Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Information till dig som är yrkesverksam konstnär med anledning av covid-19

I tider då inkomsterna minskar drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inkomster och samtidigt minska ner på utgifter.

Avtal

Ska du teckna nya avtal/överenskommelser är det viktigt att avtala villkor där riskerna delas mellan båda parterna. Glöm inte avtalen med egna underleverantörer eller andra som kommer att anlitas i uppdraget. Annars kan du stå utan inkomst men ändå behöva betala underleverantörer.

Läs mer om inställda uppdrag på:

Checklista för krishantering i coronatider, Konstnärernas riksorganisation

Inställda föreställningar eller produktioner, Teaterförbundet för scen och film

Lättnader i betalning av skulder

Kontakta CSN, det går att få nedsättning och betala mindre under en tid med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl.

Om du äger ditt boende, kontakta din bank och hör efter om du kan få amorteringsfritt och/eller skjuta upp räntebetalningar under en viss tid. Finansinspektionen har meddelat att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset kan utgöra särskilda skäl för undantag från amortering.

Läs mer om nedsättning av studielån hos CSN

Läs mer om amortering och uppskov av räntebetalningar hos Finansinspektionen

Nationella Företagsakuten

Behöver du akut hjälp som företagare? Besök då Nationella företagsakuten som har rådgivning till företag som drabbats ekonomiskt av covid-19 i hela landet.

Krisstöd på 1,5 miljarder till kulturen 2020

Regeringen har fattat beslut om hur krisstödet till svenskt kulturliv ska fördelas. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden.

Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier fördelas av Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet och av Konstnärsnämnden när det gäller övriga konstområden.

Läs mer

Läs mer om Konstnärsnämndens krisstipendium 2
Läs mer om Sveriges författarfonds extra utlysning av arbetsstipendier 
Läs mer om Kulturrådets krisstöd 
Läs mer om Svenska filminstitutets krisstöd
Läs Regeringens pressmeddelande

 

Övriga åtgärder med anledning av covid-19.

Här är en sammanställning av de åtgärder som vidtas i samband med coronakrisen och som berör konstnärer, både anställda och företagare. Observera att förslag och beslut kan komma att ändras, så du bör gå in på den här hemsidan då och då för att se den aktuella situationen.

Förbättringar i A-kassan

Kraven för att få a-kassa sänks, både vad gäller hur mycket du behöver ha arbetat och hur länge du behöver ha varit medlem i en a-kassa.

Vilande företag
Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021.

De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021
Läs mer om förändringarna

Gå ner i arbetstid - korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet från och med 7 april. Det gäller retroaktivt från och med 16 mars.

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Läs mer på om korttidsarbete

Säga upp personal

Här hittar du samlad information om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Nya regler vid sjukdom

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader från och med april. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Läs mer om nya regler vid sjukdom

Ersättning för riskgrupper som inte kan arbeta på grund av covid-19

På Försäkringskassan kan du nu ansöka om ersättning om du behövt avstå  arbete på grund av att du tillhör en definierad riskgrupp för covid-19. Det är möjligt att söka denna ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli och fram till den 30 september.

Läs mer på Försäkringskassan

Anstånd med betalning av skatt och moms

För att bättra på likviditeten i ditt företag kan du få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, egenavgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. De nya reglerna gäller från den 7 april.

Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det. De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Läs mer om anstånd med betalning av skatt och moms

Nedsättning av socialavgifter

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Reglerna trädde i kraft den 6 april.

Läs mer om nedsättning av socialavgifter

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt.

Läs mer om avsättning till periodiseringsfond

Statlig företagsakut

Staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Läs mer om statens stödpaket

Omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna maj respektive juni och juli 2020, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av sjukdomen covid-19.

Stödet liknar till stor del det omställningsstöd som gick att söka för mars-april 2020, men förutsättningarna för att få stödet skiljer sig något. Nu krävs bland annat en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är förändrat.

Ni kan ansöka om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period och vissa typer av företag kan bara ansöka om stödet för maj.

När går stödet att söka?
Det går att skicka in en ansökan om omställningsstöd för båda de nya stödperioderna från och med den 20 oktober till och med den 30 november 2020.

Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Det aviserade förslaget kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021

Läs på Skatteverkets hemsida

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit överens om att man kommer att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

För att få rätt till stöd för krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor för 2019.

Läs Regeringens pressmeddelande.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stödet gäller från 1 april – 30 juni och kan sökas i efterhand.

Läs Regeringens förslag om vilka branscher som ska kunna ta emot hyresstöd. Bland annat nämns stödtjänster till artistisk verksamhet, litterärt och konstnärligt skapande, drift av teatrar, konserter och konserthus. 

Läs på Regeringens hemsida

På Länsstyrelsen Västra Götaland hittar du mer detaljerad information

Rådgivning och stöd i din region eller kommun

Vill du diskutera ditt företags situation med en rådgivare så finns det flera organisationer och myndigheter som i sin ordinarie verksamhet kan erbjuda information, stöd och rådgivning till företag.

Läs mer om rådgivning i din region eller kommun

Export och import

Har du frågor om hur tullhanteringen kan påverkas av coronaviruset och vilka stöd och insatser som finns.

Läs mer om export och import

Allmänna sammankomster

Regeringen föreslår att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt.

Läs mer hos Polisen och Folkhälsomyndighetens test för riskbedömning av evenemang

Läs mer på Regeringens hemsida

Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den 22 oktober beslutade regeringen även, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare kan hållas under förutsättning att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter. Ändringarna gäller från och med den 1 november 2020.

Men i praktiken har gränsen på 300 personer inte använts, eftersom länsstyrelserna valde att behålla 50-gränsen när smittspridningen ökade och flera regioner införde hårdare rekommendationer.

Avrådan från icke nödvändiga resor

Utrikesdepartementet har fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet/Storbritannien till och med den 31 januari 2021.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Inreseförbud

Inreseförbudet började gälla den 19 mars och gäller för närvarande till och med den 22 december 2020. Det är i dagsläget oklart hur länge inreseförbudet kommer att gälla.

Läs mer om inreseförbud på Regeringens hemsida.

Samlingssidor

Här finns mer information om det nya coronaviruset och covid-19.

Information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se

Vanlig frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

 

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då. Stefan Ahlenius

Uppdaterad: 2020-11-19 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se