Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Frida Hållander and Åsa Norman

Residensstipendiater i Stockholm 1 oktober 2020 – 30 juni 2021

Frida Hållander, född i Dalstorp 1981 och Åsa Norman, född i Stockholm 1984. Hållander OCH Norman bor och verkar i Stockholm.

Frida Hållander och Åsa Norman kommer att arbeta med sitt pågående konstnärliga arbete Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna som vill lyfta fram och diskutera textil- och hemindustrins kvinnors villkor, kunskaper och motstånd; deras viljefullhet och egensinne, som kommer till uttryck i organisering, yrkesstolthet och strategier. Under sin tid på Iaspis kommer de att arbeta med en bok och konstnärliga arbeten kring den läsning och görandet av ett konstnärligt arbete i relation till pjäsen Fabriksflickorna – makten och härligheten av regissörerna Suzanne Osten och Margareta Garpe (1980). Pjäsens och dess omfattande arkiv- och dokumentations materialet skildrar en komplex historisk process inom den svenska textil- och klädindustrin på 1960- och 80-talet, under vilken flera industrier genomgick en omstruktureringsprocess. Projektet undersöker hur textilindustrin har verkat genom kroppar och hur dessa kroppars erfarenheter har byggt upp den. Genom konsthantverkliga metoder lyssnar Hållander och Norman på vittnesmål och kunskaper från den svenska textilindustrin; en omstrukturerad industri som idag står inför globala sociala och ekologiska utmaningar.

Frida Hållander och Åsa Norman, Foto Sandra Lundberg

Frida Hållander är konsthantverkare och har en doktorsexamen från Konstfack och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Doktorsavhandling har titeln: Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid (2019), innehåller en fallstudie som behandlar textilens tematik och den kollektiva berättelsen om kvinnor som har arbetat i syfabriker och hemindustri. Hon har sedan 2014 samarbetat med textilkonstnär Åsa Norman.

fridahallander.se

Åsa Norman är textilkonstnär baserad i Stockholm, utbildad vid HDK Steneby och Konstfack. Hennes arbete handlar främst om hur olika kvinnliga organisationer och formationer har bildats socialt och politiskt genom historien, men också i nuet. Hon undersöker ofta hur sätt att arbeta inom textilområdet kan organisera motståndshandlingar. Under de senaste sex åren har Norman ofta samarbetat med konsthantverkaren och konstnärliga forskaren Frida Hållander.

asanorman.com

 

English

Frida Hållander and Åsa Norman

Studio grant holders in Stockholm 1 October 2020 – 30 June 2021

Frida Hållander and Åsa Norman have collaborated closely since 2014.
Their most recent collaboration is an on-going artistic work The factory girls – The wilful textile worker, that wants to highlight and discuss the conditions, knowledge and resistance of women in the textile and home industry; their willingness and self-will, which is expressed in organization, professional pride and strategies.

During their residence at IASPIS, Frida and Åsa will work on a book, and artistically in various materials, around the play Fabriksflickorna – makten och härligheten (The Factory Girls – The Power and Glory) by the directors Suzanne Osten and Margareta Garpe (1980). The play and its comprehensive archive and documentation material address a complex historical process of the Swedish textile and clothing industry in the 1960s and 1980s, during which several industries underwent a restructuring process. The project examines how the textile industry has left traces in bodies and how the experiences of these bodies have erected the industry. Through crafts methods, Frida and Åsa listen to testimonies and knowledge from the Swedish textile industry; a restructured industry that today faces global social and ecological challenges.

Frida Hållander is a craft-artist and holds a PhD from Konstfack and HDK-Valand The Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg, Sweden. Her doctoral thesis Whose Hand is Making? A Sister-Text about Craft, Class, Feminism and the Will to Contest (2019), includes a case study which addresses the thematics of textile and the collective story of women that have worked in sewing factories and homebased industry.

fridahallander.se

Åsa Norman is a textile artist educated at HDK Steneby, Dals Långed, Sweden, and Konstfack, Stockholm, Sweden. Her work deals mainly with how different female organizations and formations have been formed socially and politically throughout history, but also in the present. She is often researching how ways of working within the field of textile can organize acts of resistance.

asanorman.com