Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Adèle Essle Zeiss

Residensstipendiat i Stockholm 3 april – 27 september 2020

Adèle Essle Zeiss. Född 1983 i Stockholm, bor och arbetar i Stockholm.

Examen från Kungliga Svenska Balettskolans moderna linje 2002 och Kungl. Konsthögskolans femåriga program i fri konst Stockholm 2018.

Jag gör performanceverk och installationer som bygger på grundläggande aspekter av kroppen och som fyller rummet en förstärkt kroppslig närvaro. Jag använder ofta objekt för att förtydliga det som sker i kropparna. Mitt konstnärsskap har sitt ursprung i dans och koreografi och jag arbetar fram nya idéer genom att experimentera fysiskt, ofta i samarbete med dansare.

I mina två senaste verk har jag arbetat med tyngd och balans i installationer där dansare balanserar på upphängda plankor med betongsäckar som motvikter till deras kroppar eller kroppsdelar. Genom verken har jag undersökt balanssystemet, ett helautomatiskt inlärt system som är lagrat i kroppen och inte går att styra med vilja. Jag har även varit intresserad av upplevelsen av kroppens tyngd som ett inifrån perspektiv av den egna kroppen och i kontrast till det vad handlingen att väga en kropp representerar.

På Iaspis kommer jag att prova nya idéer och arbeta på ett nytt större performanceverk där dansarna delar vikt med varandra med hjälp av linor och lyftblock.

vimeo.com/322202493

vimeo.com/244357241

 

English

Adèle Essle Zeiss

Studio grant holder in Stockholm 3 April – 27 September 2020

Born 1983 in Stockholm. Lives and works in Stockholm.

Graduated from the Royal Swedish Ballet School, modern dance (2002) and the Royal Institute of Art, five-year programme in fine arts, Stockholm (2018).

I create performance works and installations based on fundamental aspects of the body, filling the space with an enhanced physical presence. I often use objects to clarify what happens inside the bodies. My artistic practice originates in dance and choreography, and I develop new ideas through physical experimentation, often together with dancers.

In my two most recent works, I have explored weight and equilibrium in installations where dancers balance on suspended planks with sacks of concrete as counterweights to their bodies or limbs. In this way, I have studied balance, a fully automatic system that is learned and stored in the body and cannot be controlled by willpower. I was also interested in the experience of body weight from the internal perspective of one’s own body, and in contrast to what the act of weighing a body represents.

At Iaspis I will try out new ideas and develop a new, major performance work in which dancers share each other’s weight by using ropes and pulleys.

vimeo.com/322202493

vimeo.com/244357241