Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämdens yttrande - Konstnär - oavsett villkor? SOU 2018:23

Konstnärsnämdens yttrande - Konstnär - oavsett villkor? SOU 2018:23

Konstnärsnämnden har svarat på den konstnärspolitiska utredningens betänkande Konstnär-oavsett villkor? Utredningen visar att den huvudsakliga problemställningen och prioriteringen för konstnärpolitiken alltjämt är att skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete (Prop. 1996/97:3).

Konstnärsnämnden välkomnar de förslag och bedömningar som utredningen lägger fram rörande pensionssystemet, avtalsenliga löner ekonomisk trygghet vid sjukdom, konstnärers friskvård, arbetsskador och rehabilitering och att samtliga konstnärspolitiska anslag ska omfattas av statens pris- och löneomräkning. I vårt svar har Konstnärsnämnden särskilt velat lyfta det faktum att konstnärernas arbetsmarknad ska betraktas som särpräglad. Det är en viktig problemställning och utgångpunkt som saknas i utredningens förslag och bedömningar även rörande konstnärliga utbildningar, fortbildning och snedrekrytering.

En omfattande fråga för utredningen var att analysera förutsättningarna för konstnärligt yrkesverksamma i hela landet. Konstnärsnämnden har i svaret  velat betona betydelsen av att den professionella konsten och kulturen värnas i nuvarande förordning för kultursamverkansmodellen varför vi avstyrker utredningens förslag att helt ta bort verksamhetsområdesindelningen i förordningen (2010:2012). Vi har också lyft betydelsen av att konstnärernas villkor ska vara en utpekad del av kultursamverkansmodellen.

En annan stor fråga för utredningen har varit att se över stödordningarna. Konstnärsnämnden avstyrker förslaget till ny förordning men instämmer med utredningens ambition att på ett övergripande plan försöka förenkla stipendie- och bidragssystemen. Vi anser dock att det inte går att sammanföra olika myndigheters bidrag på det sätt som utredningen gör. Vi har i vårt svar poängterat det grundläggande värdet i att stipendier och bidrag till konstnärer huvudsakligen syftar till att främja konstnärlig kvalitet och utveckling. De ska alltså inte främst  ses som en ekonomisk kompensation för låga arbetsinkomster. Vi har också påtalat att begreppen fysisk person och juridisk person alltjämt är en logisk och fungerande distinktion mellan Konstnärsnämndens, Sveriges författarfonds och Statens kulturråds bidragsgivning.

Samverkan och tillit är centrala begrepp genom hela utredningen. Kultur- och konstnärspolitiken omfattar en rad myndigheter med olika uppdrag och sakområdeskunskap. Vi vill framhålla att främjandeuppdraget kräver djup expertkunskap samt kontinuerlig, sakkunnig kunskapsuppbyggnad genom kartläggningar, analys och utredning. Det är denna expertkunskap som är nyckeln till en fungerande samverkan, genom vilken den bidrar till en större helhet. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av ett politikområde, som är en viktig del av hela vårt samhälle.

Läs Konstnärsnämnden yttrande.

Uppdaterad: 2018-09-28 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se