Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Näthat / Vad säger lagen om näthat?

Vad säger lagen om näthat?

Här har vi samlat information om olika former av brott som kan ske via internet. Exemplen är formulerade av Mårten Schultz, professor i civilrätt.

Begreppet näthat är ett förhållandevis nytt begrepp och avser olika former av hot och trakasserier som sker via internet. Näthat är ingen egen juridisk term utan ett samlingsbegrepp som omfattar olika former av brott.

Näthat enligt brottsbalken

Om du blir utsatt för trakasserier på internet och polisanmäler det, kan det rubriceras som till exempel olaga hot, förtal, förolämpning eller ofredande.

Olaga hot

Exempel: B skriver till A i ett direktmeddelande på Facebook: ”Jag står utanför ditt hus just nu med en yxa i handen, jag kommer att vara beredd när du går ut!”. Uttalandet kan vara ett olaga hot.

Olaga hot är ett brott enligt svensk lag och innebär att någon hotat att skada dig, din egendom eller någon i din närhet. För att hot ska vara ett brott måste du uppfatta hotet som allvarligt. Olaga hot räknas som ett brott mot frihet och frid i brottsbalken.

Läs mer om olaga hot under rubriken Hot

Förtal

Exempel: I en Facebook-grupp för svenska konstnärer skriver en gruppmedlem om en känd konstnär att hon tidigare dömts för bedrägeribrott mot en gallerist. Konstnären pekas ut som brottslig och påståendet kan vara förtal – även om påståendet är sant.

Förtal hör till de så kallade ärekränkningsbrotten i brottsbalken. Förtalsbrott handlar om att någon pekar ut dig som brottslig eller på andra sätt misstänkliggöra dig i syfte att skada ditt anseende bland andra.

Förolämpning

Exempel: A och B, som är fotografer specialiserade på barnfotografier, har en videokonversation över en meddelandetjänst på internet. B blir upprörd och skriker åt A hon ”är en äcklig, smutsig pedofil”. Uttalandet kan vara brottet förolämpning.

Även förolämpning är ett så kallat ärekränkningsbrott i brottsbalken. Med förolämpning avses kränkande uttalanden som syftar till att skada din självkänsla. Skillnaden mellan förolämpning och förtal är att förtal syftar till att framställa dig som en sämre människa i omgivningen ögon. Förolämpning är kränkande uttalanden som riktar sig direkt till dig.

Se vidare om olaga hot i kapitlet Hot .

Ofredande

Exempel: För att göra illa sin fiende A går B in på olika porrsidor på internet och registrerar A:s namn för olika prenumerationer. Detta pågår under lång tid. A får lägga mycket tid på att avbeställa prenumerationer och att bestrida fakturor. B:s agerande kan utgöra ett ofredande.

Ofredande räknas som ett brott mot frihet och frid i brottsbalken. Ofredanden handlar vanligen om när du blir utsatt för direkta, fysiska handlingar som skottlossning, stenkastning och liknande. Men lagen nämner även annat hänsynslöst beteende. Det gör att även otillbörligt beteende på internet kan räknas in.

Exempel på sådana sammanhang ges i boken Näthat. Rättigheter och möjligheter.

I boken Näthat diskuterar Alexandra Sackemark och Mårten Schultz hur lagtexten tillämpas vid olaga hot, som både kan vara förtäckta, som ”jag vet var du bor” och som direkta, ”jag ska döda dig”. Men hot behöver inte framkalla ”allvarlig fruktan” hos den som hotas för att räknas som ett brott. Det räcker med att hotet är av en karaktär som normalt sett uppfattas på det sättet. En annan viktig aspekt som författarna tar upp är att ett hotfullt uttalande inte ensamt är tillräckligt för att vara ett brott, men att det tillsammans med andra uttalanden kan vara det.

Nya lag

Regeringens proposition Ett stärkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten föreslogs en rad lagändringar för att stärka enskildas skydd på internet. Regeringen utgångspunkt har varit att den tekniska utvecklingen och framväxten av internet inte bara har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har också medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten har tagit nya former. Det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten har därför anpassats till teknik- och samhällsutvecklingen.

Lagändringarna i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som avser olaga hot och förolämpning har trätt i kraft den 1 januari 2019.

Straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande och förolämpning har förtydligas och moderniseras. Brottsbalkens avsnitt  om olaga hot (kapitel 4) rör brott som hotar din personliga trygghet. Men hot kan också påverka din handlingsfrihet, alltså styra hur du agerar.

Brottsbalken om olaga hot

Ett hot i lagens mening (ett så kallat olaga hot) är ett hot om att du ska komma att utsättas för ett annat brott, till exempel mord eller misshandel. Ett olaga hot kan innefatta följande situationer: dels att hota någon med vapen, dels genom att hota att utföra ett brott mot någon så länge som hotet är allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av denna information. Hotet ska framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Straffpåföljden för den som blir dömd för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Hot som inte hotar om ett annat brott, kan i stället vara brott som utpressning eller olaga tvång.

Brottsbalken om ärekränkning
Brottsbalkens avsnitt (kapitel 5) om ärekränkning rör brott som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet kan personen dömas för förolämpning till böter. Om brottet bedöms som grovt kan rättspåföljden vara fängelse i högst sex månader.

 

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2019-04-04 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se