Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bedömning / Strukturbidrag

Bedömning inom strukturbidraget

Med vårt strukturbidrag vill ge bidrag till projekt som syftar till att skapa beständiga miljöer och sammanhang för konst- och kulturproduktion på orter i landet där dessa är bristfälliga eller saknas.

Nedan följer de frågor som vi ställer till projektet om du söker vårt strukturbidrag. Vi fäster olika vikt vid olika frågor, vilket innebär att vissa frågor har en större påverkan på den prioriteringsordning vi sammanställer inför beslut. Under respektive fråga anges hur stor denna påverkan är.

1. Stärker projektet regionens infrastruktur för konst- och kulturproduktion? 

Här avses om projektet förbättrar eller utvecklar förutsättningarna för lokalt verksamma konstnärer och kulturskapare att verka i regionen. 

 • Har projektet kapacitet att åstadkomma väsentliga förbättringar på regional nivå för lokalt verksamma konstnärer och kulturskapare?
 • Kan projektet utgöra en resurs för fler konst- och kulturområden på ett regionalt plan?

Påverkan på prioriteringsordningen: 33 %.

2. Är samverkansparterna relevanta för vad som ska uppnås på såväl kort som lång sikt?

Här avses hur betydelsefulla och väl förankrade projektets samverkansparter är.

 • Är samverkansparternas bidrag till projektet avgörande för dess genomförande inom ramen för ansökan?
 • Är samverkansparterna centrala för projektets fortlevnad efter etableringsfasen?

Påverkan på prioriteringsordningen: 27 %.

3. Är aktiviteterna relevanta för vad som ska uppnås inom ramen för ansökan?

Här avses om aktiviteterna visar på att projektet kan uppnå sitt syfte.

 • Skapar aktiviteterna sammantaget en tydlig bild av vad som ska genomföras?
 • Saknas det för ändamålet relevanta aktiviteter?

Påverkan på prioriteringsordningen: 20 %.

4. Är budgeten relevant i förhållande till vad som ska uppnås inom ramen för förprojekteringen?

Här avses projektets budget och huruvida den motsvarar förprojekteringens målsättning och aktiviteter.

 • Är kostnadsposterna relevanta och rimliga för det förprojekteringen vill uppnå?
 • Finns det exempel på andra finansiärer som är relevanta i förhållande till den tänkta produktionsplatsens ekonomiska fortlevnad?

Påverkan på prioriteringsordningen: 13 %.

5. Är kunskapsnivån hög i projektet? 

Här avses er kapacitet att genomföra det ni har redogjort för i ansökan. Bedömningen baseras på er beskrivning, och inte på vilka ni är eller vad ni har gjort tidigare.

 • Innefattar ansökan relevant omvärldsbevakning avseende förprojekteringens målsättning och genomförande?
 • Finns det exempel på genomtänkta analyser och problemformuleringar?

Påverkan på prioriteringsordningen: 7 %.

Uppdaterad: 2019-08-08 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se