Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Claudia Del Fierro Gallegos och Ivo Vidal Páez

Residensstipendiater i Malmö 1 januari – 31 mars 2019

Claudia Del Fierro (f. 1974, Santiago, Chile) arbetar i medier och tekniker som video, fotografi och installation.

Hennes praktik inbegriper ofta aktioner, publika interventioner och film. Hon använder sig av performance som ett sätt att deltaga i och sätta fingret på situationer, vilket resulterar i rörliga bilder i gränslandet mellan fiktion och dokumentär. Arbetena presenteras som flerkanaliga videoinstallationer. Under sin ateljévistelse i Malmö kommer hon att installera sina arbeten till grupputställningen ”Att minnas det som är: Chiles närhistoria i film och konst” på Lunds konsthall med Hans Carlsson som curator, samt delta i utställningens publika program. Hon kommer också att forska vidare om det dokumentära och filmen i omskrivningen av historien.

Del Fierro har examina i fri konst och bildkonst från Universidad de Chile, samt examen från Masterprogrammet i kritiska och pedagogiska studier vid Konsthögskolan i Malmö. Bland hennes senare projekt märks videoverken ”El Complejo: The Guerrilla, Remembrance” och ”Liberated Territory” (2014-2017), forskningsprojektet ”La Fábrica” (2017) och videoinstallationen ”Avance Temporal” (2017). Hon har ställt ut på Mercosulbiennalen, Havannabiennalen och i ett stort antal grupp- och separatutställningar i Latinamerika och Europa.

Ivo Vidal (1982) forskar inifrån populärkulturens värld via performance, måleri, ljud och hantverk, på ett vardagsspråk laddat med politisk signifikans och biografiska referenser. I olika kulturella traditioner omdefinierar han den konstnärliga forskningen om historiska avantgarden och relokaliserar dem i lokala koder och musik, i utställningslokaler och kulturkonsumtion, på museer, gallerier, skivbutiker, barer och allmänna platser. Hans arbete ifrågasätter betydelsen av i sociala processer integrerade kulturella rörelser och konstens plats i detta sammanhang. Vidal har ställt ut på konstnärsdrivna gallerier och mer etablerade institutioner som Gallery Gabriela Mistral och Museo de Arte Contemporáneo, Chile.

 

English

Claudia Del Fierro Gallegos and Ivo Vidal Páez

Studio grant holders in Malmö 1 January – 31 March 2019

Claudia Del Fierro (b. 1974, Santiago, Chile) works in a variety of media, including video, photography and installation. Her practice often involves actions, public interventions and filming. She uses performance as a way of participating in and pointing out situations, which results in moving images that are situated on the border between fiction and documentary. Her works are presented as multi-channel video installations. During her residency in Malmö she will install her works for the group exhibition “To Remember What is”, curated by Hans Carlsson, at Lund konsthall and participate in the exhibition’s public programme. She will also continue her research on documentality and film in the re-writing of history.

Del Fierro holds degrees in Fine Arts and Visual Arts from the University of Chile, and an MFA in Critical and Pedagogical Studies from Malmö Art Academy. Her recent projects include the video works “El Complejo, The Guerrilla, Remembrance” and “Liberated Territory” (2014-2017), the research project “La Fábrica” (2017) and the video installation “Avance Temporal” (2017). Her work has been exhibited at the Mercosul Biennial, the Havana Biennial and at a number of group and solo exhibitions in Latin America and Europe.

Ivo Vidal (1982) researches from the inside of the popular world, through performance, painting, sound and craft, in a vernacular language charged with political imagery and biographical references. Under different cultural traditions he resignifies the artistic research of the historical avant-garde, displacing it into local codes and the music industry, in exhibition spaces and cultural consumption, such as museums, galleries, record stores, bars and public squares. His work questions the scopes of a cultural movement integrated into social processes and the place of art within their context. Vidal has exhibited at artist-run spaces as well as more established institutions such as Gallery Gabriela Mistral and Museo de Arte Contemporáneo, Chile.