Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Hantering av personuppgifter

Hero Bakgrundspattern

Personuppgiftsansvarig

Det är myndigheten Konstnärsnämnden som är ansvarig för dina registrerade personuppgifter.

Varför Konstnärsnämnden behandlar dina personuppgifter

Det är Sveriges regering som bestämmer vad vi som statlig myndighet ska och får göra. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som lyder under kulturdepartementet. Vi ska verka för konstnärlig utveckling. Det gör vi genom att fördela stipendier och bidrag, analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt har ett internationellt utbyte och samarbete.

För att kunna uppfylla vårt uppdrag behöver vi registrera och behandla personuppgifter. Som myndighet är det i allmänhetens intresse att vi gör det. Om du inte vill låta Konstnärsnämnden registrera dina personuppgifter så kan du inte heller söka stipendier eller bidrag hos oss.

Vad Konstnärsnämnden använder dina personuppgifter till

Dina personuppgifter används till flera saker. Självklart använder vi dem som kontaktuppgifter till dig som söker stipendier eller bidrag hos oss, men också som en del i bedömningen av ansökningar. Konstnärsnämnden använder uppgifter för att kunna ta fram statistik för hur vi fördelar pengarna, till exempel geografiskt i Sverige eller mellan kvinnor och män. Om du beviljas medel, behöver vi också personuppgifterna för att kunna betala ut pengarna.

Vidare använder Konstnärsnämnden dina personuppgifter till att göra analyser, utredningar och rapporter. Det gör vi eftersom att de allra flesta som lämnar sina personuppgifter till oss räknas till befolkningsgruppen konstnärer och vårt uppdrag är att göra den typen av undersökningar. Ibland använder vi uppgifterna för att bjuda in till olika evenemang, föreläsningar och seminarier.

Vilka kan ta del av dina personuppgifter och var finns de

Konstnärsnämnden har ett ärendehanteringssystem där dina personuppgifter registreras efter att du skickat in en ansökan till oss. Det finns också en intern, gemensam server som delas av de som är anställda på myndigheten, där dina uppgifter tillfälligt kan lagras ibland.

De som kan se dina personuppgifter är antingen anställda på myndigheten eller sitter i någon av våra arbets- eller referensgrupper. När Konstnärsnämnden gör mer omfattande utredningar och rapporter överför vi ibland personuppgifter till Statistiska centralbyrån.

I de fall du blir beviljad ett stipendium eller bidrag

Vi kommer att visa på vår hemsida att din ansökan, tillsammans med övriga beviljade ansökningar, fått ett bifall. Dina uppgifter kan komma att överföras till Skatteverket eftersom vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att göra det.

Om du blir beviljad ett nationellt eller internationellt residens överför vi dina uppgifter till mottagande organisation. Mottagande organisation får inte använda dina personuppgifter till något annat än vad som är direkt kopplat till ditt residens.

Hur länge sparar Konstnärsnämnden dina personuppgifter

I Sverige har vi något som kallas offentlighetsprincipen. Alla uppgifter som du lämnar i en ansökan blir en del av en allmän handling i vårt interna ärendehanteringssystem. Det betyder att vi inte raderar eller flyttar dina uppgifter någon annanstans. I slutändan arkiveras allmänna handlingar och bevaras till eftervärlden genom att vi överlämnar dem till den svenska arkivmyndigheten Riksarkivet.

När dina personuppgifter finns i den gemensamma servern beror det på att det är nödvändigt för att kunna handlägga ansökningar eller göra listor för statistik och utredningar. Endast anställda på myndigheten har tillgång till dessa uppgifter och de tas bort efter att arbetet är slutfört.

I de fall du blir beviljad ett stipendium eller bidrag och din ansökan publiceras på Konstnärsnämndens webbplats, raderas uppgifterna från hemsidan efter ett (1) år.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som Konstnärsnämnden har registrerat. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade om du misstänker att de är felaktiga. Du har även rätt att invända mot behandling samt begränsa behandlingen. Du har rätt att begära radering av personuppgifter och att få den flyttad någon annanstans, men om uppgifterna är en del av allmän handling kommer svensk lagstiftning att utgöra ett hinder för att detta ska kunna göras.

Kontaktuppgifter

Konstnärsnämnden (personuppgiftsansvarig)

Maria skolgata 83

118 53 Stockholm

Epost: info@konstnarsnamnden.se

Tele: +46 8 506 550 00

Konstnärsnämndens dataskyddsombud:
Roger Broberg

Epost: dso@konstnarsnamnden.se

Klagomål

Du som får dina uppgifter registrerade hos Konstnärsnämnden har rätt att lämna klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Det gör du till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.