Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ljudrörelsen

I projektet slutade vi lyssna med våra öron. Tillsammans med döva och hörselskadade undersöktes hur vi kan förnimma musik, ljud och rytm genom alla sinnen. En lek med lyssnandets (o)möjligheter.

Andreas Klippinge

Brett leende äldre kvinna lyssnar ur stora hörlurar.

Ljudrörelsen tog avstamp i lyssnandets praktik och ställde frågor kring vad det innebär att lyssna och att inte lyssna till varandra och vår omvärld. Tillsammans med olika grupper av människor med olika intressen och förutsättningar genomfördes ljudlaborationer, lyssningsövningar och samtal. De kunskaper och erfarenheter som projektet samlade på sig mynnade sedan ut i en utställning och en föreställning där publiken fick lyssna på ljud och musik genom alla sinnen.

Många av de erfarenheter man gjorde under projektet lyser ofta igenom i det fortsatta konstnärliga arbetet. Flera av de verktyg, metoder och workshop som utvecklades under projektet används regelbundet i nya sammanhang. För projektgruppen har arbetet varit väldigt värdefullt för det fortsatta konstnärliga arbetet och i kontakter med personer som ingick i projektet har projektgruppen förstått att det också satt spår och skapat ringar på vattnet.

Förste bedömaren

Projektansökan är tydlig och enkel att förstå. Att utforska om ljud, musik och rörelse kan ha påverkan på personer med grav hörselnedsättning – i kombination med aktiv publikdelaktighet – kan resultera i en spännande konstnärlig behållning. Projektaktiviteterna förefaller vara väl genomtänkta och högst relevanta. Ett – i allt väsentligt – fascinerande konstnärligt grepp för att undersöka alternativa sätt till musikupplevelse.

Andre bedömaren

Projektet är aningen svårbedömt rörande den rent konstnärligt/musikaliska aspekten, då musiken som fenomen i sig beskrivs tämligen svepande och oprecist. Dock visar projektbeskrivningen att de sökande besitter ett välgrundat kunnande inom sina respektive gebit, vilket stärker ansökans trovärdighet och projektets genomförbarhet.