Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Dans / Projektbidrag

Projektbidrag inom dans

Projektbidrag kan sökas en gång om året av enskilda konstnärer för ett avgränsat experiment eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

Vad kan du söka för?

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform skapa nya verk, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya idéer.

Du kan även söka för projekt där du som konstnär samarbetar med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön/arvode till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Om du söker för ett projekt som redan är påbörjat kan du enbart ta med kostnader som ligger framåt i tiden från det att beslut fattas.

Vem kan söka?

Projektbidrag kan sökas av enskilda yrkesverksamma konstnärer. Med yrkesverksam konstnär avses personer som livnär sig på eller bedriver konstnärlig verksamhet på hel- eller deltid. För att komma ifråga ska den sökande vara bosatt i Sverige eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i landet.

Från och med 2019 ska du som är verksam inom samtida cirkus söka projektbidrag inom dans. Är du verksam som clown söker du inom teater.

Kriterier, bedömning och beslut

Bidrag ges inte till den som är under utbildning eller till projekt som genomförs inom ramen för en institution eller ett lärosäte.

Beslut fattas av Arbetsgruppen för dans och grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet samt innehållet i ansökan. För att få stöd ska projektet kunna antas få betydelse inom det aktuella konstområdet eller vara ett försök att vidga användningen av konstnärlig verksamhet till nya områden i samhället. Vikt läggs även vid att sprida bidragen till konstnärer i olika delar av landet och till olika konstnärliga uttryck. Besluten kan inte överklagas.

Ansökan

Projektbidrag kan sökas en gång om året. Se ansökningstider.

Ansökan görs digitalt på Konstnärsnämndens hemsida genom att logga in med e-legitimation. Det är också möjligt att skicka ansökan per e-post eller post.

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du ladda ned ansökningsblanketten i PDF-format under utlysningsperioden och fylla i den på dator. Undertecknad ansökan skickas via e-post till info@konstnarsnamnden.se eller med post till Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm.

Komplett ansökan inklusive arbetsprover och bilagor ska vara Konstnärsnämnden tillhanda senast sista ansökningsdagen. Innehållsliga kompletteringar som rör projektet godtas inte.

Arbetsprov

Arbetsprov i form av rörligt material är obligatoriskt. Andra typer av arbetsprover godtas inte. Vid digital ansökan kan du ladda upp max 2 videofiler om totalt 250 MB (format .mp4 eller .mov). Vid pappersansökan mejlas arbetsprov med samma kriterier som ovan till dans@konstnarsnamnden.se

Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap och bör inte vara äldre än tre år. Det är viktigt att du kan identifieras i materialet, i synnerhet om arbetsprovet avser arbete i grupp.

Länkar till uppladdat material på till exempel Vimeo, Youtube eller hemsida kan bifogas som bilaga till ansökan men ersätter inte obligatoriskt arbetsprov. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

Utbetalning och skatt

Om du blir beviljad ett projektbidrag kan det endast betalas ut till ett konto i ditt eget namn. Projektbidrag är en skattepliktig inkomst för mottagaren och måste rekvireras ut samma kalenderår som det beviljas. Konstnärsnämnden lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på det belopp som utbetalats. Eftersom projektbidraget inte innehåller någon mervärdeskatt ska du beräkna ansökningsbudgeten inklusive moms. Mer information finns i Konstnärsguiden under Stipendier och bidrag.

Redovisning

Beviljat projektbidrag redovisas senast en månad efter avslutat projekt på särskild blankett. För att komma ifråga för ytterligare stipendier och bidrag från Konstnärsnämnden ska tidigare stöd ha redovisats.

 

Uppdaterad: 2019-08-29 Tipsa om sidan

PDF-ansökan

Informationsblad

Ansökningstider

Redovisningsblankett

Utdelade projektbidrag 2019

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se