Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Musik / Projektbidrag

Projektbidrag inom musik

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker. Projekt som innebär samarbete med andra komponister och musiker eller andra kollegor prioriteras, men det är också möjligt att söka stöd för projekt som inte har en given samarbetspartner. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Stödet avser inte arbete med redan befintlig musik i form av t.ex. turnéer, inspelningar och repetitioner.

Ansökan och beslut

Du kan ansöka om projektbidrag en gång om året, se Ansökningstider.

Ansökan ska företrädelsevis göras online via nämndens webbsida. För att kunna söka bidrag via Konstnärsnämndens e-tjänst måste du identifiera dig med e-legitimation. Du skaffar din e-legitimation genom att kontakta din bank eller Telia.
OBS! Ansökan måste vara nämnden tillhanda sista ansökningsdatum för att behandlas i aktuell omgång. Skulle du ändå söka med blankett så finns ifyllningsbara PDF filer på hemsidan. Observera att blanketten ska skrivas under för att vara giltig.

Sökande och medverkande
Även om flera konstnärer samarbetar på samma villkor är det endast en person som är sökande. Alla andra räknas som ”övriga medverkande”. Övriga medverkande som uppges i ansökan måste informeras om det i förväg.

Utbildning
Konstnärsnämnden kräver ingen viss utbildning för att du ska komma ifråga för stöd, men vill ändå ha information om utbildningsbakgrund eftersom det tillsammans med beskrivning av verksamhet och planerat projektarbete ger en bild av konstnärskapet. Uppgifterna används även i utvärderingar av olika stödformer samt i vårt arbete med studier av och information om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Projektbeskrivning
Var så konkret som möjligt när du anger projektets syfte, hur du planerar att genomföra det och vilket resultat du förväntar dig. Gå gärna igenom din projektbeskrivning och kontrollera att du fått med information om vad ditt projekt går ut på, och hur, när, var och varför du vill genomföra det.

Projektets ekonomi
I din budget ska de poster du tar upp för arbetskostnader till dig själv och övriga medverkande avse belopp inklusive skatt och sociala avgifter.

Arbetsprover

Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp efter att ansökan har skickats in digitalt. Observera att arbetsprover ej returneras. Skickas ansökan analogt ska ljudprovet läggas som mp3 filer på en DATA CD-R och bifogas med ansökan.

Ljudprov
Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven ska inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens.

De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:
• artist (gruppens namn)
• album (titel på utgivet fonogram)
• låttitel
• låtnummer
• genre
• årtal

Begränsningar för ljudfiler:
Sammanlagd längd ljudfiler: minst 20 min.

Partitur
Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i pdf-filen.

Begränsningar för partitur:
Max antal filer: 3 st.

Kriterier och beslut

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma musiker och komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är under utbildning (inklusive konstnärlig högskola t.o.m. masternivå). För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara bosatt i Sverige eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här.

Bidraget avser projekt som drivs av enskilda musiker och komponister. Projekt som genomförs inom ramen för en institution, högskola eller dylikt kan inte få stöd.

Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet och det planerade projektets innehåll. Vikt läggs också på att sprida bidragen inom olika genrer och över landet. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska också beaktas. Sökande som tidigare fått bidrag till samarbete mellan komponister och musiker som ännu ej slutförts, eller ej redovisats, prioriteras ej.

Arbetsgruppen för musik bereder ärendet tillsammans med Konstnärsnämndens kansli. Arbetsgruppens tretton ledamöter är på olika sätt verksamma inom svenskt musikliv och har mycket god kännedom om musikkonsten. Arbetsgruppen bedömer varje ansökan för sig och ansökningsomgången i sin helhet, varefter man fattar ett gemensamt beslut.

Beslutet meddelas per mejl eller post.

Utbetalning och skatt

Projektbidrag är skattepliktig inkomst för mottagaren. Konstnärsnämnden skickar kontrolluppgift till Skatteverket på beloppet som betalas ut och det syns sedan i din deklaration år 2015. Hela bidragsbeloppet betalas ut till dig som projektansvarig musiker eller komponist. Du är i din tur ansvarig för att med bidraget dels betala ut arvode eller lön till övriga medverkande, dels stå för eventuella omkostnader som material, hyror och dylikt. Om du avlönar andra inom projektet ska du också betala in skatt och sociala avgifter för dessa. Den del av bidraget du tar ut som egen lön blir också pensions- och sjukpenninggrundande.

Bidraget innehåller inte någon mervärdesskatt vilket innebär att du bör beräkna budgeten inklusive moms. Eventuellt bidrag måste hämtas ut (rekvireras) samma år som du tilldelas det (2014). Konstnärsnämnden betalar endast ut projektbidraget till den musiker/komponist som fått bidraget eller till dennes enskilda firma – inte till andra typer av företag, föreningar eller stiftelser. Vi betalar inte heller ut bidraget eller del av det till andra medverkande i projektet.

Läs mer på Konstnärsguiden om "Att deklarera stipendier och bidrag" 

Redovisning

Om du tilldelas ett projektbidrag ska du lämna en skriftlig redovisning för det senast en månad efter att projektet slutförts. 

I redovisningen vill vi veta följande:

 • hur och när har du arbetat med projektet
 • vad och hur blev resultatet
 • vilka erfarenheter har du gjort
 • till vad har bidraget använts (till exempel egen lön, lön till andra,
  material och så vidare)
 • har projektet fått ekonomiskt stöd från annat håll (till exempel statlig, regional eller kommunal institution, annan organisation eller företag)
 • hur har det framgått att projektet stötts av Konstnärsnämnden.

Redovisningen skickar du som ett brev med rubriken "Redovisning av projektbidrag inom musik". Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd.

Uppdaterad: 2017-02-21 Tipsa om sidan

 

Läs mer om kriterier, ansökan mm:

Informationsblad om projektbidrag inom musik

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se