Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Återrapportering av kulturmyndigheternas arbete med kulturella och kreativa näringar

Återrapportering av kulturmyndigheternas arbete med kulturella och kreativa näringar

Regeringen beslutade 2009 om en handlingsplan som syftar till utvecklat entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar samt arbete för ökad samverkan mellan kultur och näringsliv. För arbetet med handlingsplanen avsatte regeringen 73 miljoner kronor. Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar gäller under perioden 2009-2012.


Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Svenska Filminstitutet1, har i sina regleringsbrev och riktlinjer för 2012 fått i uppgift att i samverkan lämna en gemensam resultatbedömning av arbetet med kulturella och kreativa näringar. Redovisningen, som ska lämnas senast den 1 juni 2012, ska dels avse resultaten av respektive myndighets genomförda eller pågående insatser, dels avse formerna för samverkan, både inom kulturområdet och med näringslivsfrämjande aktörer. I uppdraget ingår också att lämna förslag på hur arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar kan utvecklas från och med 2013. Rapporten omfattar både in-satser inom och utom handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Riksantikvarieämbetet samordnar redovisningen. Samtliga i uppdraget ingående organisationer har, i varierande grad, haft uppdrag att samverka inom ramen för handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 2009 och framåt.


Återrapportering av kulturmyndigheternas arbete med kulturella och kreativa näringar

Uppdaterad: 2012-06-07 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se