Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Arbetslöshetskassa (a-kassa)

För att få a-kassa måste du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Det är a-kassan som utreder och beslutar om din ersättningsrätt och betalar ut eventuell arbetslöshetsersättning. Din a-kassa kan också svara på vad som gäller för utbetalning när du blir arbetslös eller säger upp dig och vilka skyldigheter du har som arbetssökande för att ha rätt till a-kassa.

Eftersom ersättningar, lön, arvoden eller gager inom konst- och kultursektorn inte alltid är baserade på antalet arbetade timmar så fastställer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ett schabloniserat timlönebelopp för att beräkna ersättningen vid konstnärligt arbete.

Om du inte får ersättning eller lön för förberedelsetid eller repetitioner så räknas det inte som arbetstid när man beräknar din a-kassa.

Om du får ersättning för detta så är det viktigt att det framgår av ditt avtal med din uppdragsgivare eller arbetsgivare.

Observera: Är du anställd med flera kortare anställningar hos olika arbetsgivare eller om du använder ett faktureringstjänstföretag kan du komma att betraktas som självständig uppdragstagare och inte som anställd. Du kan då behöva förklara för din a-kassa hur arbetsmarknaden i din bransch ser ut. Ta hjälp av din bransch- eller yrkesorganisation om du är medlem.

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen

För att få a-kassa måste du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kontrollerar att du uppfyller villkoren  och är skyldig att underrätta din a-kassa om förhållanden som kan påverka ersättningsrätten.

 • För att anses som arbetssökande och ha rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring måste du

  • vara arbetslös och inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen
  • vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete minst tre timmar per dag och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka.
  • aktivt söka arbete
  • medverka till att upprätta en individuell handlingsplan i samråd med Arbetsförmedlingen
  • vara beredd att ta ett lämpligt arbete som du erbjuds.

Kontakta din a-kassa

Kontakta din a-kassa för mer information om din ersättning. Flera a-kassor har digitala verktyg för att beräkna din ersättning.

Ta reda på mer om olika a-kassor för yrkesverksamma konstnärer via länkarna i boxarna på den här sidan! Särskilda förutsättningar i konst- och kultursektorn för yrkesverksamma konstnärer påverkar a-kassan och hur den beräknas. Därför är det bra att läsa mer på de a-kassor som har avdelningar för kulturarbetare.

Som anställd kan du vara anställd på deltid och arbetssökande med ersättning från a-kassan på deltid.

A-kassan utreder och beslutar om din ersättningsrätt och betalar ut eventuell arbetslöshetsersättning. Din a-kassa kan också svara på vad som gäller för utbetalning när du blir arbetslös eller säger upp dig och vilka skyldigheter du har som arbetssökande för att ha rätt till a-kassa.

Arbetsförmedlingen kontrollerar att du uppfyller villkoren för ersättning och är skyldiga att underrätta din a-kassa om förhållanden som kan tänkas påverka ersättningsrätten.

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen ger dig möjlighet till visst ekonomiskt stöd under en begränsad tid, för att söka efter ny anställning. Försäkringen förutsätter att du söker arbete och att du är beredd att exempelvis pendla, flytta eller skola om dig för att få nytt jobb.

Du får inte ha något slags åtagande som kan hindra dig från att arbeta under den tid du söker ersättning för. Det kan gälla till exempel arbete eller uppdrag i en ideell förening, att assistera vid en teaterrepetition eller vara hemma med barn. Det har ingen betydelse om du får betalt för ditt åtagande eller inte. Bedömningen avser endast om du har varit tillgänglig för anvisat arbete eller inte.

Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättningen betalas ut för sammanlagt längst 60 veckor med deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Den som är deltidsarbetslös har därmed lika lång omställningstid som den som är helt arbetslös.

Det är 6 karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. Det betyder att du inte får någon a-kassa de första 6 dagarna du är arbetslös.

Arbetsvillkor

För att ha rätt till ersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor: Du uppfyller detta om  du har förvärvsarbetat i minst

 • 6 kalendermånader inom 12 månader. Alla 6 månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar.
  eller
 • 480 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader. Alla 6 månader måste innehålla minst 50 arbetade timmar.

Om du har studerat eller varit sjuk under de senaste 12 månaderna kan beräkningen av din arbetstid påverkas, så kontakta din a-kassa eller Arbetsförmedlingen för mer information.

 • För att räkna fram din inkomstrelaterade försäkring beräknar a-kassan din

  • normalarbetstid (genomsnittlig arbetstid de senaste 12 månaderna)
  • normalinkomst (genomsnittlig månadsinkomst).

  De månader som ingår i beräkningen av arbetstiden kallas för ramtid.

  Normalinkomsten beräknas på dina tidigare inkomster. Beräkningarna anger hur många ersättningsdagar per vecka som du har rätt till och hur stor din dagpenning blir. Många fackförbund erbjuder tilläggsförsäkringar för att kompensera inkomstbortfallet.

 • Gör så här:

  • anmäl din firma som vilande
  • anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • kontakta din a-kassa för att ha rätt till a-kassa.

  Om du har blivit arbetslös från en deltidsanställning och parallellt haft egen verksamhet kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning för inkomstförlusten från deltidsanställningen. Normalt krävs det att anställningen ska ha varit minst 17 timmar per vecka och att verksamheten i företaget varit högst 10 timmar per vecka. Inkomsten från företaget får inte heller ha överstigit tre gånger högsta dagpenning per vecka.

  Vänd dig till din a-kassa för mer information om du behöver ha ditt företag vilande och hur du kan beräkna nivån på din a-kassa. Flera a-kassor har avdelningar för egenföretagare .

 • Aktiebolag, enskild firma eller familjeföretag – Unionen (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Företagare – Handelsanställdas förbund (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Småföretagarnas a-kassa (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Sveriges a-kassors gemensamma service- och intresseorganisation (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Du kan ha en bisyssla som är ett arbete som du får utföra utan att det påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning. Det kan antingen röra sig om en anställning eller verksamhet du bedriver som egen företagare.

  Om ditt företag inte varit din huvudsakliga sysselsättning utan bedrivits vid sidan av annan heltidssysselsättning kan du eventuellt behålla företaget och fortsätta bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare, om din huvudsakliga sysselsättning upphör. Ditt företag ses då som en bisyssla.

  Utökar du dina arbetstimmar i företaget betraktas det inte längre som bisyssla och du anses därmed inte längre som arbetslös. Om företaget är en bisyssla till ett annat företag där du haft din huvudsakliga sysselsättning måste de båda företagen vara klart avskiljbara från varandra.

  För att ett arbete ska godkännas som en bisysslamåste du innan du blev arbetslös och anmälde dig till Arbetsförmedlingen ha utfört arbetet jämsides med ett heltidsarbete under minst tolv månader.

  En bisyssla som hindrar dig från att ta ett heltidsarbete godkänns inte. Arbetstiden i den godkända bisysslan får inte heller utökas.

A-kassor för konstnärer

Det finns a-kassor med avdelningar för yrkesverksamma konstnärer i olika branscher.

Scen & Films a-kassa

Scen & Film är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen.

Unionens a-kassa

Fackförbundet Unionen har en a-kassa för kulturarbetare.

Handels a-kassa

En a-kassa för musiker, kulturarbetare inom scenkonst, film, television med flera. A-kassan har ett nära samarbete med den fackliga organisationen Handelsanställdas förbund. men är juridiskt fristående från den.

Alfakassan

Du kan ansöka om enbart grundersättning hos Alfa-kassan som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer.