Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Film

Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma filmare genom olika typer av stipendier och bidrag. Den större delen av pengarna delas ut i form av projektstöd till kort- och dokumentärfilm samt utvecklingsprojekt i längre format. Totalt beviljas ca 13 miljoner kronor i stipendier och bidrag till filmkonstnärer.

Vem kan söka?

Samtliga stipendier och bidrag är avsedda för enskilda yrkesverksamma, främst frilansande, konstnärer utan fast heltidsanställning. För att få stöd ska du vara bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här.
Observera att du inte kan få stöd från oss om du är under utbildning.
Vi fördelar inte bidrag  till dramatiker, utan hänvisar då till Sveriges författarfond.

Du kan ansöka via Konstnärsnämndens e-tjänst eller via särskild pappersblankett.
Se ansökningstider.

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som riksdagen fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiska behov.  Vi strävar också efter spridning när det gäller konstnärliga uttrycksformer, genrer, ålder, kön och verksamhetsort.

Information om s.k. stöd av mindre betydelse (nytt fr. o. m 1 mars 2020)

Ett beslut om stipendium/bidrag från Konstnärsnämnden faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

För att kunna pröva ansökan behöver den sökande fylla i uppgifter om vilka andra ”stöd av mindre betydelse” du tagit emot innevarande och de två föregående beskattningsåren. Orsaken till det är att Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp om 200 000 euro. Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stöd inom filmområdet fattas av arbetsgruppen för teater- och filmkonstnärer. 
Långtidsstipendier beslutas av Konstnärsnämndens styrelse, efter förslag från arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av nio ledamöter som utses av myndighetens styrelse, samt en ordförande. Ledamöterna är professonellt verksamma inom filmområdet till exempel som regissörer, filmare eller producenter.

Kort beskrivning av stipendier inom filmområdet

Arbetsstipendier
Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärlig verksamhet i allmänhet, men kan även avse en vissa projekt eller utvecklingsarbeten.

Långtidsstipendier
Stipendierna är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.

Projektbidrag
Bidraget ges till produktion av kort- animation och och dokumentärfilm, men kan också utgöra stöd till längre utvecklingsarbeten.

Bidrag för internationellt kulturutbyte
Bidraget ges för att stödja filmare som är inbjudna till utlandet för exempelvis visa sin film på festival eller delta i filmprojekt.
Du kan även bjuda in en eller flera filmare el. likn., från utlandet till Sverige. 

Resebidrag
Bidraget kan sökas för utlandsresor som konstnärer själva initierar,  till exempel för att delta i kurser eller göra research.

Mai Zetterling-stipendiet
Konstnärsnämndens Mai Zetterling-stipendium ges till en filmregissör med hög konstnärlig kvalitet som vidgar gränserna för kort- eller dokumentärfilm. Det fördelas utan ansökan.

Pensionsbidrag
Bidraget fördelas för närvarande inte. Bidrag som beslutats tidigare löper på livstid.

Uppdaterad: 2020-03-10 Tipsa om sidan

 

Läs mer på Konstnärsguiden om stipendier och bidrag i förhållande till skatt- och trygghetssystem.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se