Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Film

Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma filmare genom olika typer av stipendier och bidrag. Den större delen av pengarna delas ut i form av projektstöd till kort- och dokumentärfilm. Nämnden fördelar cirka sju miljoner kronor om året till filmare.

Vem kan söka?

Samtliga stipendier och bidrag är avsedda för enskilda yrkesverksamma, främst frilansande, konstnärer utan fast anställning. För att få stöd ska du vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här i landet. Observera att du inte kan få stöd från oss om du är under utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola. Vi har inga medel till dramatiker, utan hänvisar då till Sveriges författarfond.

Du kan ansöka via Konstnärsnämndens e-tjänst eller via en pappersblankett.
Se ansökningstider.

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som riksdagen fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiska behov. Nämnden strävar också så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stöd inom filmområdet fattas av arbetsgruppen för teater- och filmkonstnärer. Långtidsstipendier fördelas däremot av nämndens styrelse, efter förslag från arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av åtta ledamöter som utses av nämndens styrelse, samt en ordförande. Ledamöterna är själva professonellt verksamma inom teater, dans eller film till exempel som regissörer, dansare, filmare eller producenter.

Kort beskrivning av stipendier inom filmområdet

Arbetsstipendier
Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärligt arbete i allmänhet, men kan även avse en vissa arbetsuppgifter eller utvecklingsarbeten.

Bidrag för internationellt kulturutbyte
Bidraget ges för att stödja filmare som är inbjudna till utlandet för exempelvis visa sin film på festival eller delta i andra projekt , men även till internationella samarbetsprojekt i Sverige.

Långtidsstipendier
Stipendierna är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.

Mai Zetterling-stipendiet
Konstnärsnämndens Mai Zetterling-stipendium ges till en filmregissör med hög konstnärlig kvalitet som vidgar gränserna för kort- eller dokumentärfilm. Det fördelas utan ansökan.

Pensionsbidrag
Bidraget fördelas för närvarande inte. Bidrag som beslutats tidigare löper på livstid.

Projektbidrag
Bidraget ges till produktion av kort- och dokumentärfilm, men kan också vara stöd till omfattande experiment eller utvecklingsarbete.

Resebidrag
Bidraget kan sökas för utlandsresor som konstnärer själva initierar,  till exempel för att delta i kurser eller göra research.


Uppdaterad: 2018-07-11 Tipsa om sidan

 

Läs mer på Konstnärsguiden om stipendier och bidrag i förhållande till skatt- och trygghetssystem.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se