlopp och resulterar i ett verk, ibland glöms det bort och ibland tas det upp långt senare.

Ett exempel är att idag beställde jag en planritning av den byggnad jag växte upp i, Ljusbacken. Den plats som jag tenderar att återkomma till, den grop jag gräver i, min point of no retrun, en plats som triggar min fantasi. Jag tänker att det är den plats där jag försökte förstå världen och dess förutsättningar och att jag därför vill återvända dit. Där upplever jag min blick som elementär och det hjälper mig att organisera min världsbild. Jag växte upp på 70-talet i ett av progg- och hippierörelsens starkaste fästen, Ljusbacken i Hälsingland. Platsen, tiden och dess genomströmning av ideologier har kommit att fungera som en backdrop för mitt berättande.

På Iaspis vill jag pröva scener, idéer och utkast som jag samlat på mig. Premissen är gruppen och dess olika kraftmätningar. Jag söker efter ett ambivalent berättande där upprepning är ett återkommande angreppssätt. Scenerier där människans grepp om gruppen undersöks. Jag försöker finna ännu inte artikulerade odefinierade situationer, tillstånd och stämningar ofta med primitiva inslag. Gruppen är central och kollektivet finns alltid närvarande. Igen ställer jag mig frågan: Hur långt går vi för att känna grupptillhörighet?

Magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Postmaster: The Photographic Artist’s Book: Dissemination in a Digital Landscape, Kungl. Konsthögskolan.

Utställningar: Children of the Children of the Revolution, Färgfabriken. Momentum 8 – Tunnel Vision!, Moss, Norge. Ghosts, Spies and Grandmothers, 8:e Seoul-biennalen, Sydkorea. The Society without Qualities, Tensta konsthall. The Black Moon, Palais de Tokyo, Paris. The Hidden Mother – A Psychoanalytic Exhibition, Paris.

Joannalombard.com

 

English

Joanna Lombard

Studio grant holder in Stockholm 1 april – 30 September 2019

Joanna Lombard, born in Algeria in 1972, raised in Stockholm where she lives and works.

In my practice I work with film, photography, installation, sound and text. I often work with the staging of situations with authentic backgrounds that deal with issues of identity, origin and exclusion. The works are observations and reflections on processes that originate in personal experiences. I often start several processes simultaneously, and sometimes they trigger a process which results in a work; at other times they are forgotten and may be taken up much later.

Today, for example, I ordered a floor plan of the building in Ljusbacken where I grew up. This is the place I tend to return to, the hole I dig into, my point of no return, a place that triggers my imagination. I believe this is where I attempted to understand the world and its conditions and that’s why I want to return. There I see my gaze as elementary and it helps me organise my world view. I grew up in the 1970s in one of the progg and hippie movement’s absolute strongholds, Ljusbacken in Hälsingland. The place, the time and its flow of ideologies serve as a backdrop for my story.

At Iaspis I want to try out scenes, ideas and drafts. The premise is the collective and its various confrontations. I am looking for an ambivalent narrative where repetition is a recurring approach. Scenarios where the human control of the group is examined. I am attempting to find as yet unarticulated, undefined situations, states and moods often comprising primitive elements. The group is central and the collective is always present. Again I ask myself the question: How far will we go in order to feel group affiliation?

MFA from the Royal Institute of Art, Stockholm. Postmaster: The Photographic Artist’s Book: Dissemination in a Digital Landscape, the Royal Institute of Art, Stockholm.

Exhibitions: Children of the Children of the Revolution, Färgfabriken, Sweden; Momentum 8 – Tunnel Vision! Moss, Norway; Ghosts, Spies and Grandmothers, the 8th Seoul Art Biennial, South Korea; The Society without Qualities, Tensta konsthall, Sweden; The Black Moon, Palais de Tokyo and the Hidden Mother – A Psychoanalytic Exhibition, Paris, France.

Joannalombard.com