Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Extrema grupper som vill boka lokal

Hur kan en arrangör eller upplåtare av lokal agera vid förfrågan om arrangemang från politiskt extrema grupper?

En arrangör är inte skyldig att upplåta ett utrymme på en scen eller i en lokal till vilken aktör som helst. Arrangören är i sin fulla rätt att säga nej, så länge det inte strider mot diskrimineringslagen. Det gör det inte när det handlar om en politiskt extrem grupp.

För den som upplåter eller hyr ut en lokal finns det inget diskrimineringsförbud. Skulle säkerheten äventyras på grund av till exempel en religiös extrem grupp kan upplåtaren alltså neka att upplåta scenen, trots att religion är en av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

Det säger yttrande- och tryckfrihetslagarna

Yttrande- och tryckfrihetsgrundlagarna skyddar åsiktsfrihet och rätten att uttrycka sig i ord, bild, tal och skrift, till exempel på utställningar, teater och andra framföranden. Det finns dock en gräns, och det är om yttrandet utgör brottsliga handlingar, såsom hets mot folkgrupp eller förtal. I sådana situationer kan polisen ingripa och stoppa ett framförande eller en demonstration. Det gäller också om sådant yttrande uttrycks på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Arrangörens ansvar om gruppen tillåts medverka

En arrangör som tillåter en politiskt extrem grupp att framföra sina åsikter i ord, bild eller tal på en bokmässa, konstutställning eller scen, bör göra en noggrann riskbedömning. Arrangören bör titta på vilka risker detta framförande kan medföra för de som arbetar och rör sig på platsen, inklusive publiken. Arrangören får nämligen antas råda över arbetsstället, och har därmed rådighetsansvar och samordningsansvar. Varje arbetsgivare på arbetsstället har dessutom arbetsgivaransvar för sin egen personal.

Om upplåtaren av lokalen är arrangör har upplåtaren rådighets- och samordningsansvaret, även om upplåtaren inte har någon egen anställd personal på plats.

Lokalupplåtarens ansvar

Den som upplåter en scen, en lokal eller ett markområde bör överväga om de risker som upplåtelsen skulle kunna innebära är så stora, eller så svåra att förebygga, att man bör neka upplåtelse för att kunna garantera säkerheten. Om man ändå väljer att upplåta scenen ställer lagen höga krav på de åtgärder som upplåtaren måste vidta för att kunna tillåta ett riskfyllt evenemang. 

I samband med upplåtelse av lokal räcker det inte med att bara lämna nyckeln. Du måste upplysa om brandrisk eller meddela om andra säkerhetsaspekter som är relevanta. Om inte det sker, behöver det finnas avtal mellan den som hyr lokalen och konstnären.

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se