Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Angående uppgifter i radioprogrammet Kaliber den 4 september 2017

Angående uppgifter i radioprogrammet Kaliber den 4 september 2017

2017-09-04
Kaliber har genomfört en granskning som Konstnärsnämnden tar på stort allvar.

Sveriges Radios program Kaliber tar i sändningen den 4 september 2017 upp frågor om jäv i samband med beslut och handläggning av stipendier och bidrag inom Konstnärsnämnden. Kaliber utgår från några exempel i en av Konstnärsnämndens arbetsgrupper. Exemplen handlar om att några ledamöter deltagit i arbetsgruppens beslut utan att anmäla jäv i ärenden där det fanns eller hade funnits en arbetsrelaterad koppling till konstnärer som sökt stipendium eller bidrag.

Konstnärsnämnden har tagit del av Kalibers uppgifter och talat med berörda ledamöter. I de exempel som tas upp har samtliga ledamöter bedömt att det inte har funnits omständigheter som har kunnat rubba förtroendet för den egna opartiskheten i de aktuella besluten. Jäv har därför inte anmälts.

Myndigheten har tittat på exemplen och kan se att de konstnärer som tilldelats bidrag är väl kvalificerade. Besluten i arbetsgruppen har fattats i enighet av gruppen, vilket är viktigt att notera i de enskilda fallen.

Konstnärsnämndens arbetsgrupper ansvarar för att jävsbestämmelserna följs. Den enskilde arbetsgruppsledamoten ska själv anmäla jäv där det föreligger eller kan tänkas föreligga. Om det uppstår tveksamheter, till exempel vid vänskap, ska alltid jäv anmälas. I samband med beslut protokollförs samtliga fall där ledamöter anmält jäv. Det händer vid varje sammanträde i arbetsgrupperna att ledamöter anmäler jäv och lämnar rummet när de berörda ärendena behandlas.

Kaliber har genomfört en viktig granskning och myndigheten tar Kalibers frågor på stort allvar. Programmet pekar på otydligheter i myndighetens riktlinjer för hantering av jäv. Behovet av att se över Konstnärsnämndens riktlinjer avseende jäv har sedan tidigare uppmärksammats inom myndigheten. Frågan om hur jävssituationen kan uppfattas av utomstående kommer att vara en viktig aspekt i översynen, som kommer att pågå under hösten.

 
Uppdaterad: 2017-09-05 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se