Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Regeringsuppdrag / Regeringsuppdrag 2020

Regeringsuppdrag 2020

Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor
Konstnärsnämnden ska, i samverkan med upphovsrättsorganisationerna inom de olika konstområdena, kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet. I uppdraget ingår att undersöka olika sätt att stödja konstnärers möjlighet att utifrån gällande rätt, verka i den digitala miljön och att där nyttja, tillvarata och säkerställa rättigheterna till sina verk. Patent – och registreringsverket ska med sin sakkunskap bistå Konstnärsnämnden i detta uppdrag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021 till regeringen (Kulturdepartementet).

Konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier
Konstnärsnämnden ska uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier i relation till sin yrkesutövning. I uppdraget ingår att samråda med relevanta aktörer samt informera om konstnärers situation och behov. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2020. 

Kulturella och kreativa näringar
Konstnärsnämnden ska utveckla och medverka i insatser för att främja konstnärers villkor inom de kulturella och kreativa näringarna. Det innebär bl.a. att följa och informera om konstnärers företagande. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2020. 

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering
Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan   kultur - och biståndspolitiska insatser. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2020. 
Uppdaterad: 2020-01-02 Tipsa om sidan

Konstnärsnämndens regleringsbrev för 2020

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se