Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nya finansieringsmodeller

Hero Bakgrundspattern

Nya finansieringsmodeller

Det här programmet finns till för att på sikt öka den privata finansieringen inom kultursektorn. Vi vill stödja utvecklingen av nya eller annorlunda finansieringsmodeller för konst och kultur.

 • Projektet du söker finansiering för kan avse finansieringslösningar, plattformar, metoder, nätverk eller motsvarande. Du kan söka finansiering för ett projekt som:

  • utvecklar en modell med potential att generera privata resurser till kultursektorn,
  • utvecklar en oprövad eller annorlunda modell för att finansiera konst och kultur,
  • har en genomarbetad och ändamålsenlig plan för att förverkliga modellen,
  • samarbetar med inflytelserika individer och välpositionerade företag och organisationer, och
  • leds av en projektgrupp med relevant kompetens och erfarenhet.

  Om du har en idé som du tror passar bra in på det här – ta kontakt med oss.

 • Programmet är under utveckling och i dagsläget har vi inte ett öppet ansökningsförfarande.

  Ta kontakt med oss
  I ett första steg kontaktar du Kulturbryggans processledare och berättar om din idé. Om din idé stämmer överens med vad programmet syftar till kommer programmets referensgrupp hjälpa dig att bearbeta den. Kontakta oss här

 • Inom det här programmet kan följande organisationsformer söka finansiering:

  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
  • Enskild näringsidkare med F/FA-skattebevis
  • Handelsbolag
  • Ideell förening
  • Kommanditbolag
  • Privat stiftelse (Stiftare kan inte innefatta offentliga huvudmän)
 • Inom programmet tar vi löpande emot programförslag. Att bereda en ansökan tar cirka nio veckor. Under 2021 fattar vi beslut vid två tillfällen. Nästa tillfälle är under vecka 46 i samband med beslut inom de andra programmen.

 • Inom programmet bedömer vi ansökningar på ett delvis annorlunda sätt. Inledningsvis kommer du att få hjälp att bearbeta ditt programförslag av två personer i vår referensgrupp. Därefter går det i korthet till så här:

  • Två andra sakkunniga ur referensgruppen bedömer din ansökan
  • De arbetar på egen hand och diskuterar inte ansökan med varandra
  • De besvarar fem frågor med fem förutbestämda svarsalternativ
  • De väljer det svarsalternativ som bäst motsvarar vad de anser om projektet utifrån den givna frågeställningen
  • De motiverar vart och ett av sina valda svarsalternativ

  Utgångspunkter vid bedömning
  När vi bedömer din ansökan utgår vi från två grundläggande principer:

  • Förankring i konst och kultur
   Projektet du söker finansiering för ska syfta till att öka den privata finansieringen inom kultursektorn. Det innebär att modellen i slutändan ska gynna verksamma inom något eller några av de 14 olika områden du kan välja som sakkunskap.

  Om modellen du vill söka finansiering för har andra målgrupper, är Kulturbryggan inte rätt finansiär för ditt projekt.

  • Nationellt perspektiv
   När vi bedömer ditt projekt tillämpar vi ett nationellt perspektiv. Det innebär att vi inte fäster någon vikt vid om din idé redan har prövats utomlands, eller att det du vill göra äger rum på en specifik ort i landet.

  Frågeställningar inom programmet
  När vi bedömer din ansökan ställer vi fem frågor till projektet. Frågorna preciserar och avgränsar programmets syfte. Inom det här programmet ställer vi följande frågor:

  1. Har modellen potential att på sikt generera privata resurser till kultursektorn?
  Med privata resurser avser vi likvida medel från den privata sektorn, kunskap kring att öka privata intäkter, tillgång till nätverk av potentiella mecenater, ökade möjligheter att ta betalt för konstnärlig produktion eller motsvarande.

  2. Har modellen potential att bli ett oprövat eller annorlunda sätt att finansiera konst och kultur?
  Med modell avser vi den finansieringslösning, plattform, metod, nätverk, forskning eller motsvarande som projektet ämnar utveckla. Med oprövad menar vi att modellen aldrig tidigare har prövats inom vald sakkunskap i Sverige.

  3. Har projektet en genomarbetad och ändamålsenlig plan för hur modellen ska förverkligas?
  Med genomarbetad och ändamålsenlig menar vi om aktiviteterna, tidplanen och förståelsen för sammanhanget skapar de förutsättningar som krävs för att förverkliga modellen.

  4. Samarbetar projektet med inflytelserika individer och välpositionerade företag eller organisationer?
  Med inflytelserik menar vi om dessa individer har kapacitet att fatta beslut som kan underlätta förverkligandet av modellen. Med välpositionerad menar vi om företagen eller organisationerna verkar i sådana sammanhang och har sådana resurser som kan gynna förverkligandet av modellen.

  5. Har projektgruppen relevant kompetens och erfarenhet?
  Med relevant kompetens och erfarenhet menar vi om projektgruppens meriter innebär goda förutsättningar att förverkliga modellen.

 • När referensgruppen är klar med sitt arbete är det upp till ledamöterna att fatta beslut. I korthet går det till så här:

  • Kansliet sammanställer en prioriteringsordning utifrån referensgruppens sammanvägda omdömen
  • Ledamöternas underlag består av ansökningar och referensgruppens utlåtanden
  • Ledamöterna granskar alla inkomna ansökningar
  • Ledamöterna gör en samlad bedömning och fattar beslut utifrån projektens förtjänster i relation till programmets syfte
  • Vi beviljar sökt belopp under förutsättning att budgeten är rimlig och utan anmärkningar

  Inom en vecka får du ett beslutsmeddelande som innehåller detaljer och villkor kring beslutet samt bedömarnas omdömen och utlåtanden. Beslutet går inte att överklaga, utom när felaktiga uppgifter kan antas ligga till grund för en beviljad ansökan.

 • Innan du ansöker är det viktigt att du uppfyller villkoren så att din ansökan inte blir avvisad. Gå noga igenom villkoren innan du skickar in din ansökan. Inom programmet avvisar vi projekt som:

  • saknar tydlig koppling till konst- och kulturliv i Sverige
  • söker via en organisationsform som Kulturbryggan inte accepterar
  • söker genom en verksamhet som är inaktiv eller som saknar organisationsnummer
  • söker under 100 000 kronor
  • avslutas inom tre månader efter beslutsdatum
  • har genomgått en sakkunnig bedömning vid två tidigare tillfällen
 • Om din ansökan blivit beviljad måste du rekvirera pengarna genom att fylla i en rekvisitionsblankett. Blanketten bifogas i ditt beslutsmeddelande och pengarna betalas ut inom två veckor från det att vi har fått in en godkänd rekvisition.

 • Du redovisar beviljad finansiering i en redovisningsblankett. Blanketten bifogas i ditt beslutsmeddelande där sista datum för redovisning också framgår.