Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Fredrik Strid

Residensstipendiat i Stockholm 1 oktober 2019 – 31 mars 2020

Kjell Fredrik Strid. Född 1973 i Torshälla. Bor och arbetar i Persbo Studio, norra Uppland (Uppsala).

Mina arbeten är alla kopplade till naturvärlden. Jag använder natur som en språngbräda mot ett tema. Konstverken är ofta direkta i sina uttryck med tydliga igenkänningsfaktorer som står i direkt relation till ämnen som till exempel melankoli, förgänglighet, sublimitet, romantik och identitet, som i sin tur skapar underliggande meningsskikt. Med konceptuell insikt hittar inspiration i natur, forskning, naturmuseer, och även i konst och litteratur.

Foto: Fredrik Strid

På Iaspis kommer jag att arbeta med projektet Alla fåglar i Sverige. Ur den kristna vanitasmåleritraditionen har jag plockat ut en beståndsdel: stearinljuset. Med symboliken om livets korthet i förhållande till fåglarnas väsen problematiserar och belyser jag frågor kring nationell identitet. Projektet i sin enkelhet består av ”alla” Sveriges fåglar i naturlig storlek som modelleras i lera, form görs sedan med silikon, och dom gjuts slutligen i stearin med en veke.

I Sverige påträffas ca 300-320 fågelarter och min ambition är att skulptera samtliga av dessa fåglar och visa dom sammanställda i en sakral installation. Detta är ett stort och arbetskrävande projekt och beräknas vara klart under 2021.

Parallellt med detta arbete påbörjas också ett bokprojekt med samma titel Alla fåglar i Sverige. Författare är inbjudna att skriva fristående essäer kring tematiken, utgivning planerad till 2021.

Magisterexamen i fri konst från konsthögskolan i Malmö 2005.
Interdisciplinary Studios för professor Mary Kelly UCLA,(2004-05).
Exempel på utställningar: Malmö Konstmuseum, Ystads Konstmuseum, Kunsthaus Dresden, OR-Gallery, Peter Dass museet, Contemporary Art Center Vilnius, mfl.
Samarbeten med forskande institutioner: Naturhistoriska Riksmuseet och Norskt Polarinsitutt.
Kurator på konstcentret Signal i Malmö, 2005-08.
Sedan 2010 driver jag skulpturparken och konstnärsresidenset vid Persbo Studio (persbostudio.com)
Jag är aktuell i grupputställningen Non-Human Animal på Uppsala Konstmuseum med start 28 september 2019 och i separatutställningen The Raven på kulturhuset Storbrunn i Östhammar, 1 oktober 2019.

fredrikstrid.com

 

English

Fredrik Strid

Studio grant holder in Stockholm 1 October 2019 – 31 March 2020

Kjell Fredrik Strid. Born 1973 in Torshälla. Lives and works in Persbo Studio, Norra Uppland (Uppsala).

My works are all linked to the world of nature. I use nature as a springboard towards a theme. The works often have an immediate style, with distinctly familiar features that stand in direct relation to subjects such as melancholy, transience, the sublime, romance and identity, which, in turn, generate underlying strata of meaning. With conceptual insights, I find inspiration in nature, research, natural history museums, and also in art and literature.

At Iaspis, I will pursue my project Alla fåglar i Sverige (All the Birds in Sweden). I have picked one element from the tradition of Christian vanitas painting: the candle. Using the symbolism of the brevity of life in relation to the nature of birds, I problematise and highlight issues of national identity. In all its simplicity, the project covers “all” the birds in Sweden in their natural size, modelled in clay to produce a silicon mould, before finally casting them in candle wax with a wick.
Some 300-320 bird species are found in Sweden, and my ambition is to sculpt all these birds and show them together in a sacral installation. This is a monumental and laborious project and I expect to complete it in 2021.

Alongside this, I will also embark on a book project with the same title, Alla fåglar i Sverige. Writers have been invited to contribute independent essays on the theme; the preliminary publishing date is 2021.

MA in Fine Arts from the Malmö Art Academy in 2005.
Interdisciplinary Studios under Professor Mary Kelly UCLA, (2004-05).
Selected exhibitions: Malmö Konstmuseum, Ystads Konstmuseum, Kunsthaus Dresden, OR-Gallery, the Peter Dass Museum, Contemporary Art Centre Vilnius.
Research collaborations: The Swedish Museum of Natural History and the Norwegian Polar Institute.
Curator at the Signal art centre in Malmö, 2005–2008.
Since 2010, I have been in charge of the sculpture part and artist residence at Persbo Studio (persbostudio.com).

I am currently featured in the group exhibition Non-Human Animal at Uppsala Konstmuseum, opening on 28 September, 2019, and the solo show The Raven at Kulturhuset Storbrunn in Östhammar, opening 1 October, 2019.

fredrikstrid.com