Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Det här gör Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet med uppdrag att stödja konstnärlig verksamhet både inom Sverige och genom internationellt utbyte. Vårt arbete berör såväl konstnärernas möjlighet till konstnärligt arbete och vidareutveckling som deras sociala och ekonomiska villkor i samhället.

Vi beviljar stipendier och bidrag

Stipendier och bidrag har stor betydelse för konstnärers möjlighet att ägna sig åt sin konst. Våra utvärderingar visar också att stipendier generellt gör att konstnärens inkomster från sin verksamhet ökar. För konstnärliga upphovsmän med små eller obefintliga möjligheter till anställning inom institutioner är stödet av särskilt stor betydelse, men även för utövare - som musiker, dansare, skådespelare med flera - blir stöd till korta projekt allt viktigare i takt med att möjligheterna till anställning minskar.

Syftet med Konstnärsnämndens stöd är att ge professionellt verksamma, frilansande konstnärer ekonomisk möjlighet att fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Varje år fördelar vi cirka 180 mnkr i ett antal bidrag och stipendier inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet fördelas främst som arbetsstipendier, projektbidrag och bidrag till internationellt utbyte. Vissa stödformer är utvecklade för att särskilt passa behoven inom ett visst konstområde. Våra bidrag är  medel till projekt som kan ges till konstnärer som experimenterar, samarbetar i nya konstellationer eller går över yrkesgränser för att vidareutveckla konsten.

Vi får ca 8 000 ansökningar att granska per år och under samma period har omkring 2000 yrkesverksamma konstnärer någon form av stipendium eller bidrag genom oss. Vi lägger stor vikt vid att så långt det är möjligt ta hänsyn till mångfald bland mottagarna och spridning när det gäller konstformer och verksamhetsort i landet.

Kulturbryggan

Kulturbryggan ska främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet. Det är också ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare. Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdesöverskridande. Verksamheten kan även stödja samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.  

Statlig inkomstgaranti för konstnärer

Utöver stipendier och bidrag har Konstnärsnämnden beviljat statlig inkomstgaranti till ett antal konstnärer som "står för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv". Under 2010 förändrades reglerna kring inkomstgarantin, och inga nya konstnärer utses. De konstnärer som har inkomstgarantin behåller sin garanterade inkomst livet ut. När medel frigörs i garantisystemet överförs de till formen långtidsstipendier.

Stöd till internationella utbyten

Stöd för internationellt utbyte ges enskilda konstnärer inom alla nämndens områden. Inom bild och form finns sedan länge det internationella programmet Iapsis, där ett utvecklat stöd för internationalisering ges i olika former. Konstnärerna får stöd genom stipendier, vistelse i ateljéer här eller utomlands, studieresor, besök av inbjudna internationella kuratorer, internationella samarbetsprojekt, utställningar m.m. Sedan några år finns motsvarande program inom dans och musik.

Fakta om konstnärers arbetsliv och trygghet

En viktig del i vårt uppdrag är att bevaka konstnärers situation inför skatte- och trygghetssystemen. Allmänna regler tar inte alltid hänsyn till konstnärernas speciella situation, ofta med arbete i egen regi omväxlande med uppdrag eller anställning. Vår kompletterande webbplats Konstnärsguiden ger fakta och hänvisningar till hjälp när det gäller företagande, skatter, bostadsbidrag m.m.

Konstnärsnämnden agerar även som en plattform för samtal om konstnärers villkor med andra politikområden som till exempel arbetsmarknadspolitiken.

Analyser, rapporter och statistik

Konstnärsnämndens utredningar och rapporter ingår som underlag när regering och riksdag lämnar förslag och tar initiativ i frågor som rör konstnärernas arbetsförhållanden och ekonomi. Bland annat har Konstnärsnämnden i samarbete med Statistiska Centralbyrån gjort en första större undersökning av konstnärernas inkomstförhållanden. 

Uppdaterad: 2020-02-28 Tipsa om sidan

Relaterd information

Läs mer om vår verksamhet i Konstnärsnämndens årsredovisningar

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se