Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Våra program / Andra vägar till finansiering

Andra vägar till finansiering

Här hittar du fler statliga myndigheter och fonder som finansierar projekt och verksamheter inom konst och kultur. Utöver dessa går det ofta att söka finansiering lokalt hos den kommun och region där du är bosatt.

Arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är att utveckla barns och ungas möjligheter att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Boverket

Hos Boverket kan du ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Bidrag kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och tillgänglighetsanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Myndigheten fördelar stipendier och bidrag som resebidrag, arbetsstipendier, projektbidrag och internationell residensverksamhet. Målgruppen är yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild och form, dans och cirkus, film, musik och teater.

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Genom programmet får aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjlighet att samarbeta internationellt och nå ut till en europeisk publik.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Enskilda personer, organisationer och föreningar kan söka bidrag ur fonden. Fonden ger också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Musikverket

Musikverket delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell och/eller internationell prägel.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram som är uppdelade i sex olika stödformer. Stödprogrammen ger möjligheter att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Nordisk Kulturfond

Nordiska Kulturfonds syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska institutet

Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer och nätverk mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Sveriges Författarfond

Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Den fördelar även konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet under regeringen som främjar hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomför strukturfondsprogram.

Vinnova

Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. De stödjer företags och organisationers möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

Uppdaterad: 2021-06-18 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se