Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Dans / Internationellt kulturutbyte

Bidrag till internationellt kulturutbyte inom dans

Syftet med internationellt kulturutbyte är att presentera svensk konst för en utländsk publik samt att öka utbytet mellan svenska och utländska konstnärer. Är du inbjuden till utlandet för att genomföra till exempel ett gästspel, delta i en konferens eller någon form av samarbetsprojekt, kan du söka bidraget.
Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Vi fördelar cirka 1 000 000 kr om året i kulturutbytesbidrag inom dans. Beloppen på bidragen varierar mellan 5 000 och cirka 30 000 kr.

Kulturutbyte utomlands

Om du är inbjuden till utlandet för att göra ett gästspel, en turné eller framträda på festival eller liknande kan du söka stöd för för resa, uppehälle, boende och transport (av scenografi och dylikt). Du kan inte få stöd för rena produktionskostnader. I allmänhet står den utländske arrangören/ samarbetspartnern som bjudit in dig för gage och uppehälle (logi och traktamente).
Om du är inbjuden att delta i någon form av projektarbete utomlands kan du söka stöd för resa och uppehälle. Du kan alltså inte få bidrag till lön/arvode. Vistelsen utomlands ska innebära ett konkret samarbete med en eller fler konstnärer i landet.

Du kan också söka bidrag för till exempel praktik i utlandet. Bidrag kan avse kostnader för resa, deltagaravgift och uppehälle.

Om du är inbjuden att delta i ett seminarium, konferens eller dylikt i utlandet kan du söka bidrag för resa, deltagaravgift och uppehälle.

Du som vill göra en utlandsresa på eget initiativ (till exempel för att besöka
en festival som publik, göra research eller gå en kurs) ska i stället söka Resebidrag.

Kulturutbyte i Sverige

Du kan söka bidrag för att bjuda in utländska konstnärer eller andra personer till Sverige för samarbete och idéutbyte här. Det kan till exempel vara ett gemensamt arbete inför eller i en uppsättning. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet. Man kan inte få stöd för att ta färdiga utländska produktioner till Sverige för gästspel.

Du kan även söka stöd för att bjuda in utländska deltagare till festivaler, seminarier, konferenser och dylikt. Vi förutsätter i regel att arrangemanget är öppet för andra än dem som anordnar det. Du kan få bidrag till resor och uppehälle för den eller de inbjudna, däremot inte för produktionskostnader. Institutioner som står som arrangörer kan inte få stöd.

Ansökan och beslut

Du kan söka bidrag till internationellt kulturutbyte fyra gånger om året (Se Ansökningstider). Ansökan ska göras på särskild blankett eller online via webbplatsen. Om du ansöker om stöd för kulturutbyte utomlands krävs kopia på inbjudan i ansökan. I ansökan bör du vara så konkret som möjligt när du anger utbytets syfte, hur du planerar att genomföra det och vilket resultat du förväntar dig. Gå gärna igenom din beskrivning av utbytet och kontrollera att du fått med information om vad det går ut på, och hur, när, var och varför du vill genomföra det. Glöm inte att skicka med videolänkar.

Bidragen är individuella. Det innebär att om du ska resa med en eller flera kollegor måste ni lämna in varsin ansökan. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet. Konstnärsnämnden har inga medel till dramatiker, vi hänvisar i sådana fall till Sveriges författarfond.

Beslut om ansökan meddelas per e-post omkring en månad efter sista ansökningsdag.

Utbetalning och skatt

Bidraget betalas i regel ut inom sex veckor efter beslutsdatum. Konstnärsnämnden betalar endast ut bidraget till den konstnär som fått det – inte till företag, ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller dylikt.
Bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag är skattefritt.

Redovisning

Inom en månad efter att kulturutbytet genomförts ska du lämna en skriftlig redovisning om det till Konstnärsnämnden.Redovisningsblankett hittar du här

Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd.

Uppdaterad: 2019-08-02 Tipsa om sidan

Politiska oroligheter

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av politiska oroligheter som påverkar säkerhetsläget. De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida>>

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se