Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bedömning / Projektbidrag

Bedömning inom projektbidraget

Med vårt projektbidrag vill vi ge bidrag till projekt som syftar till att skapa konst och kultur på ett nytt sätt med ett nytt innehåll.

Nedan följer de frågor som vi ställer till projektet om ni söker vårt projektbidrag. Vi fäster olika vikt vid olika frågor, vilket innebär att vissa frågor har en större påverkan på den prioriteringsordning vi sammanställer inför beslut. Under respektive fråga anges hur stor denna påverkan är.

Frågorna ställs utifrån ett nationellt perspektiv. Det innebär att orten där sökanden bor eller där projektet genomförs inte är relevant för bedömningen. Kulturbryggan bedömer ansökningar om projektbidrag uteslutande efter dess potentiella förtjänster.

1. Är projektets förväntade resultat väsentligt annorlunda?

Med förväntat resultat avses projektets slutliga utformning – sättet på vilket ett innehåll förmedlas, gestaltas eller presenteras. Inom projektbidraget vill vi ge bidrag till projekt som strävar efter att presentera ett innehåll på nya eller väsentligt annorlunda sätt.

 • Avviker det förväntade resultatet så pass mycket från normen att det är att betrakta som ovanligt?
 • Har det förväntade resultatet till och med potential att utgöra ett exempel på en helt ny konstnärlig eller kulturell praktik?

Påverkan på prioriteringsordningen: 33 %.

2. Är projektets innehåll eller tema väsentligt annorlunda?

Här avses det innehåll, tema eller ämne som ska förmedlas, gestaltas eller presenteras. Vi vill gärna se projekt som behandlar nya eller ovanliga ämnen. Här vill vi betona att ett angeläget ämne inte nödvändigtvis är liktydigt med ett nytt eller annorlunda innehåll.

 • Finns det i projektet tydliga exempel på nya eller annorlunda perspektiv och vinklar?
 • Kan dessa ge upphov till fördjupade insikter eller ny kunskap?

Påverkan på prioriteringsordningen: 27 %.

3. Är projektets metoder, processer eller tillvägagångssätt väsentligt annorlunda?

Här avses de metoder som utgör vägen fram till det förväntade slutresultatet.

 • Finns det exempel på metoder, processer eller tillvägagångssätt som på ett påtagligt sätt urskiljer sig?
 • Tillämpar projektet metoder som rentav är unika och aldrig tidigare prövade?

Påverkan på prioriteringsordningen: 20 %.

4. Är samverkan i projektet av annorlunda karaktär?

Här avses olika typer av samverkan mellan olika områden. Områden bör här förstås brett, och samverkan är inte begränsad enbart till andra konst- och kulturområden.

 • Finns det exempel på sällsynta kombinationer av olika områden?
 • Finns det influenser från andra områden som kan påverka och utveckla valt konst- och kulturområde i nya och oanade riktningar?

Påverkan på prioriteringsordningen: 13 %.

5. Är kunskapsnivån hög i projektet? 

Här avses om ni behärskar det innehåll som ska förmedlas. Bedömningen baseras på er beskrivning av innehållet, och inte på vilka ni är eller vad ni har gjort tidigare.

 • Framgår det av sökandens egen redogörelse av innehållet att de besitter god kunskap om ämnet?
 • Finns det exempel på genomtänkta analyser och problemformuleringar?

Påverkan på prioriteringsordningen: 7 %.

Uppdaterad: 2019-01-31 Tipsa om sidan

 

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se