Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Musik / Projektbidrag

Projektbidrag inom musik

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker. Projekt som innebär samarbete med andra komponister och musiker eller andra kollegor prioriteras, men det är också möjligt att söka stöd för projekt som inte har en given samarbetspartner. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Stödet avser inte arbete med redan befintlig musik i form av t.ex. turnéer, inspelningar och repetitioner.

Ansökan och beslut

Du kan ansöka om projektbidrag en gång om året, se Ansökningstider.

Ansökan ska företrädelsevis göras online via nämndens webbsida. För att kunna söka bidrag via Konstnärsnämndens e-tjänst måste du identifiera dig med e-legitimation. Du skaffar din e-legitimation genom att kontakta din bank eller Telia.
OBS! Ansökan måste vara nämnden tillhanda sista ansökningsdatum för att behandlas i aktuell omgång. Skulle du ändå söka med blankett så finns ifyllningsbara PDF filer på hemsidan att ladda ner och skicka in.

Sökande och medverkande
Även om flera konstnärer samarbetar på samma villkor är det endast en person som är sökande. Alla andra räknas som ”övriga medverkande”. Övriga medverkande som uppges i ansökan måste informeras om det i förväg.

Utbildning
Konstnärsnämnden kräver ingen viss utbildning för att du ska komma ifråga för stöd, men vill ändå ha information om utbildningsbakgrund eftersom det tillsammans med beskrivning av verksamhet och planerat projektarbete ger en bild av konstnärskapet. Uppgifterna används även i utvärderingar av olika stödformer samt i vårt arbete med studier av och information om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Projektbeskrivning
Var så konkret som möjligt när du anger projektets syfte, hur du planerar att genomföra det och vilket resultat du förväntar dig. Gå gärna igenom din projektbeskrivning och kontrollera att du fått med information om vad ditt projekt går ut på, och hur, när, var och varför du vill genomföra det.

Projektets ekonomi
I din budget ska de poster du tar upp för arbetskostnader till dig själv och övriga medverkande avse belopp inklusive skatt och sociala avgifter.

Arbetsprover

Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp i sista steget av ansökan. Skickas ansökan analogt ska ljudprovet läggas som mp3 filer på en DATA CD-R och bifogas med ansökan. Observera att fysiska arbetsprover ej returneras. Eventuella länkar till rörlig bild som kan skrivas i särskild ruta ersätter ej de obligatoriska ljudproven. 

Ljudprov
Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven bör inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens.

De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:
• artist (gruppens namn)
• album (titel på utgivet fonogram)
• låttitel
• låtnummer
• genre
• årtal
• din roll på ljudprovet

Begränsningar för ljudfiler:
Sammanlagd längd ljudfiler: minst 20 min.

Ytterligare information om konvertering av ljudfiler.

Partitur
Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i pdf-filen.

Begränsningar för partitur:
Max antal filer: 3 st.

Kriterier och beslut

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma musiker och komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är studerande på mer än 50 procent när beslut lämnas. Du kan inte heller vara studerande på mer än 50 procent under den period som bidraget avser. För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara stadigvarande bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här.

Bidraget avser projekt som drivs av enskilda musiker och komponister. Projekt som genomförs inom ramen för en institution, högskola eller dylikt kan inte få stöd.

Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet och det planerade projektets innehåll. Vikt läggs också på att sprida bidragen inom olika genrer och över landet. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska också beaktas. Sökande som tidigare fått bidrag till samarbete mellan komponister och musiker som ännu ej slutförts, eller ej redovisats, prioriteras ej.

Arbetsgruppen för musik bereder ärendet tillsammans med Konstnärsnämndens kansli. Arbetsgruppens tretton ledamöter är på olika sätt verksamma inom svenskt musikliv och har mycket god kännedom om musikkonsten. Arbetsgruppen bedömer varje ansökan för sig och ansökningsomgången i sin helhet, varefter man fattar ett gemensamt beslut.

Beslutet meddelas per mejl eller post.

Bidraget kan inte betalas ut till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i konkurs.

Information om s.k. stöd av mindre betydelse

Ett beslut om stipendium/bidrag från Konstnärsnämnden faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

För att kunna pröva ansökan behöver den sökande fylla i uppgifter om vilka andra ”stöd av mindre betydelse” du tagit emot innevarande och de två föregående beskattningsåren. Orsaken till det är att Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp om 200 000 euro. Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse

Utbetalning och skatt

Rekvisitionsblankett bifogas beslutet och ska skickas underskriven per post eller e-post till Konstnärsnämnden. Sista datum för inlämning av rekvisition är den 1 oktober beslutsåret. Medel som inte rekvirerats i tid kan komma att omfördelas till andra ändamål.

Projektbidrag är en skattepliktig inkomst. Det innebär att Konstnärsnämnden lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på det belopp som utbetalats och beloppet kommer upp i din inkomstdeklaration nästa år. För att kunna dra av kostnader för material, hyror o.d. är det därför viktigt att du sparar alla kvitton och verifikationer som underlag för din inkomstdeklaration.

För konstnärer som bedriver momspliktig verksamhet får moms lyftas trots att det inte är moms på projektbidraget. Detta gäller under förutsättning att inköpen har ett direkt och omedelbart samband med den momspliktiga verksamheten för vilken du ska redovisa moms.

Läs mer på Konstnärsguiden om "Att deklarera stipendier och bidrag" 

Redovisning

Senast en månad efter att projektet (eller den del av projektet som bidraget avser) avslutats ska projektet redovisas till Konstnärsnämnden. Redovisningen görs på särskild blankett som finns att ladda ned på http://www.konstnarsnamnden.se/redovisning. Vid utebliven redovisning kan Konstnärsnämnden ställa krav på återbetalning och det kan komma att påverka dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.

Bidragsmottagaren ska följa lagar och regler för bokföring, redovisning och inbetalning av skatt.

Mottagaren av projektbidraget ska på begäran av Konstnärsnämnden kunna lämna en fördjupad ekonomisk redovisning över hur projektbidraget har använts.

Uppdaterad: 2021-02-18 Tipsa om sidan

 

Läs mer om kriterier, ansökan mm:

Informationsblad om projektbidrag inom musik

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se