Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Tillämpning av jäv

Konstnärsnämndens jävsbestämmelser omfattar såväl Kulturbryggans ledamöter och bedömare som kansliet. Nedan beskrivs hur vi tillämpar jäv i de fall det förekommer.

Tillämpningen av jävsbestämmelserna ska präglas av en enhetlig och konsekvent hantering. Inom bidragsgivning förekommer ibland situationer som inte är entydiga eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt. För att underlätta arbetet har vi riktlinjer för tillämpning av jäv med utgångspunkt i förvaltningslagens bestämmelser.

Uppenbar vänskap/uppenbar ovänskap

Kännetecknande för uppenbar vänskap/ovänskap är att det rör starka känslor och att dessa är ömsesidiga.

Med uppenbar vänskap avses starka vänskapsband där parterna umgås utanför arbetslivet. Att de privat har en beständig och djup relation. Att enbart känna någon innebär inte jäv.

Med uppenbar ovänskap avses starka känslor som avsky och hat. Att parterna har olika åsikter i en fråga där en part anser sig vara missgynnad, utgör inte exempel på jäv. Inte heller att vara arg på någon innebär uppenbar ovänskap.

Genomförda, pågående och planerade samarbeten

Avgörande för huruvida ett samarbete är grund för jäv eller inte är vilken roll berörd part har eller har haft i samarbetet.

Förutsatt att inget i punkterna 1-4 i Förvaltningslagen är tillämpligt innebär följande inte jäv:

  • att ha eller ha haft en perifer roll i ett projekt

Jäv bör anmälas när berörd part:

  • är drivande eller har en aktiv roll i ett samarbete som pågår
  • har varit drivande eller har haft en aktiv roll i ett samarbete som avslutats mindre än sex månader innan beslut fattas
  • kommer att vara drivande eller ha en aktiv roll i ett framtida samarbete som är planerat eller etablerat då beslut i ett ärende ska fattas

Medlem i samma organisation

Medlemskap i en förening eller organisation innebär inte jäv. Däremot bör frågan om jäv diskuteras om berörda parter sitter i samma styrelse.

Övrigt

Jäv bör beaktas om någon ger uttryck för ett påtagligt starkt engagemang, en djupgående välvilja eller vidhåller uppenbart negativa åsikter i ett ärende.

Anställning eller uppdrag för Konstnärsnämnden

Under tiden som någon är anställd vid Konstnärsnämnden eller har ett uppdrag i någon av Konstnärsnämndens arbets- eller beslutandegrupper, kan hen inte söka bidrag från Konstnärsnämnden. Efter avslutad anställning eller avslutat uppdrag finns det inte längre något hinder för personen i fråga att söka bidrag.

Uppdaterad: 2019-01-31 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se