Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Beslut

Beslut

Bedömarpoolens sammanvägda omdömen bildar den prioriteringsordning som Kulturbryggan tillämpar för prioritera olika projekt mellan varandra.

Prioriteringsordningen

Den på bedömarnas omdömen baserade prioriteringsordningen är vägledande för de beslut som beslutandegruppen fattar. Ett omdöme är detsamma som det svarsalternativ bedömarna väljer utifrån en given frågeställning. Antalet frågeställningar varierar beroende på vilken bedömningsgrund som avses. Varje omdöme/svarsalternativ har ett motsvarande numeriskt värde mellan ett och fyra, där ett är lägst och fyra högst.

I bidragsförordningen betonas att Kulturbryggan ska stödja nyskapande kultur av hög kvalitet. Därför tillmäts frågeställningarna inom bedömningsgrunderna Nyskapande och Kvalitet större vikt än övriga bedömningsgrunders frågeställningar när Kulturbryggan fastställer vilka projekt som är mest aktuella för bidrag.

Sammanräkningen av de två bedömarnas sammanvägda omdömen genererar en totalpoäng. Totalpoängen utgör sedan det redskap som används för att fastställa prioriteringsordningen. Ju högre totalpoäng ett projekt har, desto större är chansen att projektet beviljas bidrag.

Underlag för beslut

Det underlag som ligger till grund för det beslut som beslutandegruppen fattar, består av en lista över de projekt som är aktuella för bidrag. Att vara aktuell för bidrag betyder att ett projekt finns inom den övre tredjedelen av prioriteringsordningen. Underlaget innefattar också era projektbeskrivningar, bedömarnas respektive omdömen och utlåtanden samt kansliets bedömning av ändamålsenligheten och granskning av projektens budget .

Beslutsmöte

Beslut fattas under beslutandegruppens beslutsmöten. Beslutandegruppen har ansvaret för de beslut som fattas och även frihet att fatta beslut om projekt som avviker från prioriteringsordningen. Kulturbryggan tillämpar vid bifall en praxis att bevilja det sökta beloppet under förutsättning att projektets budget är balanserad och rimlig.

Under beslutsmötet diskuterar beslutandegruppen prioriteringsordningen tillsammans med kansliets bedömning av ändamålsenligheten och granskning av budgeten. Beslutandegruppen gör avvägningar och prioriteringar sett till Kulturbryggans uppdrag och fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas bidrag.

Vid fördelningen av bidrag prioriterar beslutandegruppen inte projekt på grundval av dess konst- eller kulturform, dess geografiska hemvist, projektgruppens sammansättning sett till ålder/kön eller huruvida sökande har sökt förut eller inte. Däremot säkerställer beslutandegruppen att samtliga projekt som beviljas bidrag initieras av det fria kulturlivet.

Enligt bidragsförordningen går inte beslut att överklaga, utom när det kan antas att ett bidrag har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Besked om beslut

Besked om beslut meddelas dels genom Konstnärsnämndens hemsida, dels genom e-post till samtliga sökande. Besked om beslut är endast ett meddelande om utfallet och detta skickas ut med e-post samma dag som beslut fattas. Inom ett par veckor får varje sökande ett beslutsmeddelande som innehåller detaljer och villkor kring beslutet, bedömarnas omdömen och utlåtanden samt kansliets utlåtande.

Uppdaterad: 2017-02-23 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se