Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / Långtidsstipendier

Långtidsstipendier

Under 2017 kommer Konstnärsnämnden att fördela cirka 50 långtidsstipendier. Ett långtidsstipendium är på tio år och därmed Konstnärsnämndens mest omfattande stipendium till enskilda konstnärer. Stipendierna är sökbara under våren 2017 och beslut fattas i september eller oktober.

Vem kan söka långtidsstipendium

Långtidsstipendium delas ut till en aktiv konstnär, som kan uppvisa dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet under en längre tid. Stipendiet ska ge konstnären en arbetsmässig trygghet för att utveckla sin verksamhet under en längre period. Myndigheten kan även fördela stipendiet utan ansökan.

Ett långtidsstipendium är möjligt att erhålla även om du fick ett arbetsstipendium 2016. Du kan alltså ansöka om ett tioårigt långtidsstipendium även om du inte är berättigad att söka ett förnyat arbetsstipendium.

Vem kan inte få långtidsstipendium

Långtidsstipendium delas inte ut till den som:

  • studerar grundläggande konstnärlig utbildning, inklusive masternivå
  • innehar tillsvidareanställning på halvtid eller mer
  • fått tioårigt långtidsstipendium tidigare
  • har en anställning inom teater-, dans- eller musikalliansen.

Hur ska man söka

  • Ansökan långtidsstipendium 2017 görs samtidigt och på samma blankett som Konstnärsnämndens ordinarie arbetsstipendier.
  • Ansökan ska innehålla arbetsprover samt uppgifter om den sökandes ekonomi tre år tillbaka. Mer information återfinns på ansökningsformuläret för arbetsstipendier.

När ska ansökan vara inne

Ansökningstiderna varierar mellan februari och april, se datum för de olika konstområdena.

När meddelas beslut

Beslut fattas i september eller oktober 2017. Meddelande skickas ut någon vecka efter att besluten fattats.

Hur fattas beslut

Beslut fattas av Konstnärsnämndens styrelse, efter beredning av arbetsgrupper och bildkonstnärsfond.

Stipendierna ges till verksamma konstnärer i olika delar av landet och ska spegla en mångfald av genrer och inriktningar inom de olika konstområdena. Mottagarna ska vara stadigvarande bosatta i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till såväl konstnärlig kvalitet som behov av ekonomiskt bidrag. Hänsyn ska även tas till olika genrer och tekniker samt geografisk spridning.

Besluten fattas av Konstnärsnämndens styrelse i september/oktober 2017 efter beredning av arbetsgrupper och Bildkonstnärsfond. Myndigheten kan även fördela stipendier utan ansökan enligt förordning.
Besluten kan inte överklagas.

Vad innebär det att få ett långtidsstipendium

Långtidsstipendier utgår med ett årligt belopp motsvarande tre prisbasbelopp. År 2016 innebar det 132 900 kronor.

Stipendiet är beskattningsbart och pensionsgrundande, men inte grund för sjuk - eller föräldrapenning.

En stipendiat kan inte samtidigt ha tillsvidare anställning med mer än halvtidstjänstgöring. Det går däremot att göra uppehåll i stipendiet för att kunna ta mer omfattande anställningar under en begränsad tid. Sådana uppehåll kräver särskilt beslut i styrelsen.

Bakgrund

De första 15 långtidsstipendierna inrättades av regeringen år 1992. Samtliga stipendier fördelades då inom Konstnärsnämndens fem konstområden. Under de följande två åren inrättade regeringen ytterligare 15 långtidsstipendier per år vilka delades med Sveriges författarfond. År 1997 beslutade regeringen att ytterligare 57 stipendier skulle inrättas.

Antalet långtidsstipendier ökas numera kontinuerligt genom regeringens beslut när medel från den statliga inkomstgarantin för konstnärer frigörs. Långtidsstipendierna är en egen budgetpost och Konstnärsnämndens styrelse beslutar om fördelningen av antalet stipendier till respektive konstart samt till mottagare av stipendierna.´

Tidigare fördelningar

Tidigare stipendiater

i bokstavsordning »
uppdelade på olika konstområden »

Nuvarande stipendiater

i bokstavsordning »
uppdelade på olika konstområden »
Uppdaterad: 2016-12-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Fördelningen av långtidsstipendium styrs av innehållet i följande dokument:

Myndigheten fördelar långtidsstipendier enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Långtidsstipendier utgår med ett årligt belopp motsvarande tre prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1654).

Myndighetens styrelse har även rätt att fördela stipendierna utan ansökan enligt förordning (1976:528).

Långtidsstipendium kan utgå för att ge en aktiv konstnär, som under längre tid dokumenterat konstnärlig verksamhet av god kvalitet, arbetsmässig trygghet för att utveckla denna verksamhet. Förordning (1991:925)

Bidrag kan ej utgå till den som deltar i grundläggande konstnärlig utbildning. Förordning (1976:528)

 

  

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se