Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

aghili/karlsson

Residensstipendiater i Stockholm 1 oktober 2019 – 31 mars 2020

Björn Karlsson och Nasim Aghili. Nasim Aghili född 1980, Teheran. Björn Karlsson född 1976, Stockholm. Baserade i Stockholm.

aghili/karlsson (Nasim Aghili och Björn Karlsson) arbetar främst med performance och installationer, ofta i det offentliga rummet. Vårt arbete samtalar med erfarenheter av att leva i olika former av exil och maktens reproducerande av osörjbarhet. Vårt arbete tar därför ofta formen av helande ritualer som iscensätter och gör sörjbarhet. På senare tid har vi arbetat i internationella projekt som undersöker radikal odling, civil olydnad och systerskapets estetik, främst i Nordamerika med konstnärer, aktivister och kollektiv vars arbete utgår ifrån olika former av dekoloniserande praktiker.

 

På Iaspis vill vi arbeta med en performance-serie (rumslig och digital) som blir ett försök till artikulerande av strategier för kommunikation och konstnärlig praktik utifrån en idé om gemensamhet och alternativa verklighetspraktiker – som var för sig men framför allt sammantaget skapar en annan logik än den rådande nyliberala, individualistiska, heterosexuella och koloniala som vi tar för naturlig och som ofrånkomlig. Vi kommer att arbeta med den amerikanska filosofen Jack Halberstams idéer om queer anarki och ”Aesthetics of Chaos” för att undersöka konstnärliga strategier för att störa en rådande ordning. Vi kommer att arbeta med platsspecifika och deltagande performance-verk och på Iaspis blir vår studio både scen och mötesplats för deltagare och samarbeten. Vi kommer att under vår vistelse bjuda in andra konstnärer, såsom mexikanska konstnären och rapparen Vreni Michelini Castillo (baserad i Oakland och verksam under namnet Chhoti Maa).

MFA från Konstfack och BA från Stockholms universitet, Teatervetenskap.
Våra verk har visats i Sverige, Puerto Rico, Mexico, USA, Frankrike, Estland, Norge och Sápmi, både i utställningar, som turnerande performance och verk i det offentliga rummet. Bland senare arbeten finns det permanenta verket şaneşîn (Hässelby, Stockholm) som bygger på ett samarbete med den lokala föreningen Rådet av Enade Kreoler och Statens Konstråds satsning Konst händer och Shoresh – The Ground is On Fire, ett platsspecifikt performance som öppnade på Highways Performance Space i Los Angeles.

aghili-karlsson.se

 

English

 

aghili/karlsson

Studio grant holders in Stockholm 1 October 2019 – 31 March 2020

Björn Karlsson and Nasim Aghili. Nasim Aghili 1980, Tehran. Björn Karlsson 1976, Stockholm. Based in Stockholm.

aghili/karlsson (Nasim Aghili and Björn Karlsson) create performances and installations, often in public spaces. Our projects address experiences of living in various kinds of exile, and how power reproduces ungrievability. Thus, our work often takes the form of healing rituals, enacting and making grievability. Recently, we have been involved in international projects that explore radical gardening, civil disobedience and the aesthetics of sisterhood, mainly in North America, with artists, activists and collectives whose work involves various forms of decolonising practices.

At Iaspis, we want to work on a series of performances (spatial and digital) that will be attempt to articulate strategies for communication and artistic practices based on an idea of community and alternative reality practices – which separately, but mainly together, generate a different logic than the prevailing neo-liberal, individualistic, heterosexual and colonial one that we take for granted as being inevitable. We will explore the American philosopher Jack Halberstam’s ideas on queer anarchy and Aesthetics of Chaos, to identify artistic strategies for disrupting the current order. We will produce site-specific and participative performance works, and our studio at Iaspis will be both the scene and meeting place for participants and collaborations. During our time at Iaspis, we will invite other artists, including the Mexican artist and rapper Vreni Michelini Castillo (based in Oakland, where he operates under the name of Chhoti Maa).

MFA from Konstfack and BA from Stockholm University, Theatre Studies.

Our works have been shown in Sweden, Puerto Rico, Mexico, USA, France, Estonia, Norway and Sapmi, as exhibitions, touring performances and works in public spaces. Our most recent activities include the permanent work şaneşîn (Hässelby, Stockholm), based on a collaboration with the community organisation Rådet av Enade Kreoler and the Public Art Agency Sweden’s initiative Art is Happening, and Shoresh – The Ground is On Fire, a site-specific performance featured for the first time at the Highways Performance Space in Los Angeles.

www.aghili-karlsson.se