Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ayesha Hameed

Residensstipendiat i Göteborg, juni – juli 2021 (online-residens). I samarbete med GIBCA

Syeda Ayesha Hameed. Född i Edmonton, Kanada. Bor och verkar i London, Storbritannien.

Under min ateljévistelse kommer jag att inrikta mig på produktionen av Trading Winds, en flerkanalig ljudinstallation och en serie tygvepor. Verket refererar till de parallella stadsplaner med kanalsystem som togs fram för Göteborg och Batavia (dagens Jakarta) och orkanen som 1852 drabbade Saint-Barthélemy, Sveriges enda slavkoloni i Karibien. Trading Winds anspelar på de vindar som blåser genom dessa två städer och den karibiska ön, och deras relation till kolonialism och slaveri.

Textilveporna refererar till den koloniala handelshistorien med både Saint-Barthélemy och Batavia/Jakarta. Handeln i Jakarta omfattade bland annat muskot, peppar, kryddnejlika, kanel, kaffe, te, kakao, tobak, gummi och socker. Kanalerna var inte lämpade för förutsättningarna i regionen: de slammade ständigt igen och behövde muddras, en ekologisk manifestation av det koloniala våldet som införandet av rutnätsplaneringen innebar. Saint-Barthélemy, en vulkanisk och torr ö, erbjöd inte förutsättningar för slaveriets plantage-system, så svenskarna gjorde ön till en frihandelszon för handel med slavar. Detta var en ännu brutalare kommodifiering av förslavade män och kvinnor. Veporna bär spår av den historien – från Jacques Gentes misslyckade försök att odla kakao under 1600-talet till den kommersiella saltproduktionen, illustrerad av mangroveträden som växte i de salta våtmarkerna runt ön och mildrade effekterna av strömmarna i det vindpinade hav som omgav ön, till Flamboyant-trädet, ursprungligen från Madagaskar men inplanterat i tropiska och subtropiska områden över hela världen, som representerar växtlighet som spridits via kolonialism, till fikuskaktusen, som sägs ha använts som taggigt staket som försvar mot rivaliserande europeiska kolonialstater, såsom Storbritannien.

Ayesha Hameed bor i London. Sedan 2014 har hennes projekt ”Svart Atlantis” i flera kapitel undersökt Svarta Atlanten och dess efterföljare i samtida illegal migration till sjöss, i havsnära miljöer, genom afrofuturistiska dansgolv och ljudsystem, och i yttre rymden. Genom videor, ljudessäer och performance-föreställningar undersöker hon hur man kan tänka med bilder, vatten, våld och historien som delar av ett levande arkiv och hur tidsresor kan utgöra en historisk metod.

Bland senare utställningar märks: Liverpoolbiennalen (2021); Göteborgs internationella samtidskonstbiennal (2019); Lubumbashibiennalen (2019); och Dakarbiennalen (2018). Hameed är medredaktör för Futures and Fictions (Repeater, 2017) och medförfattare till Visual Cultures as Time Travel (Sternberg/MIT, planerad 2021). Hon är för närvarande en av de programansvariga för doktorandutbildningen inom Visuell kultur vid Goldsmiths University of London.

 

English

Ayesha Hameed

Grant holder in Göteborg, June – July 2021 (Currently online residency). In collaboration with GIBCA

Syeda Ayesha Hameed. Born in Edmonton, Canada. Lives and works in, London UK.

During my residency, I will focus on the production of Trading Winds, a multichannel sound installation and series of textile panels. It references the twin city plans based on canal systems made for Gothenburg and Batavia (now Jakarta) and the 1852 hurricane that struck St. Barthélemy, Sweden’s only slave colony in the Caribbean. Trading Winds thinks about tunnels of wind through these two cities and the Caribbean island and their relationship to colonialism and slavery.

The textile panels refer to both St Barthélemy’s and Batavia/Jakarta’s colonial trading history. Goods being traded in Batavia included nutmeg, peppers, cloves, cinnamon, coffee, tea, cacao, tobacco, rubber, and sugar. The canals were not suitable for the conditions in the region: they constantly silted over and had to be dredged: an ecological manifestation of the colonial violence of imposing modular city planning. St. Barthélemy, a volcanic and arid island, could not support the conditions for a plantation system of slavery, so the Swedes established the island as a free trade zone for the purchase of slaves. This was an even more dire commodification of enslaved men and women. The textiles will bear traces of that history—from Jacques Gentes’ unsuccessful attempt to cultivate cacao in the 17th century; to the commercial production of salt, visualized here in the mangroves that were able to grow the saline swamps around the island and that mitigated the currents of the windy sea that buffeted the island; to the flamboyant, a tree indigenous to Madagascar but planted in tropical and subtropical regions all over the world and evoked here to consider flora disseminated through colonialism; and finally  to the barbary fig, which is reported to have been used as a cactus fence as a defense against rival colonizing countries from Europe, like Britain.

Ayesha Hameed lives in London, UK. Since 2014 Hameed’s multi-chapter project ’Black Atlantis’ has looked at the Black Atlantic and its afterlives in contemporary illegalized migration at sea, in oceanic environments, through Afrofuturistic dancefloors and soundsystems and in outer space. Through videos, audio essays and performance lectures, she examines how to think through sound, image, water, violence and history as elements of an active archive; and time travel as an historical method.

Recent exhibitions include Liverpool Biennale (2021), Gothenburg Biennale (2019), Lubumbashi Biennale (2019) and Dakar Biennale (2018). She is co-editor of Futures and Fictions (Repeater 2017) and co-author of Visual Cultures as Time Travel (Sternberg/MIT 2021). She is currently Co-Programme Leader of the PhD in Visual Cultures at Goldsmiths University of London.