Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / Krisstipendium 3 / Frågor och svar om Krisstipendium 3

Frågor och svar om Krisstipendium 3

Ansökan till Krisstipendium 3 är nu stängd. 

Här hittar du information bland annat om vem som kunde ansöka och vad som krävs för att beviljas Krisstipendium 3.

Vad händer nu?

Besked om Krisstipendium 3 lämnades 4 maj.

Hittar du inte svar på din fråga i Frågor och svar når du Konstnärsnämndens medarbetare via mejl: Krisstipendium@konstnarsnamnden.se eller
via telefon: 08 - 506 550 00

Frågor och svar uppdateras löpande.

Utbetalning

Hur betalas pengarna ut?   

När du ansöker måste du ange ett personligt, privat bankkonto. Du kan inte få pengarna skickat till ditt företagskonto. Pengarna kommer att betalas ut till det konto som du anger i din ansökan.    

Hur stort belopp är Krisstipendium 3 på?

Krisstipendiet är inte på ett fast belopp. Konstnärsnämnden vill se hur stort behovet är och hur många som ansöker om Krisstipendium 3 innan stipendiesumman fastslås. Stipendiebeloppet kommer att vara samma för samtliga konstnärer som beviljas ett stipendium. Stipendiebelopp under 57 200 kr, det vill säga ett prisbasbelopp, kommer dock inte att fördelas.    

När betalas pengarna ut?   

Konstnärsnämnden fattade beslut den fjärde maj. Vi har påbörjat utbetalningarna som kommer att vara klara i maj.   

Måste jag skatta för summan jag får? 

Nej, stipendiet är skattefritt och behöver inte heller redovisas till Skatteverket.

Påverkar skattefria stipendier mina möjligheter att få försörjningsstöd eller bostadsbidrag?

Ja, ett skattefritt stipendium räknas med som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd och bostadsbidrag.

Jag har fem siffror i mitt clearingnummer men jag får bara skriva fyra siffror, hur gör jag? 

Vissa Swedbank-konton har femsiffriga clearingnummer. Fyll bara i de fyra första siffrorna. 

Beslut 

När beslutas det om vilka som får krisstipendier?   

Konstnärsnämnden planerar att fatta beslut om krisstipendierna första veckan i maj. Det är dock beroende av hur många ansökningar som kommer in. Om väldigt många ansökningar kommer in kan det innebära att besluten tar längre tid.

Jag har ansökt om Krisstipendium 3. När får jag reda på om jag har fått det?   

Besluten kommer att skickas ut via mejl till sökanden så fort de är fattade. Beviljat Krisstipendium 3 betalas ut efter beslut till det konto du har angivit.  

Kommer alla som har ansökt om Krisstipendium 3 att beviljas stipendium?

Samtliga konstnärer som uppfyller villkoren kan komma i fråga för ett  Krisstipendium 3. Men eftersom medlen är begränsade kan prioriteringar behöva göras för att stipendiebeloppet inte ska bli för lågt. Konstnärsnämndens styrelse har beslutat att stipendiebelopp under 47600 kr, det vill säga ett prisbasbelopp, inte kommer att fördelas.   

Hur prioriterar Konstnärsnämnden vilka som ska få Krisstipendium 3? 

Om prioriteringar behöver göras kommer de att göras utifrån den sökandes ekonomiska situation och utifrån graden av professionell yrkesverksamhet som konstnär. Dessa bedömningar görs utifrån uppgifter lämnade av den sökande i ansökan. Prioriteringsgrunderna är beslutade av Konstnärsnämndens styrelse. 

Hur bedöms konstnärlig kvalitet?    

I vanliga fall bedöms detta via arbetsprover. Denna gång bedöms istället om yrkesverksamheten som konstnär är på en professionell nivå. Den konstnär som bedöms vara yrkesverksam på en professionell nivå, anses i detta sammanhang ha en konstnärlig kvalitet som är tillräckligt hög för att kunna tilldelas ett Krisstipendium 3 om övriga villkor uppfylls. Bedömningen görs av sakkunniga, ämnesexperter, inom de olika konstområdena.  

Hur bedömer ni min ansökan?    

Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla ansökningar för att kontrollera att formella villkor uppfylls. Sedan bedömer sakkunniga, ämnesexperter inom konstområdet, om den sökande är konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå. Om alla villkor uppfylls kan de sökande beviljas ett stipendium. Om prioriteringar behöver göras, görs detta av kansliet utifrån de prioriteringsgrunder som styrelsen har beslutat. Konstnärsnämndens direktör fattar ett samlingsbeslut per konstområde. Beslutet kan inte överklagas.   

Vem fattar beslut om Krisstipendium 3?   

Myndighetens direktör fattar efter föredragning ett samlingsbeslut per konstområde om fördelning av  Krisstipendium 3. Det sker efter beredning av handläggare och sakkunniga inom respektive konstområde. Direktören ska vid fördelningen följa de riktlinjer som styrelsen har beslutat.

Hur hanteras jäv?    

Om någon av de sakkunniga eller anställda på Konstnärsnämnden är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, nära vänskap eller annat, deltar de inte i beredning eller beslut av den ansökan. Om någon inte har deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.   

Jag har ansökt om Krisstipendium 3 men inte fått det. Kan jag överklaga beslutet?   

Nej, beslutet kan inte överklagas.   

Bedömning

Hur bedöms om jag har en konstnärlig professionell yrkesverksamhet?

I ansökan ska du beskriva din verksamhet som yrkesverksam konstnär de fem senaste åren. För att få en snabb och rättssäker process kommer sakkunniga inom respektive område bedöma om du är konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå. De kommer att granska din  professionella konstnärliga yrkesverksamhet utifrån dina tidigare konstnärliga uppdrag och verksamhet.  

Hur bedöms konstnärlig kvalitet?    

Vid Konstnärsnämndens övriga bidrag bedöms detta via arbetsprover. Denna gång bedöms istället om den konstnärliga yrkesverksamheten är på en professionell nivå. Den konstnär som bedöms vara yrkesverksam på en professionell nivå bedöms i detta sammanhang ha en konstnärlig kvalitet som är tillräckligt hög för att kunna tilldelas ett Krisstipendium 3 om övriga villkor uppfylls. Bedömningen görs av sakkunniga, ämnesexperter, inom de olika konstområdena.    

Hur bedömer ni min ansökan?    

Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla ansökningar för att kontrollera att formella villkor uppfylls. Sedan bedömer sakkunniga, ämnesexperter, inom konstområdet om den sökande är yrkesverksam som konstnär på en professionell nivå. Om alla villkor uppfylls kan de sökande beviljas ett stipendium. Om prioriteringar behöver göras, görs detta av kansliet utifrån de prioriteringsgrunder som styrelsen har beslutat. Konstnärsnämndens direktör fattar ett samlingsbeslut per konstområde. Beslutet kan inte överklagas.

Vanliga frågor

Vem kan söka Krisstipendium 3 hos Konstnärsnämnden?    

Krisstipendium 3 riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Stipendiet är avsett för enskilda och huvudsakligen frilansande konstnärer. Sökande måste vara bosatt eller ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

Vem räknas som professionellt yrkesverksam konstnär?   

En professionellt yrkesverksam konstnär är en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang.    
En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang och kan därmed inte söka Krisstipendium 3.   

Vem kan inte ansöka om Krisstipendium 3?

Du kan inte ansöka om Krisstipendium 3 om du:

 • har en tillsvidareanställning (fast anställning) på mer än 50% under perioden januari-april 2021. Tjänstlediga på 50% eller mer från en tillsvidareanställning under perioden undantas.  
 • har en anställning i någon av scenkonstallianserna under januari-april 2021.    
 • studerar på mer än 50% under januari-april 2021.  
 • uppbär statlig inkomstgaranti under 2021.   

Hur söker jag Krisstipendium 3?   

Ansökan är nu stängd.

Hur vet jag att min ansökan är korrekt inskickad?

Du ska alltid få ett bekräftelsemejl på att din ansökan är inskickad. Om du inte har fått ett bekräftelsemejl bör du kontrollera ditt skräppostfilter så att inte mailet har fastnat där. Du bör alltid logga in på nytt i vårt digitala ansökningssystem och kontrollera dina inskickade och pågående ansökningar.

Vilket belopp är Krisstipendium 3 på? 

Krisstipendiet utlyses utan fast belopp. Konstnärsnämnden vill se hur stort behovet är och hur många som ansöker om Krisstipendiet innan stipendiesumman fastslås. Stipendiebelopp under 57 200 kr, det vill säga ett prisbasbelopp, kommer dock inte att fördelas.    

När kan jag ansöka om Krisstipendium 3?   

Ansökningsperioden är stängd. Den var 13 januari 2021 – 3 februari 2021. 

Formalia i ansökan

Ska jag bifoga arbetsprover i min ansökan?   

Nej, du ska inte bifoga arbetsprover i din ansökan.    

Varför ska jag inte bifoga arbetsprover?  

I ansökan ska du beskriva din verksamhet de senaste åren. För att få en snabb och rättssäker process kommer sakkunniga inom respektive område bedöma om du är konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå. De kommer att granska din professionella konstnärliga yrkesverksamhet utifrån dina tidigare konstnärliga uppdrag och verksamhet som beskrivs i ansökan. 

Vilka ekonomiska uppgifter behöver jag uppge i min ansökan?   

I din ansökan ska du uppge:   

 • din fastställda förvärvsinkomst de senaste tre åren.
  (Observera att din fastställda förvärvsinkomst inte är det samma som omsättningen i ditt eventuella företag.) 
 • din inkomst av kapital de senaste tre åren  
 • din inkomst i utlandet som inte har beskattats i Sverige de tre senaste åren
 • dina personliga stipendier de senaste fyra åren

Var hittar jag uppgift om fastställd förvärvsinkomst/inkomst av kapital?   

Dina uppgifter hittar du i ditt slutskattebesked som du hittar om du loggar in på Skatteverkets webbplats under ”Mina sidor”. Observera att din fastställda förvärvsinkomst inte är det samma som omsättningen i ditt eventuella företag .

Var hittar jag mitt slutskattebesked?

Gå till www.skatteverket.se där du loggar in med din e-legitimation. På ”Mina sidor” ska du välja om du vill företräda dig själv eller företag. Välj dig själv. I menyn väljer du sedan ”Skatter och deklarationer” och sedan ”Beslutade skatteuppgifter”. Här kan du välja vilket år du vill ha uppgifter om. I slutskattebeskedet kan du hämta din fastställda förvärvsinkomst och eventuellt överskott av kapital.
bild på slutskattebesked

Vad menar ni med andel av fastställd förvärvsinkomst som härrör från konstnärligt arbete?  

Den uppskattade procent av årsinkomsten som kommer ifrån din konstnärliga verksamhet och inte från eventuella pedagogiska uppdrag, reklamuppdrag eller andra uppdragssammanhang utanför de rent konstnärliga.  

Hur ska jag veta hur stor andel av min inkomst som härrör från konstnärligt arbete?

Du får göra en uppskattning i procent. Är du till exempel verksam som konstnär på heltid och har all din inkomst från konstnärligt arbete anger du 100%.

Mina intäkter från konstnärlig verksamhet syns inte/eller syns i liten utsträckning i min förvärvsinkomst då jag tar ut ingen eller lite vinst från företaget, hur fyller jag i procentandelen då?

Du skall fylla i den uppskattade procentuella andelen av förvärvsinkomsten även om den är 0%, hur omfattande din konstnärliga verksamhet är bedöms utifrån frågor om din verksamhet i blanketten.

Vad betyder stöd av mindre betydelse? 

Stöd av mindre betydelse kan vara bidrag och subventioner från det offentliga. I samband med utlysningen och eventuellt beslut ska det framkomma om stödet räknas som stöd av mindre betydelse.  Information om stöd av mindre betydelse: https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse    

Kan jag komplettera ansökan?   

Nej, du kan inte komplettera ansökan efter att utlysningen har stängt. Endast kompletta ansökningar kommer att behandlas.    

Jag klickar på skicka in, men det händer ingenting?

Det beror på att du inte fyllt i alla fält som är obligatoriska. När det gäller ekonomiuppgifter måste du t.ex. ange 0 om du inte har någon inkomst av kapital eller inkomst i utlandet. Observera att du alltid ska få ett bekräftelsemejl på att din ansökan är inskickad.

Min konstnärliga verksamhet är fem år tillbaka, från vilket år ska jag räkna?

Du ska räkna din verksamhet från 2016.

Rutorna för mitt kontonummer stämmer inte, och jag får felmeddelande?

Uppmärksamma att du måste klicka i rätt ruta bland plusgiro-, bankgiro- och banknummer-rutorna.

Kan jag spara min ansökan utan att skicka in?

Ja, i det digitala systemet kan du spara din ansökan. Ej inskickade ansökningar gallras efter sex månader.

Jag har problem med att logga in i e-ansökningar, vad ska jag göra?

Pröva med en annan webläsare.

Kan jag söka Krisstipendium 3?   

Kan jag söka Krisstipendium 3 inom flera konstområden?

Nej. Om du är verksam inom flera konstområden ska du söka inom ditt huvudsakliga konstområde.      

Kan jag söka Krisstipendium 3 om jag nyligen har fått stipendium från Konstnärsnämnden?

Ja, du kan fortfarande söka stipendiet. Detta gäller även om du tidigare fått krisstipendium.

Kan jag ansöka om Krisstipendium 3 om jag har fått tidigare krisstipendier?

Ja, du kan ansöka om Krisstipendium 3 även om du har beviljats Krisstipendium 1 och/eller Krisstipendium 2.

Vad menar ni med personliga stipendier? 

Personliga stipendier är stipendier som du har fått för att utveckla ditt konstnärskap. Hit räknas till exempel inte projektbidrag, där du betalat medverkandes löner i projektet.  Det gäller inte heller kostnadstäckande stipendier och bidrag, som bidrag till internationellt utbyte eller resor. 

Minskar mina chanser att beviljas något av Konstnärsnämndens ordinarie stipendium om jag söker Krisstipendium 3?

Nej, du har samma möjlighet att beviljas något av Konstnärsnämndens ordinarie stipendier även om du beviljas ett Krisstipendium 3.

Påverkas min ansökan om omsättningsstöd av att jag får Krisstipendium?

Konstnärsnämndens Krisstipendium ges till dig som enskild konstnär. Stipendiet är personligt, skattefritt och ska inte redovisas. Ett beviljat Krisstipendium är inte ett stöd till ditt företag och ska inte påverka din möjlighet att få omsättningsstöd hos Boverket/Länsstyrelsen.

Kan jag söka Krisstipendium 3 om jag har korttidsarbete eller korttidspermittering? 

Om du har en tillsvidareanställning på mer än 50 procent i grunden och samtidigt har korttidspermittering/korttidsarbete kan du inte söka. Om du däremot har en tidsbegränsad anställning och samtidigt har korttidspermittering/korttidsarbete så kan du söka Krisstipendium 3. 
Samma gräns gäller om du är anställd i ditt eget företag.

Kan jag söka Krisstipendium 3 om jag går på a-kassa?

Ja, du kan söka Krisstipendium även om du har ersättning från a-kassan. 

Jag har tagit uppdrag som inte är rent konstnärliga under pandemin, kan jag fortfarande söka stipendiet?   

Ja, Konstnärsnämnden tar hänsyn till att sökande, under den rådande krisen, kan ha arbetat i uppdragssammanhang som inte är rent konstnärliga. Det kan till exempel vara uppdrag inom reklam och pedagogiska uppdrag. Däremot måste du kunna redovisa en tidigare konstnärlig yrkesverksamhet.   

Kan jag söka Krisstipendium 3 om jag har arbetat kortare än tre år som konstnär?   

Ja, du kan ansöka även om du har en kort period av konstnärlig professionell yrkesverksamhet.   

Kan jag söka Krisstipendium 3 om jag bedriver all min konstnärliga verksamhet utomlands? 

Ja, om du är bosatt i Sverige.  

 Kan jag söka Krisstipendium 3 om jag är studerande?

Du kan inte söka stipendiet om du studerar på mer än 50% under januari-april 2021.

- Men om jag inte har studiemedel via CSN, kan jag inte söka då?

Nej, även om du inte har studiemedel kan du inte söka Krisstipendium 3.

 

Beslut 

När beslutas det om vilka som får krisstipendier?   

Konstnärsnämnden planerar att fatta beslut om krisstipendierna första veckan i maj. Det är dock beroende av hur många ansökningar som kommer in. Om väldigt många ansökningar kommer in kan det innebära att besluten tar längre tid.

Jag har ansökt om Krisstipendium 3. När får jag reda på om jag har fått det?   

Besluten kommer att skickas ut via mejl till sökanden så fort de är fattade. Beviljat Krisstipendium 3 betalas ut efter beslut till det konto du har angivit.  

Kommer alla som har ansökt om Krisstipendium 3 att beviljas stipendium?

Samtliga konstnärer som uppfyller villkoren kan komma i fråga för ett  Krisstipendium 3. Men eftersom medlen är begränsade kan prioriteringar behöva göras för att stipendiebeloppet inte ska bli för lågt. Konstnärsnämndens styrelse har beslutat att stipendiebelopp under 57 200 kr kr, det vill säga ett prisbasbelopp, inte kommer att fördelas.   

Hur prioriterar Konstnärsnämnden vilka som ska få Krisstipendium 3? 

Om prioriteringar behöver göras kommer de att göras utifrån den sökandes ekonomiska situation och utifrån graden av professionell yrkesverksamhet som konstnär. Dessa bedömningar görs utifrån uppgifter lämnade av den sökande i ansökan. Prioriteringsgrunderna är beslutade av Konstnärsnämndens styrelse. 

Hur bedöms konstnärlig kvalitet?    

I vanliga fall bedöms detta via arbetsprover. Denna gång bedöms istället om yrkesverksamheten som konstnär är på en professionell nivå. Den konstnär som bedöms vara yrkesverksam på en professionell nivå, anses i detta sammanhang ha en konstnärlig kvalitet som är tillräckligt hög för att kunna tilldelas ett Krisstipendium 3 om övriga villkor uppfylls. Bedömningen görs av sakkunniga, ämnesexperter, inom de olika konstområdena.  

Hur bedömer ni min ansökan?    

Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla ansökningar för att kontrollera att formella villkor uppfylls. Sedan bedömer sakkunniga, ämnesexperter inom konstområdet, om den sökande är konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå. Om alla villkor uppfylls kan de sökande beviljas ett stipendium. Om prioriteringar behöver göras, görs detta av kansliet utifrån de prioriteringsgrunder som styrelsen har beslutat. Konstnärsnämndens direktör fattar ett samlingsbeslut per konstområde. Beslutet kan inte överklagas.   

Vem fattar beslut om Krisstipendium 3?   

Myndighetens direktör fattar efter föredragning ett samlingsbeslut per konstområde om fördelning av  Krisstipendium 3. Det sker efter beredning av handläggare och sakkunniga inom respektive konstområde. Direktören ska vid fördelningen följa de riktlinjer som styrelsen har beslutat.

Hur hanteras jäv?    

Om någon av de sakkunniga eller anställda på Konstnärsnämnden är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, nära vänskap eller annat, deltar de inte i beredning eller beslut av den ansökan. Om någon inte har deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.   

Jag har ansökt om Krisstipendium 3 men inte fått det. Kan jag överklaga beslutet?   

Nej, beslutet kan inte överklagas.   

Frågor utifrån konstområde:   

 

Musik

Vad avser ni med begreppet territorium?   

Territorium avser om sökande till exempel har fler bokare som ansvarar för olika geografiska områden.    

Vad menas med arrangörstyp?

Det beskriver vilken huvudsaklig typ av arrangörer som har bokat turnén till exempel; festivaler, konserthus, klubbar etc.

Hur ska jag fylla i de tre senaste årens turnéperioder/konserter när antalet tecken inte räcker till?

Det viktiga är att omfattningen av din konsertverksamhet framgår.  Börja med 2020 och arbeta dig bakåt i tiden. Om du har många strökonserter kan du gruppera dem utifrån arrangörstyp, t.ex:

2020
Jazzklubbar – 25 dagar, 14 konserter i Sverige 
Kyrkor – 20 dagar 15 konserter i Sverige

2019 
Europaturné – 30 dagar, 10 länder, 15 konserter

Jag arrangerar andras kompositioner, var ska jag skriva om det?

Du kan skriva om det under rubriken Senaste fem årens kompositioner/låtar/verk. Tydliggör även antalet verk du har arrangerat.

 

Dans

Vilket konstområde ska jag söka i om jag är utbildad dansare/ koreograf men arbetar med performance och performativ konst idag?

Du ska söka utifrån vilket sammanhang du är verksam inom. Det är inte din utbildning som är avgörande. Inom dans jämförs du med en dansares och koreografers sätt att vara yrkesverksamma. Om du söker inom bild & form jämförs du med diverse olika yrkeskategorier (bildkonst, fotografi, konsthantverk, film, performance etc.).

Jag är cirkusartist, i vilket konstområde ska jag söka?

Du ska söka inom dans.

Teater

 

Jag är anställd inom en fri grupp, kan jag söka?  

Om du endast har en visstidsanställning (eller projektanställning) kan du ansöka om Krisstipendium 3. Om du har en tillsvidareanställning inom en fri grupp kan du inte ansöka om Krisstipendium 3 om din anställning är på mer än 50%.

 

Film

    

Jag arbetar med produktion av musikvideo till olika artister, kan jag söka?

Ja, du kan ansöka om du vid sidan av musikvideoproduktion även har haft egen filmproduktion de senaste tre till fem åren. I ansökan ska du uppge din konstnärliga verksamhet fem år tillbaka.    

Kan jag söka stipendiet om jag är min egen producent och har enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag?   

Ja, du kan ansöka om du både är producent och regissör, det är då verksamheten som regissör som beaktas i ansökan. Personer som enbart producerar film kan inte ansöka. Ansökan görs med personlig e-legitimation, ej med företagets.    

Jag arbetar som assistent inom regi eller foto, kan jag ansöka?   

Nej, du kan inte ansöka om du enbart arbetar som till exempel FAD, SAD (regiassistent) eller B-foto eller assistent till filmfotograf eller har annan assistentfunktion inom film. Du behöver ha en egen konstnärlig verksamhet.   

Uppdaterad: 2021-05-05 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se