Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Den lyssnande kritiken

Projektet syftade till att lägga grunden för ett kritiskt samtal om ljudboken som egen uttrycksform. Det skedde genom redaktionellt arbete, offentliga evenemang och faktisk ljudbokskritik.

Carla Lomakka

Bildkomposition med ett bakomliggande öra som korsas av något som liknar en spermie.

Projektets ryggrad var gruppen av kritiker, forskare, författare och tonsättare som gemensamt utformade fyra ”experiment” – utforskande evenemang – och en avslutande konferens som sammanfattade projektets frågor.  De fyra experimenten belyste ljudboken ur olika estetiska vinklar: musikalitet, kroppslighet och rörelse, sceniska och dramatiska aspekter samt begreppet uppmärksamhet. Experimenten ägde rum i Göteborg, Gävle och Stockholm. Projektet resulterade även i tre ljudboksrecensioner (i GP).

Förutom att allt material har samlats på hemsidan denlyssnandekritiken.se, för att fungera som en kunskapsbas för personer och organisationer som vill fördjupa sig i ljudboken och ljudbokskritiken, så har projektet även förts vidare i andra sammanhang. Ett nummer av tidskriften Kritiker, som ägnades åt den ljudande litteraturen, tog avstamp i projektet och Tranströmerbiblioteket arrangerade tillsammans med Kritiklabbet en ”ljudboksdag” i januari 2024.

Förste bedömaren

Projektet är avgränsat och tydligt, med ett innehåll och form som saknas idag. Genom att bryta ner vilka element som bär upp ljudboksformatet ämnar projektet att bygga upp en ny form av litteraturkritik som ännu inte existerar. Kritik av ljudboksformat existerar och praktiseras. Detta projekt bör dock ses som något i stora drag annorlunda, då det handlar om att gå till botten med formatet och utforska det i grunden, för att kunna utarbeta nya verktyg för framtida ljudbokskritiker.

Projektet ska genomföra fem experiment, där man utforskar ljudboksformatet för att kunna hitta de kompetenser som krävs för en ljudbokskritik. Experimenten visar i sin helhet på en bredd och kompletterar varandra så att resultatet kan antas betraktas som något väsentligt annorlunda. För att fånga verkets olika aspekter – allt ifrån ljud och musikalitet till hur lyssnaren kan tänkas röra sig i läsandeakten – har man anlitat expertis inom en rad olika fält.

Projektets organisation är väl balanserad och bedöms vara bra för genomförandet. Samverkan är på flera vis en annorlunda karaktär – även om många av de samverkande parterna kan finnas i samverkan även i andra sammanhang. Projektbeskrivningen visar upp en hög kunskapsnivå. Bedömning görs att projektet vilar på en stor nyfikenhet kring innehållet i kombination med en exemplarisk kompetens inom fältet. Fokusera på det resultat som experimenten ger, och den nya kunskapskälla som här kan komma att bildas.

Det finns tankar om hur det ska tillgängliggöras – som ljudformat och med QR-koder osv. Distributionen av resultatet är inte kärnan i projektet och ett råd på vägen är att inte försöka göra detta allt för komplicerat. Låt resultatet komma ut till publiken som berörs av projektet, men det är inte nödvändigt att det i sin tur också ska behöva vara avancerat och för stort delprojekt. Lägg krutet på projektets kärna.

Andre bedömaren

Projektet bryter ny mark genom att skapa en ny form av litteraturkritik som utgår från ljudboken som fenomen. Det innebär att projektets presentationsform följer den etablerade distributionsform som redan finns för att sälja och låna ut ljudböcker. Projektställarna vill skapa en ny form av litteraturkritik utifrån det mediespecifika med ljudböcker. Projektställarna gör en detaljerad analys av hur ljudboken fungerar i dagens samhälle.

Jag tror att kombinationen av erfaret förlagsfolk och lärare är mycket lovande. Projektställarna är kunniga i litteratur, liksom i litteraturkritik och verkar ha en daglig praktik i att publicera, förlägga och omsätta litterär text. Deras analys av behovet av en ny sorts litteraturkritik som är både ljudlig, musikalisk och koreografisk är attraktiv och aktuell.

Fler och fler människors möte med litteraturen sker genom ljudböcker. I min mening mår projektet bra av att genomföras.