Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kreativ infrastruktur

Elizabeth Villalta/Unsplash.

Målade stenar i olika färger, staplade på hög i öknen.

Kreativ infrastruktur

Det här programmet fungerar som ett komplement till programmet Konstnärlig förnyelse. Vi fördelar bidrag till kreativa kluster där annorlunda och oprövade idéer på sikt kan ta form.

 • Du kan få bidrag för att etablera en fysisk plats eller en digital plattform som:

  • innefattar en vision som präglas av förnyelse och idérikedom,
  • leds av en projektgrupp med relevant kompetens och erfarenhet,
  • samarbetar med relevanta aktörer inom olika sektorer,
  • använder oprövade eller annorlunda sätt att organisera sig, och
  • har en ändamålsenlig plan för att etablera plattformen.

  Platsen eller plattformen du söker bidrag för ska vara ny med målsättningen att bli beständig.

 • Gå igenom listan nedan för att försäkra dig om att din ansökan inte riskerar att avvisas. Du kan inte få bidrag för projekt som:

  • avser utveckling av redan befintlig verksamhet
  • avser bedriva kursverksamhet riktad till allmänhet
  • huvudsakligen syftar till att stärka ett specifikt konst- och kulturområde
  • huvudsakligen avser publika mötesplatser för konst och kultur
  • huvudsakligen avser uppbyggnaden av en residensverksamhet
  • söker under 100 000 kronor
  • söker via en organisationsform Kulturbryggan inte accepterar
  • söker genom en verksamhet som är inaktiv eller saknar organisationsnummer
  • har genomgått en sakkunnig bedömning vid två tidigare tillfällen
  • avslutas inom tre månader efter beslutsdatum
  • avser bedrivas inom ramen för ett lärosäte
  • avser eller är del av examination inom ramen för en utbildning
  • saknar tydlig koppling till kulturområdet i Sverige
  • innefattar namngivna referenser i syfte att legitimera projektets förtjänster
  • saknar den information som krävs för att kunna bedömas inom vald sakkunskap

  Vi tar inte emot arbetsprover, bilagor eller kompletteringar.  Länkar i ansökan beaktas inte.

 • Du kan ansöka om bidrag om du bedriver verksamhet i egenskap av:

  • Enskild firma (enskild näringsidkare godkänd för F-skatt)
  • Förening (ekonomiska och ideella föreningar)
  • Företag (samtliga företagsformer)
  • Stiftelse (stiftare kan inte innefatta offentlig huvudman)

  Privatpersoner utan enskild firma eller stiftelser som stiftats av offentlig huvudman kan inte ansöka om bidrag. Detsamma gäller för kommuner, regioner, statliga institutioner eller offentligägda bolag.

 • Så här gör du för att skicka in en ansökan:

  • Du behöver en e-legitimation och en dator med internetuppkoppling
  • Du ansöker via Konstnärsnämndens e-tjänst som du når via Mina sidor
  • För att nå ansökningsblanketten behöver du välja Kulturbryggan under konstnärskategori
  • I blanketten finns det anvisningar för hur du fyller i ansökan
  • Ansökan ska vara inskickad senast klockan 23.59 den sista ansökningsdagen
 • I korthet går det till så här:

  • Kansliet tilldelar varje ansökan två bedömare utifrån ditt val av sakkunskap
  • Bedömarna arbetar på egen hand och diskuterar inte ansökan med varandra
  • Bedömarna besvarar fem frågor med fem förutbestämda svarsalternativ
  • Bedömarna väljer det svarsalternativ som bäst motsvarar vad de anser om projektet utifrån den givna frågeställningen
  • Bedömarna motiverar vart och ett av sina valda svarsalternativ

  Frågeställningar inom programmet
  När vi bedömer din ansökan ställer vi fem frågor till projektet:

  1. Präglas visionen av förnyelse och idérikedom?
  Med förnyelse och idérikedom menar vi om platsen eller plattformen kan bli ett sammanhang där annorlunda och oprövade idéer på sikt kan ta form.

  2. Har projektgruppen relevant kompetens och erfarenhet?
  Med relevant kompetens och erfarenhet menar vi om projektgruppen har den kapacitet och kreativitet som krävs för att förverkliga visionen.

  3. Samarbetar projektet med relevanta aktörer inom olika sektorer?
  Med relevanta aktörer menar vi nytänkande företag, individer och organisationer inom olika sektorer som kan bidra till att etablera plattformen i enlighet med vad som ska uppnås i visionen.

  4. Tillämpar projektet oprövade eller annorlunda sätt att organisera sig?
  Här avses om plattformen, när den väl är etablerad, kommer att inbegripa nya eller ovanliga sätt att organisera eller bedriva verksamhet. Med oprövade menar vi att sättet att organisera verksamheten aldrig tidigare har tillämpats inom vald sakkunskap i Sverige.

  5. Har projektet en ändamålsenlig plan för att etablera plattformen?
  Här avses om det finns god förståelse för vad som krävs för att etablera plattformen i enlighet med vad ni vill uppnå i visionen.

 • När bedömarna är klara med sitt arbete är det upp till ledamöterna att fatta beslut. I korthet går det till så här:

  • Kansliet sammanställer en prioriteringsordning utifrån bedömarnas sammanvägda omdömen
  • Ledamöternas underlag består av ansökningar och bedömarnas omdömen och utlåtanden
  • Ledamöterna granskar i första hand den tredjedel av projekten som fått högst sammanvägda omdömen
  • Ledamöterna gör en samlad bedömning och fattar beslut utifrån projektens förtjänster i relation till programmets syfte
  • Vi beviljar sökt belopp under förutsättning att budgeten är rimlig och utan anmärkningar

  Inom en vecka efter fattat beslut får du ett mejl som innehåller detaljer och villkor kring beslutet samt bedömarnas omdömen och utlåtanden. Beslutet går inte att överklaga, utom när felaktiga uppgifter kan antas ligga till grund för en beviljad ansökan.

 • Om din ansökan blivit beviljad måste du rekvirera pengarna genom att fylla i en rekvisitionsblankett. Blanketten bifogas i ditt beslutsmeddelande och pengarna betalas ut inom två veckor från det att vi har fått in en godkänd rekvisition.

 • Du redovisar ett beviljat projekt i en redovisningsblankett. Blanketten hittar du här.

  Behöver ditt projekt längre tid på sig att förverkligas? Kontakta oss på kulturbryggan@konstnarsnamnden.se.

  Kom ihåg att ange följande i mejlet:

  • Projektets diarienummer
  • Ett exakt datum då du beräknar att projektet är slutfört
  • Ett skäl till varför projektet behöver förlängas
 • Så använder du vår logotyp