Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Musik / Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Bidrag till internationellt utbyte och resebidrag inom musik

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt utbyte och resebidrag. Bidrag till internationellt utbyte kan dels avse svenska konstnärers deltagande i utbyte utomlands, dels utländska konstnärer eller andra personer som bjuds in till Sverige, i första hand för att utbyta idéer eller arbeta här med svenska konstnärer. Resebidrag kan sökas för svenska konstnärers egeninitierade resor i de fall det inte finns någon inbjudan. Bidragen är individuella och ges enbart till enskilda konstnärer - ej till grupper, organisationer e.d. Det finns dock möjligheter för duor att få stöd. Huvudsyftet med bidraget är att presentera svensk konst och svenska konstnärer för en utländsk publik, samt att främja samarbete och utbyte mellan svenska och utländska konstnärer. Konstnärsnämnden fördelar cirka tre miljoner kronor om året i utbytesbidrag inom musik.

Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet.

Begränsning

Konstnärsnämnden delar inte ut bidrag som är mindre än 5 000 kronor.
Konstnärsnämnden fördelar inte bidrag för vistelser i  länder eller områden där UD avråder från resa.

Utbyte i utlandet

För att få bidrag för utbyte i utlandet krävs att du har en inbjudan/bekräftelse från arrangören/samarbetsparten i det land du ska resa till. Av inbjudan ska framgå vad du ska göra och när, samt vad den inbjudande parten står för (t.ex. gage, logi, lokal). 

Konsert/turné
I samband med konsert eller turné kan du få bidrag för i första hand, rese-, transport- och försäkringskostnader. Den utländske arrangören förutsätts betala gage samt stå för kostnader för uppehälle. Om det rör sig om flera utlandsresor ska du göra ytterligare ansökningar motsvarande antalet resor. 

Arbetsvistelse
Om du är inbjuden att delta i någon form av internationellt samarbetsprojekt kan du söka bidrag för det. Bidrag till produktionskostnader ges inte.

Seminarium/konferens/workshop
En enskild konstnär kan få bidrag för aktivt deltagande i form av föredrag vid internationellt seminarium, konferens eller för att genomföra en workshop i utlandet. Bidraget kan avse kostnader för resa och uppehälle.

OBS! Om du ska delta i ett internationellt seminarium, konferens, konferens eller workshop ska du söka resebidrag och välja studievistelse eller seminarium/konferens som huvudsakligt ändamål.

Det kan naturligtvis finnas andra typer av internationellt utbyte än dessa. Kontakta gärna myndigheten om du är osäker på om du kan söka stöd eller ej.

Utbyte i Sverige

Du kan söka bidrag för att bjuda in utländska konstnärer eller andra personer som kan ge värdefulla impulser till Sverige. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet. Det kan exempelvis avse ett gemensamt kompositions-, repetitions- eller konsertarbete. Du kan också bjuda in någon för att framträda på ett seminarium, en konferens eller workshop. Det senare förutsätter i regel att arrangemanget är öppet också för andra än den svenska arrangören. 

Institutioner kan inte erhålla bidrag för arrangemang utan bidragen avser konstnärsdrivna projekt. Bidrag ges inte till produktionskostnader utan avser endast resor och i vissa fall uppehälle. Det ska finnas ett samarbete mellan konstnären i Sverige och den/de som bjuds hit.

Resebidrag

Resebidrag ger konstnärer möjlighet att utan inbjudan resa utomlands under kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Du kan till exempel få bidrag för egeninitierade arbetsvistelser, deltagande i seminarium/konferens eller studievistelse för att delta i kurser. Resan ska främja din egen konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter.

Stöd från andra institutioner

Även andra statliga myndigheter ger olika bidrag till internationell verksamhet. Bland dessa finns t.ex. Statens kulturråd, Statens musikverk och Svenska institutet.

Ansökan

Du kan söka bidraget löpande och Konstnärsnämnden  fattar beslut  fyra gånger om året, se Ansökningstider för aktuella berednings- och beslutstillfällen. Ansökan ska företrädesvis göras online via myndighetens hemsida. För att kunna söka via Konstnärsnämndens e-tjänst måste du identifiera dig med e-legitimation. Du skaffar din e-legitimation genom att kontakta din bank. 

OBS! Ansökan måste vara myndigheten tillhanda sista ansökningsdatum för att behandlas i aktuell omgång.

Skulle du ändå vilja söka på pappersblankett så finns PDF-filer på hemsidan att fylla i och skicka in.

Arbetsprover och bilagor

Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp i sista steget av ansökan. Skickas ansökan analogt ska ljudprovet läggas som mp3 filer på en DATA CD-R och bifogas med ansökan.  Observera att fysiska arbetsprover ej returneras. Eventuella länkar till rörlig bild som kan skrivas i särskild ruta ersätter ej de obligatoriska ljudproven. 

Ljudprov
Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik . Ljudproven ska inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens.

De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:
• artist (gruppens namn)
• album (titel på utgivet fonogram)
• låttitel
• låtnummer
• genre
• årtal
• din roll på ljudprovet

Begränsningar för ljudfiler:
Sammanlagd längd ljudfiler: minst 20 min.

Partitur
Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i PDF-filen.

Begränsningar för partitur:
Max antal filer: 3 st.

Övriga bilagor
Bilagor laddas upp digitalt. Om ansökan avser utbyte utomlands, ska en kopia av inbjudan/bekräftelsen bifogas. Bilagor förutom inbjudan bör dock starkt begränsas - endast sådana som konkret berör själva utbytet är relevanta. Övrig information om din konstnärliga verksamhet o.d. lämnas på blanketten.

Kriterier och beslut

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma musiker och komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är studerande på mer än 50 procent när beslut lämnas. Du kan inte heller vara studerande på mer än 50 procent under den period som bidraget avser. För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara stadigvarande bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här. Bidrag kan lämnas retroaktivt, under förutsättning att ansökan skickats in innan kulturutbytet genomförts.

Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över landet och till olika musikaliska uttryck.

Arbetsgruppen för musik bereder ärendet tillsammans med Konstnärsnämndens kansli. Arbetsgruppens tretton ledamöter är på olika sätt verksamma inom svenskt musikliv och har mycket god kännedom om musikkonsten. Arbetsgruppen bedömer varje ansökan för sig och ansökningsomgången i sin helhet, varefter man fattar ett gemensamt beslut.

Beslut meddelas per mejl eller post ungefär sex veckor efter ansökningstidens utgång.

Bidraget kan inte betalas ut till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i konkurs.

Utbytet/resan kan inte vara del av ett utvecklings- eller forskningsprojekt vid statligt universitet /högskola som omfat-tas av högskolelagen (1992:1434) eller enskild utbildningssamordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Information om s.k. stöd av mindre betydelse

Ett beslut om stipendium/bidrag från Konstnärsnämnden faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

För att kunna pröva din ansökan behöver du fylla i uppgifter om vilka andra ”stöd av mindre betydelse” du tagit emot innevarande och de två föregående beskattningsåren. Orsaken till det är att Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp om 200 000 euro. Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse

Utbetalning och skatt

Bidrag till internationellt kulturutbyte betalas ut till det konto som du angivit i ansökan. Bidraget är skattefritt.

Redovisning

Om du blir beviljad bidrag ska du senast en månad efter utbytet avslutats lämna en skriftlig redogörelse för bidragets an-vändande till Konstnärsnämnden. I redovisningen ska framgå hur arbetet genomförts, vilka erfarenheter som gjorts, vilket resultat det lett till, det ekonomiska utfallet samt hur det framgått att utbytet fått stöd av Konstnärsnämnden. Om bidraget inte har förbrukats kan du behöva återbetala delar av bidraget.

Om utbytet ändras väsentligt i förhållande till vad som har angivits i ansökan eller om det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden kontaktas omgående. Ändringar måste godkännas före utbytet, annars kan det innebära att bidraget eller delar av det måste återbetalas.

Om du har sökt och beviljats bidrag för samma ändamål som avses med detta bidrag hos någon annan instans, ska du meddela Konstnärsnämnden med vilket belopp det beviljade bidragets ska reduceras. I de fall som kostnader täcks med andra bidragsmedel kan bidraget eller del av det återkrävas.

Om utbytet inneburit kontakter med andra konstnärer, organisationer e.d. som du tror att kollegor i Sverige skulle ha nytta av – uppge gärna kontaktuppgifter till dessa.

Vid utebliven redovisning kan Konstnärsnämnden ställa krav på återbetalning och det påverkar också dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.


Uppdaterad: 2020-02-28 Tipsa om sidan

UD:s avrådan från resor

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av politiska oroligheter som påverkar säkerhetsläget. De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida>>

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se