Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Krisstipendium 2 / Frågor och svar om Krisstipendium 2

Frågor och svar om Krisstipendium 2

Här hittar du information bland annat om vem som kan ansöka och vad som krävs för att beviljas Krisstipendium 2.

Krisstipendium 2 söks via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystem.  

Ansökan via det digitala ansökningssystemet 

Hittar du inte svar på din fråga i Frågor och svar når du Konstnärsnämndens medarbetare via mejl eller telefon: Krisstipendium@konstnarsnamnden.se alternativt 08 - 506 550 00 

Frågor och svar uppdateras löpande.

Frågor:

Vem kan söka Krisstipendium 2 hos Konstnärsnämnden?

Vem räknas som professionellt yrkesverksam konstnär?

Vem kan inte ansöka om Krisstipendium 2?

Hur söker jag Krisstipendium 2?

Vilket belopp är krisstipendiet ?

När kan jag söka om Krisstipendium 2?

Bedömning

Hur bedöms om den sökande har en konstnärlig professionell yrkesverksamhet? 

Hur bedöms konstnärlig kvalitet?

Hur bedömer ni min ansökan?

Utbetalning 

Hur betalas pengarna ut? 

Hur stort belopp är Krisstipendiet på?

När betalas pengarna ut? 

Måste jag skatta för summan jag får?

Jag har fem siffror i mitt clearingnummer men jag får bara skriva fyra siffror, hur gör jag? 

Formalia i ansökan

Ska jag bifoga arbetsprover i min ansökan?

Varför ska jag inte bifoga arbetsprover? 

Vilka ekonomiska uppgifter behöver jag uppge i min ansökan?

Var hittar jag uppgift om fastställd förvärvsinkomst/inkomst av kapital? 

Vad menar ni med andel av fastställd förvärvsinkomst som härrör från konstnärligt arbete? 

Vad betyder stöd av mindre betydelse?

Kan jag komplettera ansökan?

Jag har inte fått mitt slutskattebesked för 2019, hur gör jag då? 

Jag klickar på skicka in, men det händer ingenting?

Hur ska jag veta hur stor andel av min inkomst som härrör från konstnärligt arbete? 

Jag är frilansare på heltid, men många av mina uppdrag har försvunnit i år. Ska jag fylla i min normala sysselsättningsgrad eller min nuvarande?

Min konstnärliga verksamhet 3 år tillbaka, från vilket år ska jag räkna?

Rutorna för mitt kontonummer stämmer inte, och jag får felmeddelande?

Kan jag spara min ansökan utan att skicka in?

Kan jag söka Krisstipendium 2?  

Kan jag söka Krisstipendium 2 inom flera konstområden?

Kan jag söka Krisstipendium om jag nyligen har fått stipendium från Konstnärsnämnden?

Vad menar ni med personliga stipendier?

Jag beviljades ett Krisstipendium av Konstnärsnämnden vid förra ansökningsomgången, räknas det som ett personligt stipendium?

Minskar mina chanser att beviljas ett arbetsstipendium om jag söker Krisstipendium 2? 

Kan jag söka Krisstipendium om jag har korttidsarbete eller korttidspermittering?  

Kan jag söka Krisstipendium 2 om jag går på a-kassa?

Jag har tagit uppdrag som inte är rent konstnärliga under 2020, kan jag fortfarande söka stipendiet?

Kan jag söka Krisstipendium 2 om jag har arbetat kortare än tre år som konstnär?

Kan jag söka Krisstipendium 2 om jag bedriver all min konstnärliga verksamhet utomlands?

Kan jag söka Krisstipendium 2 om jag är studerande?

Beslut  

När beslutas det om vilka som får krisstipendier?

Jag har ansökt om Krisstipendium 2. När får jag reda på om jag har fått det? 

Kommer alla som har ansökt om Krisstipendium 2 att beviljas stipendium?

Hur prioriterar Konstnärsnämnden vilka som ska få Krisstipendium 2?

Hur bedöms konstnärlig kvalitet? 

Hur bedömer ni min ansökan? 

Vem fattar beslut om Krisstipendium 2?

Hur hanteras jäv? 

Jag har ansökt om Krisstipendium 2 men inte fått det. Kan jag överklaga beslutet? 

Frågor utifrån konstområde

Musik 

Dans och cirkus

Teater  

Film

Vem kan söka Krisstipendium 2 hos Konstnärsnämnden? 

Krisstipendium 2 riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Stipendiet är avsett för enskilda och huvudsakligen frilansande konstnärer. Sökande måste vara bosatt eller ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.  

Vem räknas som professionellt yrkesverksam konstnär? 

En professionellt yrkesverksam konstnär är en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang.  

En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang och kan därmed inte söka Krisstipendium 2. 

Vem kan inte ansöka om Krisstipendium 2? 

Du kan inte ansöka om Krisstipendium 2 om du: 

 • har en tillsvidareanställning på mer än 50% under perioden oktober-december 2020. Tjänstlediga på 50% eller mer från en tillsvidareanställning under perioden undantas. 
 • har en anställning i någon av scenkonstallianserna under oktober-december 2020.   
 • studerar på mer än 50% under oktober-december 2020. 
 • har erhållit personliga stipendier över 300 000 kr under 2020. Detta inkluderar ej kostnadstäckande stipendier och bidrag, som till exempel internationellt utbyte och resebidrag eller projektbidrag.  
 • uppbär statlig inkomstgaranti under 2020.  

Hur söker jag Krisstipendium 2? 

Du söker Krisstipendium 2 via vårt digitala ansökningssystem där du loggar in med din e-legitimation. Tänk på att ansöka i god tid då det kan vara hög belastning under de sista ansökningsdagarna. 

Inloggning och ansökan 

Vilket belopp är Krisstipendium 2 på?  
Krisstipendiet utlyses utan fast belopp. Konstnärsnämnden vill se hur stort behovet är och hur många som ansöker om Krisstipendiet innan stipendiesumman fastslås. Stipendiebelopp under 47 300 kr, det vill säga ett prisbasbelopp, kommer dock inte att fördelas.  

När kan jag ansöka om Krisstipendium 2? 

Ansökningsperioden för Krisstipendium 2 är 8 oktober – 22 oktober 2020.  

Bedömning

Hur bedöms om jag har en konstnärlig professionell yrkesverksamhet? 

Det bedöms genom den beskrivning av din konstnärliga verksamhet de senaste åren som du har lämnat i ansökan. Bedömningen görs av sakkunniga, ämnesexperter, inom de olika konstområdena. 

Hur bedöms konstnärlig kvalitet?  

I vanliga fall bedöms detta via arbetsprover. Denna gång bedöms istället om den konstnärliga yrkesverksamheten är på en professionell nivå. Den konstnär som bedöms vara yrkesverksam på en professionell nivå bedöms i detta sammanhang ha en konstnärlig kvalitet som är tillräckligt hög för att kunna tilldelas ett Krisstipendium om övriga villkor uppfylls. Bedömningen görs av sakkunnigaämnesexperter, inom de olika konstområdena.  

Hur bedömer ni min ansökan?  

Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla ansökningar för att se att formella villkor uppfylls. Sedan bedömer sakkunniga, ämnesexperter, inom respektive konstområde om den sökande är konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå. Om alla villkor uppfylls kan de sökande beviljas ett stipendium. Om prioriteringar behöver göras, görs detta av kansliet utifrån de prioriteringsgrunder som styrelsen har beslutat. Konstnärsnämndens direktör fattar ett samlingsbeslut per konstområde. Beslutet kan inte överklagas. 

Utbetalning

Hur betalas pengarna ut? 

När du ansöker måste du ange ett personligt bankkonto. Pengarna kommer att betalas ut till det konto som du anger i din ansökan.  

Hur stort belopp är Krisstipendium 2 på? 
Krisstipendiet är inte på ett fast belopp. Konstnärsnämnden vill se hur stort behovet är och hur många som ansöker om Krisstipendium 2 innan stipendiesumman fastslås. Stipendiebeloppet kommer att vara samma för samtliga konstnärer som beviljas ett stipendium. Stipendiebelopp under 47 300 kr, det vill säga ett prisbasbelopp, kommer dock inte att fördelas.  

När betalas pengarna ut? 

Konstnärsnämnden planerar att fatta beslut om Krisstipendium 2 i början av december. Så fort beslut är fattat påbörjas utbetalningarna. Vi arbetar för att utbetalningar ska ske innan årsskiftet. 

Måste jag skatta för summan jag får?  
Nej, stipendiet är skattefritt och behöver inte heller redovisas. 

Jag har fem siffror i mitt clearingnummer men jag får bara skriva fyra siffror, hur gör jag? 
Vissa Swedbank-konton har femsiffriga clearingnummer. Fyll bara i de fyra första siffrorna. 

Formalia i ansökan

Ska jag bifoga arbetsprover i min ansökan? 

Nej, du ska inte bifoga arbetsprover i din ansökan.  

Varför ska jag inte bifoga arbetsprover? 

I ansökan ska du beskriva din verksamhet de senaste åren. För att få en snabb och rättssäker process kommer sakkunniga inom respektive område bedöma om du är konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå. De kommer att granska din professionella konstnärliga yrkesverksamhet utifrån dina tidigare konstnärliga uppdrag och verksamhet.  

Vilka ekonomiska uppgifter behöver jag uppge i min ansökan?  

I din ansökan ska du uppge: 

 • din fastställda förvärvsinkomst de senaste tre åren 
 • din inkomst av kapital de senaste tre åren 
 • din inkomst i utlandet som inte har beskattats i Sverige (genomsnitt tre senaste åren) 
 • dina personliga stipendier de senaste tre åren 
 • dina personliga stipendier innevarande år 

Var hittar jag uppgift om fastställd förvärvsinkomst/inkomst av kapital? 

Dina uppgifter hittar du i ditt slutskattebesked som du hittar om du loggar in på Skatteverkets webbplats under ”Mina sidor”.   

Vad menar ni med andel av fastställd förvärvsinkomst som härrör från konstnärligt arbete? 

Den uppskattade procent av årsinkomsten som kommer ifrån din konstnärliga verksamhet och inte från eventuella pedagogiska uppdrag, reklamuppdrag eller andra uppdragssammanhang utanför de rent konstnärliga.  

Vad betyder stöd av mindre betydelse? 

Stöd av mindre betydelse kan vara bidrag och subventioner från det offentliga. I samband med utlysningen och eventuellt beslut ska det framkomma om stödet räknas som stöd av mindre betydelse.  Information om stöd av mindre betydelse https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse 

Kan jag komplettera ansökan? 

Nej, du kan inte komplettera ansökan efter att utlysningen har stängt. Endast kompletta ansökningar kommer att behandlas.  

Jag har inte fått mitt slutskattebesked för 2019, hur gör jag då? 
Fyll i dina preliminära uppgifter. 

Jag klickar på skicka in, men det händer ingenting? 
Det beror på att du inte fyllt i alla fält som är obligatoriska. När det gäller ekonomiuppgifter måste du t.ex. ange 0 om du inte har någon inkomst av kapital eller inkomst i utlandet. 

Hur ska jag veta hur stor andel av min inkomst som härrör från konstnärligt arbete? 
Du får göra en uppskattning i procent. Är du till exempel verksam som konstnär på heltid och har all din inkomst från konstnärligt arbete anger du 100 procent.  

Jag är frilansare på heltid, men många av mina uppdrag har försvunnit i år. Ska jag fylla i min normala sysselsättningsgrad eller min nuvarande?
Om du är frilansare på heltid anger du 100 % under sysselsättningsgrad även om du inte har lika många uppdrag som vanligt.

Min konstnärliga verksamhet 3 år tillbaka, från vilket år ska jag räkna?

Du ska räkna din verksamhet från år 2017.

Rutorna för mitt kontonummer stämmer inte, och jag får felmeddelande?

Uppmärksamma att du måste klicka i rätt ruta bland plusgiro-, bankgiro- och banknummer-rutorna.

Kan jag spara min ansökan utan att skicka in?

Ja, i det digitala systemet kan du spara din ansökan.

Jag har problem med att logga in i e-ansökningar, vad ska jag göra?
Pröva med en annan webläsare.

Kan jag söka Krisstipendium 2? 

Kan jag söka Krisstipendium 2 inom flera konstområden? 

Nej. Om du är verksam inom flera konstområden ska du söka inom ditt huvudsakliga konstområde.   

Kan jag söka Krisstipendium om jag nyligen har fått stipendium från Konstnärsnämnden? 

Ja, du kan fortfarande söka stipendiet. Däremot kan du inte söka stipendiet om du under 2020 erhållit personliga stipendier på sammanlagt över 300 000 kr.  

Vad menar ni med personliga stipendier? 

Personliga stipendier är stipendier som du har fått för att utveckla ditt konstnärskap. Hit räknas till exempel inte projektbidrag, där du betalat medverkandes löner i projektet.  Det gäller inte heller kostnadstäckande stipendier och bidrag som bidrag till internationellt utbyte eller resor.

Jag beviljades ett Krisstipendium av Konstnärsnämnden vid förra ansökningsomgången, räknas det som ett personligt stipendium?

Ja, Konstnärsnämndens Krisstipendium är ett personligt stipendium.

Minskar mina chanser att beviljas ett arbetsstipendium om jag söker Krisstipendium 2? 

Nej, du har samma möjlighet att beviljas ett arbetsstipendium även om du beviljas ett Krisstipendium 2. 

Kan jag söka Krisstipendium om jag har korttidsarbete eller korttidspermittering?  

Om din anställningsgrad efter korttidspermittering eller ditt korttidsarbete är mer än halvtid under oktober-december kan du inte söka stipendiet. 
Samma gräns gäller om du är anställd i ditt eget företag.

Kan jag söka Krisstipendium 2 om jag går på a-kassa? 

Ja, du kan söka Krisstipendium även om du har ersättning från a-kassan. 

Jag har tagit uppdrag som inte är rent konstnärliga under 2020, kan jag fortfarande söka stipendiet? 

Ja, Konstnärsnämnden tar hänsyn till att sökande, under den rådande krisen, kan ha arbetat i uppdragssammanhang som inte är rent konstnärliga. Det kan till exempel vara uppdrag inom reklam och pedagogiska uppdrag. Däremot måste du kunna redovisa en tidigare konstnärlig yrkesverksamhet. 

Kan jag söka Krisstipendium 2 om jag har arbetat kortare än tre år som konstnär? 

Ja, du kan ansöka även om du har en kort period av konstnärlig professionell yrkesverksamhet. 

Kan jag söka Krisstipendium 2 om jag bedriver all min konstnärliga verksamhet utomlands?  
Ja, om du är bosatt i Sverige.  

Kan jag söka Krisstipendium 2 om jag är studerande?
Du kan inte söka stipendiet om du studerar på mer än 50 procent.

- Men om jag inte har studiemedel via CSN, kan jag inte söka då?
Nej, även om du inte har studiemedel kan du inte söka Krisstipendium 2.

Beslut 

När beslutas det om vilka som får krisstipendier? 

Konstnärsnämnden planerar att fatta beslut om krisstipendierna i början av december. Det är dock beroende av hur många ansökningar som kommer in. Om väldigt många ansökningar kommer in kan det innebära att besluten tar längre tid. 

Jag har ansökt om Krisstipendium 2. När får jag reda på om jag har fått det? 

Besluten kommer att skickas ut via mejl till sökanden så fort de är fattade. Beviljat Krisstipendium 2 betalas ut innan årsskiftet till det bankkonto du har angivit. 

Kommer alla som har ansökt om Krisstipendium 2 att beviljas stipendium? 

Samtliga konstnärer som uppfyller villkoren kan komma att tilldelas ett Krisstipendium 2. Men eftersom medlen är begränsade kan prioriteringar behöva göras för att stipendiebeloppet inte ska bli för lågt. Konstnärsnämndens styrelse har beslutat att stipendiebelopp under 47 300 kr, det vill säga ett prisbasbelopp, inte kommer att fördelas.   

Hur prioriterar Konstnärsnämnden vilka som ska få Krisstipendium 2? 

Om prioriteringar behöver göras kommer de i första hand att göras utifrån den sökandes ekonomiska situation. I andra hand kommer prioriteringar göras utifrån graden av konstnärlig professionell yrkesverksamhet. Dessa bedömningar görs utifrån uppgifter lämnade av den sökande i ansökan.   

Hur bedöms konstnärlig kvalitet?  

I vanliga fall bedöms detta via arbetsprover. Denna gång bedöms istället om den konstnärliga yrkesverksamheten är på en professionell nivå. Den konstnär som bedöms vara yrkesverksam på en professionell nivåanses i detta sammanhang ha en konstnärlig kvalitet som är tillräckligt hög för att kunna tilldelas ett Krisstipendium om övriga villkor uppfylls. Bedömningen görs av sakkunniga, ämnesexperter, inom de olika konstområdena.   

Hur bedömer ni min ansökan?  

Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla ansökningar för att kontrollera att formella villkor uppfylls. Sedan bedömer sakkunniga, ämnesexperter, inom konstområdet om den sökande är konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå. Om alla villkor uppfylls kan de sökande beviljas ett stipendium. Om prioriteringar behöver göras, görs detta av kansliet utifrån de prioriteringsgrunder som styrelsen har beslutat. Konstnärsnämndens direktör fattar ett samlingsbeslut per konstområde. Beslutet kan inte överklagas. 

Vem fattar beslut om Krisstipendium 2? 

Myndighetens direktör fattar ett samlingsbeslut per konstområde om fördelning av Krisstipendium 2 efter beredning av handläggare och sakkunniga inom respektive konstområde. Direktören ska vid fördelningen följa de riktlinjer som styrelsen har beslutat. 

Hur hanteras jäv?  

Om någon av de sakkunniga eller anställda på Konstnärsnämnden är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, nära vänskap eller annat, deltar de inte i beredning eller beslut av den ansökan. Om någon inte har deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet. 

Jag har ansökt om Krisstipendium 2 men inte fått det. Kan jag överklaga beslutet? 

Nej, beslutet kan inte överklagas. 

Frågor utifrån konstområde: 

Musik 

Vad avser ni med begreppet territorium? 

Territorium avser om sökande till exempel har fler bokare som ansvarar för olika geografiska områden.  

Vad menas med arrangörstyp?
Det beskriver vilken huvudsaklig typ av arrangörer som har bokat turnén till exempel; festivaler, konserthus, klubbar etc.

Hur ska jag fylla i de tre senaste årens turnéperioder/konserter när antalet tecken inte räcker till?
Det viktiga är att omfattningen av din konsertverksamhet framgår.  Börja med 2020 och arbeta dig bakåt i tiden. Om du har många strökonserter kan du gruppera dem utifrån arrangörstyp, t.ex:

2020
Jazzklubbar – 25 dagar, 14 konserter i Sverige 
Kyrkor – 20 dagar 15 konserter i Sverige

2019 
Europaturné – 30 dagar, 10 länder, 15 konserter

Jag arrangerar andras kompositioner, var ska jag skriva om det?
Du kan skriva om det under rubriken Senaste fem årens kompositioner/låtar/verk. Tydliggör även antalet verk du har arrangerat.

Dans och cirkus

Vilket konstområde ska jag söka i om jag är utbildad dansare/ koreograf men arbetar med performance och performativ konst idag?

Du ska söka utifrån vilket sammanhang du är verksam inom. Det är inte din utbildning som är avgörande. Inom dans jämförs du med en dansares och koreografers sätt att vara yrkesverksamma. Om du söker inom bild & form jämförs du med diverse olika yrkeskategorier (bildkonst, fotografi, konsthantverk, film, performance etc.).

Jag är cirkusartist, i vilket konstområde ska jag söka?

Du ska söka inom dans.

Teater 

Jag är projektanställd inom en fri grupp, kan jag söka? 
Ja, om din anställning är mindre än halvtid under oktober-december.  

Film  

Jag arbetar med produktion av musikvideo till olika artister, kan jag söka? 

Ja, du kan ansöka om du vid sidan av musikvideoproduktion även har haft egen filmproduktion de senaste tre till fem åren. I ansökan ska du uppge din konstnärliga verksamhet tre till fem år tillbaka.  

Kan jag söka stipendiet om jag är min egen producent och har enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag? 

Ja, du kan ansöka om du både är producent och regissör, det är då verksamheten som regissör som beaktas i ansökan. Personer som enbart producerar film kan inte ansöka. Ansökan görs med personlig e-legitimation, ej med företagets.  

Jag arbetar som assistent inom regi eller foto, kan jag ansöka? 

Nej, du kan inte ansöka om du enbart arbetar som till exempel FAD, SAD (regiassistent) eller B-foto eller assistent till filmfotograf eller har annan assistentfunktion inom film. Du behöver ha en egen konstnärlig verksamhet. 

Kan jag söka stipendiet om jag arbetar på uppdrag av till exempel SVT? 

Om din verksamhet endast består av rena uppdragsproduktioner kan du inte söka stipendiet. Om du som filmkonstnär däremot gör samproduktioner eller säljer in dina egna filmer eller produktioner till exempel till SVT kan du söka stipendiet.  

Uppdaterad: 2020-10-14 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se