Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Beslut

Beslut

Bedömarpoolens sammanvägda omdömen bildar den prioriteringsordning som Kulturbryggan tillämpar för prioritera olika projekt mellan varandra.

Prioriteringsordningen

Den på bedömarnas omdömen baserade prioriteringsordningen är vägledande för de beslut som beslutandegruppen fattar. Ett omdöme är detsamma som det svarsalternativ bedömarna väljer utifrån en given frågeställning. Antalet frågeställningar varierar beroende på vilken bedömningsgrund som avses. Varje omdöme/svarsalternativ har ett motsvarande numeriskt värde mellan ett och fyra, där ett är lägst och fyra högst.

Sammanräkningen av de två bedömarnas sammanvägda omdömen genererar en totalpoäng. Totalpoängen utgör sedan det redskap som används för att fastställa prioriteringsordningen. Ju högre totalpoäng ett projekt har, desto större är chansen att projektet beviljas bidrag.

Underlag för beslut

Det underlag som ligger till grund för det beslut som beslutandegruppen fattar består av en lista över de projekt som är aktuella för bidrag. Att vara aktuell för bidrag betyder att ett projekt finns inom den övre tredjedelen av prioriteringsordningen. Underlaget innefattar också era projektbeskrivningar, bedömarnas respektive omdömen och utlåtanden samt kansliets granskning av projektens budget och ändamålsenlighet .

Beslutsmöte

Beslut fattas under beslutandegruppens beslutsmöten. Under beslutsmötet diskuterar beslutandegruppen i första hand de projekt som är aktuella för bidrag tillsammans med kansliets granskning av projektens budget och ändamålsenlighet. Beslutandegruppen gör avvägningar och prioriteringar sett till Kulturbryggans uppdrag och fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas bidrag.

Beslutandegruppen har ansvaret för de beslut som fattas och även frihet att fatta beslut om projekt som avviker från prioriteringsordningen. Kulturbryggan tillämpar vid bifall en praxis att bevilja det sökta beloppet under förutsättning att projektets budget är balanserad och rimlig. 

Vid fördelningen av bidrag prioriterar beslutandegruppen inte projekt på grundval av dess konst- eller kulturform, dess geografiska hemvist, projektgruppens sammansättning sett till namn, ålder, kön, bakgrund eller huruvida sökande har sökt förut eller inte. Däremot säkerställer beslutandegruppen att samtliga projekt som beviljas bidrag initieras av det fria kulturlivet.

Enligt bidragsförordningen går inte beslut att överklaga, utom när det kan antas att ett bidrag har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Besked om beslut

Ett första besked om beslut meddelas genom e-post till kontaktpersonens mejladress dagen efter beslutet har fattats. Beskedet är endast ett meddelande om utfallet. Inom ett par veckor får varje sökande ett beslutsmeddelande som innehåller detaljer och villkor kring beslutet och bedömarnas omdömen och utlåtanden.

Uppdaterad: 2017-08-15 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se