Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Barthélémy Garcia 

Residensstipendiat i Stockholm 11 oktober 2021 – 24 april 2022

Barthélémy Garcia är född i Pertuis i Frankrike och bor i Göteborg sedan 2011. Garcia bearbetar livet i ofta vardagliga material och föremål. Under sin tid på Akademin Valand blev han besatt av värmeelement, och det kom senare att omfatta AC-anläggningar, mobilmaster, konstgräs, tak och stormarknader. Hans konst är intellektuellt inspirerad, intuitivt utförd och innehåller nästan alltid malplacerade akademiska citat.

Portrait of Barthélémy Garcia, Foto: Christoffer Rutström

Form- och motivmässigt domineras Barthélémy Garcias konst av staden, till exempel i det pågående projektet Fasadens kulisser. I sitt konstnärskap utgår han ifrån tanken om det materiella som någonting i sig betydelsebärande. Han menar att tingen besitter en självständighet i tillvaron som sträcker sig bortom det vi människor tillskriver dem. Utgångspunkten för Fasadens kulisser är en utforskning av det materiella där kameran är riktad mot staden.

Urbana miljöer har en längre livslängd än oss människor och utgör också den matris vilket objekten som produceras i vårt samhälle vilar på. Våra liv är nära sammankopplade med tingen. Beslut om vår levnadsmiljö tas i rum som vanligtvis inte betraktas som “politiska” och det materiella har där en avgörande roll.

Garcias konst ger oss tillfälle att rikta vår uppmärksamhet mot olika aspekter av vår fysiska omgivning som vi annars inte uppmärksammar men som har en viktig inverkan på våra liv. Garcia har en konstnärlig kandidatexamen i fotografi och en konstnärlig magisterexamen i fotografi från Akademin Valand (nuförtiden HDK-Valand – Högskolan för konst och design) och studerade dessförinnan konsthistoria och arkeologi i Aix-en-Provence. Hans verk har visats på Röda Sten Konsthall i Göteborg, Galleri Format i Malmö, och nu senast FG2 i Göteborg.

2020 beviljades han Konstnärsnämndens assistentstipendium, tillsammans med Klara Källström och Thobias Fäldt.

barthelemygarcia.se

 

English

Barthélémy Garcia

Studio grant holder in Stockholm 11 October 2021 – 24 April 2020

Barthélémy Garcia (1985) is a French-born artist from Pertuis who has been based in the Swedish city of Gothenburg since 2011. Garcia addresses life through — often mundane — materials and objects. During his time at Valand Academy he developed a mild obsession with a radiator, subsequently expanding to AC’s, cell towers, artificial grass, roofs and supermarkets. His work is intellectually inspired, carried out intuitively, and, more often than not, includes misplaced academic quotes.

The predominant decor and subject of Barthélémy Garcia’s work is the city, illustrated by his ongoing project Fasadens Kulisser, The Facades’ Coulisses.
In his artistic practice, Garcia departs from the idea that the material itself carries significance. He believes that objects possess an independent existence extending beyond the meaning we humans attribute to them. The starting point for Fasadens Kulisser is an exploration of the material, with the camera aimed at the city.

Urban landscapes have a longer lifespan than us, humans, and form the matrix for the objects produced in our society. Our lives are closely connected with things. Decisions about our living environment are made in spaces that are generally not considered ‘political’ — the material realm being such a space.
His work invites us to focus our attention on various aspects of our physical milieu — aspects that we are rarely conscious of, despite the impact they have on our lives.

Barthélémy Garcia studied his BFA and MFA in Photography at Valand Academy after having studied Art history and Archeology in Aix-en-Provence. His work has been shown at Rödasten Konsthall, in Gothenburg; at Galleri Format, in Malmö; and most recently at FG2, in Gothenburg. In 2020, he received the Swedish Arts Grants Committee’s Assistant Grant with Klara Källström and Thobias Fäldt.

barthelemygarcia.se