Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Bild & Form / Internat. kulturutbyte

Stöd till internationellt kulturutbyte

Som bild- eller formkonstnär kan du få stöd för att arbeta, studera eller visa dina verk utomlands. Du kan även få stöd för en ateljévistelse i Sverige eller i utlandet. Stödet är en del av Konstnärsnämndens internationella program Iaspis. Syftet är att skapa arbete och inkomster för svenska konstnärer och stödja konstnärlig utveckling genom utbyte med andra länder. Lägsta belopp som fördelas är 3 000 kr.

Stipendium för arbets- eller studievistelse
Har du blivit inbjuden att arbeta i en utländsk ateljé/verkstad eller delta i en workshop/kurs tillsammans med exempelvis andra konstnärer kan du söka stipendiet för att täcka kostnader för resa, deltagaravgifter, bostad och uppehälle.

Stipendium för utställning
Blir du inbjuden att ställa ut i utlandet kan du få stipendium för att täcka kostnader för resor, transporter, försäkringar och uppehälle under den tid utställningen byggs upp och under vernissage. Om styrelsen bedömer utställningen som särskilt viktig kan du även få bidrag till produktionskostnader (t.ex. material, utställningskatalog, etc.).

Stipendium för internationella samarbetsprojekt
Stipendiet är ett särskilt stöd för att du som konstnär verksam i Sverige ska kunna bjuda in utländska konstnärer för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Kärnan i projektet ska vara ditt och andra svenska konstnärers utbyte av samarbetet. Formerna kan variera; symposier, seminarier, workshops eller gemensamma konstnärliga projekt. Stipendiet ges för att täcka de inbjudna utländska gästernas kostnader för resor och upphälle, och kan även ges för lokaler där samarbetet sker. 

Vad krävs för att söka?
För att söka måste du vara bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här. Vid bedömningen av din ansökan tar Bildkonstnärsfonden i första hand fasta på omfattningen och kvaliteten på din konstnärliga verksamhet. Vid ett utbyte bedöms det också som viktigt om platsen och sammanhanget för utbytet kan vara utvecklande för dig, och om villkoren som erbjuds från institutionen eller organisationen är rimliga.

Konstnärsnämnden fördelar inte bidrag för vistelser i  länder eller områden där UD avråder från resor. Information om aktuella länder eller regioner som berörs finns på Utrikesdepartementets hemsida »

Prioriteringar
Bildkonstnärsfonden prioriterar att stödja konstnärer som bjuds in av andra länders egna institutioner. Ansökningar som gäller mer allmänna Sverigefrämjande arrangemang brukar däremot inte stödjas, exempelvis utställningar på svenska ambassader. Utställningar i kommersiella gallerier för bildkonst ges i princip inte stöd. För konsthantverk och annan formkonst där det ofta saknas utställande institutioner kan även kommersiella sammanhang komma ifråga för stöd. Fonden strävar  efter en så jämn spridning och mångfald som möjligt när det gäller genrer, kön, ålder, fördelning över landet osv.

Ansökan och beslut
Ansökningar till arbets- och studievistelse, utställning och internationella samarbetsprojekt kan lämnas in när som helst under året. Ansökningar samlas in och behandlas fyra gånger per år. Får du avslag kan du lämna in en ny ansökan, men bara om viktiga förhållanden kring utbytet förändrats efter det första beslutet.

Till ansökan ska arbetsprover bifogas samt följande bilagor:

Arbets- eller studievistelse:
•Informationsmaterial om arbets-/studieplatsen eller kursen
•Inbjudan med villkor

Utställning i utlandet:
•En förteckning av institutionens utställningar under de senaste två åren
•Inbjudan med villkor

Beslut om bidragen fattas av Bildkonstnärsfonden delegation för Iaspis och meddelas per e-post.

Du kan göra din ansökan digitalt eller beställa pappersblankett här.

Utbetalning och skatt
Stipendier för utställningar, arbets- eller studievistelser och samarbetsprojekt är skattefria och betalas ut inom 14 dagar.

Redovisning
Alla stipendier och bidrag till internationellt utbyte ska redovisas till nämnden. Redovisningarna lämnas för närvarande i brevform och kan mejlas in. Redovisningen bör innehålla följande punkter:

  • hur utbytet genomförts
  • vilka erfarenheter du vunnit, inkl en bedömning av hur mottagande institution eller motsvarande fullgjort sina åtaganden och
  • en ekonomisk redogörelse (specificera dina kostnader för resor, uppehälle, försäkring, transport, etc)
  • hur stödet från Iaspis redovisats vid den offentliga presentationen. Bifoga bilder/dokument som visar detta.

Du kan läsa några rapporter från beviljade internationella bidrag här »


Uppdaterad: 2015-01-08 Tipsa om sidan

 

 

Politiska oroligheter

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av politiska oroligheter som påverkar säkerhetsläget. De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida »

 

 

Läs redovisningar från tidigare stipendiater  »

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se