Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Vilket ansvar har galleri, konstall och museum?

Vilket ansvar har ett privat galleri, offentlig konsthall eller museum för de konstnärer vars verk ställs ut?

Det finns ett arbetsmiljöansvar för den som råder över själva arbetsstället. Dels finns det rådighetsansvar för fasta och lösa anordningar, dels finns det ett samordningsansvar när galleriet, konsthallen eller museet är ett gemensamt arbetsställe.

Vem som skulle kunna hållas ansvarig om konstnären utsätts för till exempel hot eller trakasserier i samband med en utställning beror på vem som brustit i sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagens ansvarsregler. Rådighets- och samordningsansvaret är inte lika långtgående som arbetsgivaransvaret när det gäller att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

En arbetsgivare måste till exempel fortlöpande riskbedöma och åtgärda konstnärens arbetsmiljö. Men om det skulle visa sig att den som hade rådighets- och eller samordningsansvar brustit i sina skyldigheter, så kan det medföra straffansvar. 

Samordningsansvar

En offentlig konsthall och ett museum fungerar oftast som ett gemensamt arbetsställe, och där ska det även finnas en samordningsansvarig. Det innebär att den som råder över arbetsstället också har ansvaret för att samordna arbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället. Samordningsansvaret kan överlåtas till någon annan som bedriver verksamhet där. Därför är det viktigt att ta reda på vem som har detta ansvar från fall till fall.

Rådighetsansvar i gallerier

Ett privat galleri som består av endast en verksam arbetsgivare eller egenföretagare har inget samordningsansvar. Det finns normalt ett avtal mellan galleristen och konstnären om att konstnären ska ställa ut i lokalen. Konstnären är då egenföretagare medan galleristen har ett rådighetsansvar som kan inbegripa säkerhetsskyddet i lokalen om något händer. Kontakta Konstnärernas Riksorganisation (KRO) för att få veta mer om sådana avtal.

Om utställaren/arrangören är arbetsgivare omfattar ansvaret även virtuella arenor

Ansvarsområdet för arbetsgivare sträcker sig även till virtuella arenor och sociala medier. Oavsett om någon från utställaren/arrangörens verksamhet eller någon från externt håll lagt ut en video som utsätter konstnären för hat eller hot, har arbetsgivaren en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga risk för ohälsa eller olycksfall. Till exempel måste arbetsgivaren överväga behov av skydd och stöd till konstnären.

Om utställaren/arrangören inte är arbetsgivare

Om utställaren/arrangören endast är uppdragsgivare begränsar sig arbetsmiljöansvaret till risker på det fysiska arbetsstället. Såväl rådighetsansvar, samordningsansvar och lokalupplåtaransvar är begränsade till så kallat ”fast driftsställe”.

Om utställaren/arrangören har lagt ut en video för att marknadsföra en utställning och videon orsakar att konstnären utsätts för hot eller hat, bör uppdragsgivaren ta ansvar om detta orsakar konstnären obehag och i värsta fall skada. Detta regleras dock inte i arbetsmiljölagstiftningen, men det vore möjligt med en skadeståndsrättslig talan om någon form av skada skulle uppkomma.

Vad gäller hot och hat som uppkommer på till exempel webbplatser eller på Facebook, Twitter och Youtube, bör var och en på sin respektive webbplats eller sidor på sociala medier, ta ansvar för vad som skrivs och hur man eventuellt ska bemöta det.

Överväg risker i förväg

En rekommendation är att redan vid en överenskommelse mellan konstnär och en utställare/arrangör också diskutera vilken information, kommunikation och marknadsföring som ska läggas ut på Youtube, webbsidor, Facebook och andra sociala eller traditionella medier. Detta bör ni dokumentera i ett skriftligt avtal, tillsammans med övriga villkor som ska gälla för uppdraget. I det skedet bör ni också göra en ordentlig riskbedömning av vad olika typer av informationsspridning skulle kunna innebära för risker. På så sätt kan ni i möjligaste mån förebygga ogenomtänkta inlägg eller oönskad spridning av känsliga uppgifter som annars riskerar att skapa ovälkomna reaktioner, i värsta fall i form av hat och hot.

Det är viktigt att du som konstnär tar upp frågan om hur ni ska informera, kommunicera och marknadsföra ett arrangemang och att ni ska riskbedöma arrangemanget när du träffar avtal om uppdrag med en uppdragsgivare. Då kan du i möjligaste mån förebygga att du utsätts för hot och hat. Detta gäller oavsett om du är anställd eller inte. Arbetsgivaransvaret omfattar också en sådan skyldighet.
Uppdragsgivare har däremot inte längre gående ansvar än det som ovan beskrivits, vid hot- och hat-situationer som kan uppstå på ett arbetsställe som uppdragsgivaren råder över.

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se