Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / Långtidsstipendier

Långtidsstipendier

Långtidsstipendierna är oftast på 10 år och är därmed Konstnärsnämndens mest omfattande och långsiktiga åtagande gentemot enskilda konstnärer. Nämnden fördelar långtidsstipendier till dem som under lång tid visat en hög konstnärlig kvalitet och kan förväntas komma att vara konstnärligt verksamma med full kraft hela den tid under vilken stipendiet löper.
De första 15 långtidsstipendierna inrättades av regeringen år 1992. Samtliga stipendier fördelades då inom Konstnärsnämndens fem konstområden. Under de följande två åren inrättade regeringen ytterligare 15 långtidsstipendier per år. Dessa nya stipendier delades med Författarfonden. År 1997 beslutade regeringen att ytterligare 57 stipendier skulle inrättas. Antalet långtidsstipendier ökas numera genom regeringens beslut kontinuerligt när medel från den statliga inkomstgarantin för konstnärer frigörs. På grund av att innehavarnas uttag av garantin ökat har under året inga nya långtidsstipendier kunnat inrättas. Det totala antalet är nu 111, varav 89 fördelas av Konstnärsnämnden.

Ett långtidsstipendium uppgår till tre prisbasbelopp, det beskattas och är pensionsgrundande, men är inte grund för sjuk - eller föräldrapenning. En stipendiat kan inte samtidigt ha anställning tills vidare på mer än 50 %. Det går däremot att göra uppehåll i stipendiet för att kunna ta mer omfattande anställningar under en begränsad tid. Sådana uppehåll kräver särskilt beslut i styrelsen.

I början fördelades Konstnärsnämndens långtidsstipendier till i första hand konstnärer inom områdena bild- och form samt musik. Från 2007 har nämnden inlett en successiv utjämning av skillnaderna mellan antalet långtidsstipendier inom de olika konstområdena. För teater, dans och film innebär de senaste fördelningarna en kraftig förstärkning av områdenas resurser från en mycket låg nivå.

Långtidsstipendiernas fördelning 2015
 
Område              Kvinnor     Män       Summa
Bild och form              12        12                24
Musik                           10        11                 21
Teater                            8          7                 15
Dans                              9         5                  14
Film                                9         6                  15
Summa                        48        41                89

Stipendierna utlyses separat när det finns ett större antal att fördela. Om det bara finns några få så arbetar nämnden vidare med tidigare inlämnade ansökningar och kan även bedöma aktuella ansökningar om arbetsstipendier. Myndigheten har rätt att fördela stipendierna utan ansökan, men det sker sällan.

Tidigare stipendiater

i bokstavsordning »
uppdelade på olika konstområden »

Nuvarande stipendiater

i bokstavsordning »
uppdelade på olika konstområden »
Uppdaterad: 2015-12-07 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se