Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Avdrag tjänst

Avdrag tjänst

Avdragen redovisas under fyra punkter, ruta 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 i inkomstdeklarationen.

I ruta 2.1 redovisas resor till och från arbetet, du får avdrag för den del som överstiger 11 000 kr.
Avdraget avser resor till arbetet (om avståndet från bostaden är över två kilometer) med kollektiva färdmedel (eller med egen bil om allmänna kommunikationer saknas). Avdrag medges med kostnader för biljett/månadskort eller med 18,50 kr per mil med egen bil.

Har du fått arbete på annan ort skall avdrag för resan dit och hem redovisas här. Hemresor under perioden du vistas på den nya orten redovisas under ruta 2.3 (Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor).

Har du fått ersättning av din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska den ersättningen redovisas som lön ovan och du får avdrag för de kostnader du haft för dina resor eller den summan du fått från din arbetsgivare och redovisat som lön.

I ruta 2.2 redovisas avdrag för tjänsteresor.
Har du fått ersättning från din arbetsgivare för dina utlägg i samband med tjänsteresa eller fått schablonbelopp för resa med egen bil eller traktamente behöver dessa ersättningar inte deklareras som inkomst och du får heller inte göra avdrag för dessa kostnader (så kallad tyst kvittning).

Har du inte fått ersättning av din arbetsgivare för kostnader i samband med resa i tjänsten, har du här rätt till avdrag för de kostnader du haft för logi, resor med allmänna kommunikationer, taxi och hyrbil, med egen bil 18,50 kr per mil, för dina verkliga kostnader för logi eller om du inte har haft utgift för logi (exempelvis bott hos en kamrat) med 115 kr/dygn samt fördyrande levnadskostnader de tre första månaderna med 230 kr per dag/115 kr halvdag, därefter 161 kr/dygn som du övernattat utanför arbetsorten. Avståndet från arbetsorten och hemorten måste vara över 50 km för att du ska få avdrag för fördyrade levnadskostnader.

I ruta 2.3 redovisar du avdrag för tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.
För att du ska få avdrag för arbete på annan ort än där du bor krävs att den nya arbetsorten ligger minst 50 km från din bostad och att du övernattar där. Arbetet ska avse en kortare tid och det ska vara bestämt att arbetet på den nya orten är av tillfällig natur och att tiden är begränsad. Med kortare tid avser tid under 2 år.De avdrag du har rätt till är utgifter för boende, hemresor högst en gång i veckan och utgifter för merkostnader ökade levnadskostnader.

Exempel på situationer är skådespelare som får arbete vid en uppsättning på annan ort än bostadsorten eller en bildkonstnär som ska utföra en utsmyckning på annan ort.

Avdrag för bostad medges med verklig kostnad för hotell eller hyrd lägenhet eller om du inte kan styrka din kostnad för hyra/logi, men ändå kan visa på att du övernattat utanför din bostadsort, t ex som att du bott i tält, egen husbil eller hos en god vän, så har du rätt till ett schablonavdrag med 115 kr per natt. Ligger den tillfälliga arbetsplatsen utomlands har du rätt till avdrag med ett halvt normalbelopp per natt som du bott på orten förutsatt att du inte gör avdrag för verkliga kostnader. (Skatteverket fastställer varje år ett normalbelopp för varje land som ligger till grund för skattefria traktamenten).

Avdrag för hemresor har du rätt till varje vecka och du får göra avdrag för det billigaste alternativet tåg, buss eller flyg (här beror det på avstånd och tillgänglighet) eller resor med egen bil om allmänna kommunikationer saknas. Har din arbetsgivare betalt dina hemresor beskattas värdet av hemresorna som lön, men du har rätt att göra avdrag för dessa kostnader under denna punkt till samma värde som den lön du beskattas för.

Avdrag för merkostnader som måltider och andra omkostnader kan du få under den första månaden på arbetsorten. Du får avdrag för den verkliga merkostnaden eller en schablon på 230 kr per dag. Ligger den tillfälliga arbetsplatsen utomlands har du rätt till avdrag med ett normalbelopp per dag under den första månaden.

I ruta 2.4 redovisar du dina övriga utgifter för intäkternas förvärvande.
Du får avdrag för den del av kostnaderna som överstiger 5 000 kr. Nedan följer en uppräkning av kostnader för intäkternas förvärvande som en frilansande kulturarbetare (som deklarerar sina inkomster och kostnader i inkomstslaget tjänst) kan tänkas ha.

Många konstnärer, som har inkomst av tjänst, arbetar under näringsliknande former. De arbetar självständigt och har inte som de flesta anställda, en arbetsplats att gå till. De står för sina egna kostnader och får betalt för ett utfört arbete eller en färdig produkt.

Det är viktigt att du specificerar dina kostnader och motiverar noga varför du yrkar på avdrag för dem utifrån din yrkesroll. En frilansandes relation till sin arbetsgivare innebär ofta i kulturbranschen att det är den frilansande som står för vissa kostnader. En frilansande scenograf förväntas stå för ett färdigt förslag till en scenografi, eller att en författare lämnar in ett färdigt manus till pjäs/bok till ett förlag. I den ersättning som t ex teatern betalar scenografen finns en ersättning för den tid han/hon utarbetat sitt förslag i egen lokal och med eget material. I den garanti royalty en författare får ingår ersättning för att lämna ett färdigt manus och författaren står själv för alla kostnader i form av research, resor, inspiration, dataprogram, skrivare och dator m.m.

Du måste kunna styrka dina kostnader och det är bra att du specificerar dem/redogör för hur du beräknat avdraget, på en bilaga samt eller under särskilda upplysningar och noga motiverar avdraget, en så kallad öppen begäran.

Söka arbete/audition/promotionsresor
Om du är arbetslös och får ersättning från svensk arbetslöshetskassa har du rätt till avdrag för kostnader i samband med att söka arbete i Sverige och i vissa fall, närliggande länder. Med sådana kostnader avses resor, telefon, internet, betygskopior, porto eller liknande kostnader du haft för att söka arbete.

För frilansande konstnärer kan det gälla kostnader för marknadsföring/ utskick/promotionsresor/audition. För att avdrag ska kunna medges gäller det att visa att kostnaden skall ha varit nödvändig för intäkternas förvärvande, och där både direkta och framtida förväntade intäkter måste beaktas.

Hyrd lokal/Arbetsrum i bostaden
Behöver du en arbetslokal för ditt arbete och din arbetsgivare inte håller dig med arbetsrum har du rätt till avdrag för en hyrd lokal eller avdrag för arbetsrum i din bostad. Här (avdrag för arbetsrum i bostad) har rättspraxis en restriktiv hållning till avdragsrätten och till belopp.

Att du arbetar i din bostad är inte skäl nog till att du kan få avdrag, utan det måste vara så att arbetsrummet är avskilt på ett sätt att det inte kan anses ingå i bostaden eller att det är byggt/inrett på ett sådant sett att den inte kan användas för att bo i. Du kan då yrka avdrag för den del av el, värme och städning som tillkommer på den yta som arbetsrummet motsvarar. Bor du i en hyreslägenhet kan du också yrka avdrag för viss del av hyran för den yta som du använder till arbetslokal. Alternativt kan du, om du arbetar minst 800 timmar per år i bostaden, yrka avdrag med ett schablonbelopp på 4 000 kr per år i hyrd lägenhet/bostadsrätt eller 2 000 kr per år i egen fastighet(villa).

Kontorsmaterial/datatillbehör/dataprogram mm.
Har du i din yrkesroll kostnader för kontorsmaterial som papper, toner/färgpatron till skrivare, skrivbord, hyllor, dataprogram för ordbehandling, skrivare, scanner mm m.m. har du rätt att dra av dessa kostnader. 

Telefon/internet/porto/frakt
Du kan yrka avdrag för del av telefon/internet om du arbetar i din bostad och inte har någon arbetsplats hos din arbetsgivare/uppdragsgivare eller en egen hyrd lokal med egen telefon/internet. Gör en bedömning av hur stor andel av kostnaden som du anser faller på din yrkesroll. Kostnader för porto/frakt utifrån de kostnader du kan visa du haft för din yrkesverksamhet och som du kan styrka med kvitton.

Facklitteratur/tidskrifter
Du kan yrka avdrag för facklitteratur/tidskrifter som du anser vara nödvändig för att kunna fullfölja ditt arbete/uppdrag. Även här är det bra med en specificering och motivering till behovet.

Representation/vernissagekostnader/utställningskostnader
Du kan yrka avdrag för fika, ett glas vin eller liknande om du kan visa att de haft ett nära och starkt samband med din verksamhet. Avdrag för måltidsrepresentation får inte göras från 1 januari 2017.

Arbetskläder/skyddskläder
Du kan yrka avdrag för skyddsutrustning och skyddskläder. Här är rättspraxis väldigt restriktiv. En dirigent medges inte avdrag för inköp av frack till de föreställningar han medverkar i, detsamma gäller en sångsolist för sin frack/kostym/klänning som används vid framträdanden.

För de kläder en artist har på sig vid ett framträdande krävs för avdrag att de ska vara av fantasikaraktär, t ex en kaninkostym och att den inte kan förväntas användas privat. Det finns ett rättsfall där en grupp dansbandsmusiker inte fick avdrag för sina scenkostymer, trots att de var i starka färger och med långa skjortsnibbar. Vissa artister har dock lyckats övertyga Skatteverket om att vissa arbetskläder inte går att använda privat. Yrkat avdrag bör styrkas med foto och beskrivning/motivering till behovet. För skulptör/målare brukar överdragskläder vara avdragsgilla som skyddsklädsel.

Verktyg/instrument/inventarier/varor/glasögon/kontaktlinser
Under denna rubrik faller de varor/verktyg/instrument/tillbehör du anses behöva för att kunna fullfölja ditt yrke. Det rör sig om instrument för en musiker, verktyg för en målare/skulptör, tyger för en kostymör, noter/CD-skivor för en sångare, musik för en koreograf, dekormaterial för en scenograf, litteratur/pjäser för en regissör, dansskor för en dansare, kamera för en filmfotograf, maskiner för en filmklippare.

Även här är det en fråga om att påvisa behovet av kostnaden för att kunna fullfölja sitt yrke och att arbetsgivaren/uppdragsgivaren inte står för kostnaden. Här finns det rättsfall på att vissa kostnader som man själv tycker borde vara avdragsgilla inte bedöms så av skattemyndigheten. T ex fick en dansare inte avdrag för sina kontaktlinser vid föreställning. Domstolen ansåg att det var arbetsgivarens ansvar att stå för denna kostnad, inte det allmänna i form av avdragsrätt i deklaration. Även här är det viktigt att du gör en öppen begäran och motiverar varför du anser att kostnaden ska vara avdragsgill.

Studieresor och studiebesök
Resor och studiebesök anses vara en viktig del i vissa kulturarbetares verksamhet. Det kan vara svårt att skilja resor som är ett led i yrkesutövningen från dem som inte är det. Här gäller det som i andra fall ovan att noggrant redogöra för syfte och ändamål med resan samt relatera den till din yrkesverksamhet. Praxis har visat sig att upphovspersoner ofta har lättare att få igenom avdrag för resor för sitt skapande än en utövande konstnärer.

En författare/målare/regissör/ kompositör har oftast större framgång i sitt avdragsyrkande än en musiker/ dansare/skådespelare som yrkar avdrag för en resa för att se teater/dans/musik m.m. Skatteverket ger varje år ut normalbelopp som underlag för fördyrade levnadsomkostnader (traktamente i utlandet) om du saknar underlag för ökade levnadsomkostnader.

Studiebesök i form av konserter/bio/teater/dans/museum mm.
Studiebesök på konsert/bio/teater/opera/dans/balett mm anses vara en viktig del i vissa kulturarbetares verksamhet. Det kan vara svårt att skilja vissa besök från privata eller de som är ett led i yrkesutövningen från dem som inte är det. Här gäller det som i andra fall ovan att noggrant redogöra för syfte och ändamål med besöken samt relatera den till din yrkesverksamhet. Praxis har visat sig att skapande konstnärer har lättare att få igenom avdrag för kulturevenemang mm för sitt skapande än en utövande konstnärer.

En författare/målare/regissör/ kompositör har oftast större framgång i sitt avdragsyrkande än en musiker/ dansare/skådespelare som yrkar avdrag för studiebesök för att se teater/dans/musik m.m.

Daglig träning/sånglektioner/röstvård
Frilansdansare är under perioder utan engagemang. Kravet på daglig träning kvarstår dock. Kostnader för daglig träning är enligt praxis avdragsgilla.

Avdrag för sånglektioner för att behålla röstens kvalitet (röstvård) medges om det framstår som sannolikt att det inte är fråga om grundutbildning. Allmän träning på gym anses oftast som en privat levnadsomkostnad. Ett öppet yrkande, dvs. ett preciserat och motiverat avdragsyrkande, med motiveringen att, de fast anställda oftast får denna kostnad betalt av sin arbetsgivare, kan ge ett avdrag om motivet är att kostnaden varit nödvändig för intäkternas förvärvande.

 Agentprovision/förmedlargage
Utbetald ersättning/provision till agenter, förmedlare är en avdragsgill kostnad om den kan relateras till dina intäkter.  

Läs vidare under deklarationsexemplen

 - Lisa Bergström inkomst av tjänst och med royaltyinkomster

- Lilja Andersson inkomst av tjänst och projektbidrag från Konstnärsnämnden.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se