Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skatt och deklaration / Deklaration / Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst

Du har A-skattsedel. Uppdragsgivaren betalar dig lön, drar källskatt och betalar in de sociala avgifterna till Skatteverket samt ger dig kontrolluppgift på dina inkomster och förmåner. Du yrkar på avdrag för de kostnader du haft som varit nödvändiga för intäkternas förvärvande. Du ska lämna inkomstdeklaration i början av maj året efter inkomståret.

Inkomster Anställning/Uppdrag

På sid 1 under ruta 03 redovisar du dina inkomster av tjänst. De är oftast redan förtryckta av Skatteverket, men kontrollera dem mot de kontrolluppgifter du fått från din arbetsgivare.

Har du fått resor och bostad betalda av din arbetsgivare är de med på kontrolluppgiften som förmån och ingår i din skattepliktiga lön.

Den lön du får utbetalt under ett år beskattas det året. Utöver den skatt till kommun och landsting (genomsnitt ca 32 %) som du alltid betalar kan du även behöva betala statlig skatt beroende på hur hög inkomsten är. Är inkomsten över en undre brytgräns betalar du också en skatt på 20 %. Det finns också en övre brytgräns där du betalar en skatt på 25 %. Se aktuella brytgränser för året på Skatteverkets hemsida.

Många konstnärer har ojämna inkomster över åren och kan därför begära att regler om ackumulerad inkomst ska gälla för de tillfällen då man fått extra hög inkomst. En ackumulerad inkomst är en inkomst som hänför sig till minst två år men som beskattas vid ett tillfälle. Den ackumulerade inkomsten måste uppgå till minst
50 000 kr och kan delas upp på de år den avser och jämnas ut så att man kan slippa betala den statliga skatten om man åren innan hade lägre inkomst under brytpunkten för statlig skatt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om Ackumulerad inkomst för löntagare.

Har du näringsverksamhet (se nedan) har du fler möjligheter (upphovsmannakonto, periodiseringsfond och expansionsfond) att fördela höga inkomster mellan åren och på så vis få en jämnare beskattning och slippa den statliga skattens ojämna effekter.

Stipendier/Konstnärsbidrag/Projektbidrag

Många konstnärer har stipendium, arbetsbidrag, grundersättning från olika fonder/institutioner. Om dessa bidrag är beviljade för längre tid än 2 år så är de skattepliktiga inkomster av tjänst (utbetalaren drar källskatt och betalar in ålderspensionsavgift). Om stipendier beviljas för kortare tid är ersättningen skattefri.

Många projektbidrag är skattepliktiga och ska redovisas som antingen inkomst av tjänst (om du inte har enskild firma) eller som inkomst i din näringsverksamhet (se vidare under Inkomst av näring).

Har du inte egen firma så tar du upp projektbidraget på blankett T 1 och där redovisar du alla omkostnader för projektet. För Konstnärsnämndens projektbidrag gäller att Konstnärsnämnden betalar skatt och sociala avgifter för den del som angetts som egen lön/ersättning.

Uppkommet överskott efter avdrag för egenavgifter redovisas ruta 1.6 på inkomstdeklarationen. Se bifogat exempel för koreografen Lilja Andersson som fått 125 000 kr i projektbidrag av Konstnärsnämnden för en dansperformance och hur hon redovisar det i sin deklaration.

Royalty och Upphovsrättslig ersättning

Många konstnärer, både de som har inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet (enskild firma/handelsbolag), får royalty eller liknande inkomster från Bildupphovsrätt, Copyswede, STIM, SAMI och Tromb, som de själva ska betala skatt och egna sociala avgifter för (kallas egenavgifter och är samma sak som de arbetsgivaravgifter som dina arbetsgivare betalar ca 31 % av lönesumman).

Dessa inkomster redovisas på blankett T 1 och den skattepliktiga summan för du in på ruta 1.6 i din inkomstdeklaration. Här får du också göra avdrag för de utgifter du haft för dessa inkomster. Från överskottet efter avdrag får du också göra ett schablonavdrag med högst 25 % (15 % om du är pensionär) för din egenavgift, innan du får fram din skattepliktiga intäkt som är underlag för både skatt och egenavgifter. Se bifogat exempel hur sådan inkomst redovisas och beräknas på blankett T 1.

Avdrag Tjänst

Avdragen redovisas under fyra punkter, ruta 2.1, 2.2, 2.3, och 2.4 i inkomstdeklarationen.

Läs mer om avdrag tjänst.

 Läs vidare under deklarationsexemplen

 - Lisa Bergström inkomst av tjänst och med royaltyinkomster. 

- Lilja Andersson inkomst av tjänst och projektbidrag från Konstnärsnämnden.

 

- Eva Ek, författare med blandad inkomst.

 

Samtliga deklarationsexempel på Konstnärsguiden.

Uppdaterad: 2017-07-25 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se