Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Organisation

Konstnärsnämnden leds av en styrelse med högst elva ledamöter. Regeringen utser styrelsen där fem ledamöter kan tillsättas efter förslag från konstnärsorganisationer. Nämnden har 22 medarbetare inom sitt kansli. Ordförande i styrelsen är chefredaktören Gunilla Kindstrand och chef för myndigheten är Ann Larsson.

Konstnärsnämnden en styrelsemyndighet, det betyder att styrelsen har fullt ansvar.  Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet och fattar beslut av principiell natur.

Vid Konstnärsnämnden arbetar idag 21 personer under ledning av en kanslichef, som också är myndighetschef. Kanslichefen ansvarar inför nämndens styrelse. Kansliet har till uppgift att informera om och driva verksamheten samt bereda, verkställa och svara för den administrativa handläggningen av stipendie- och bidragsfördelningen.

Kansliet har även till uppgift att belysa konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt genomföra annan verksamhet som styrelsen beslutar om.

Kansliet består av enheterna Utredning och analys samt Stipendier och bidrag som även inkluderar internationellt utbyte och de internationella programmen samt ekonomi och administration.

Ledamöterna i styrelsen för Bildkonstnärsfonden utses också av regeringen och ansvarar för sin verksamhet inför Konstnärsnämndens styrelse. Konstnärsnämndens styrelse beslutar om övriga arbetsgrupper och referensgrupper vid myndigheten, delegering av beslutsmässighet samt utser dess ledamöter.

Totalt deltar ca 55 ledamöter i nämndens arbete i styrelser, arbets- och referensgrupper. Styrelsen fattar beslut om långtidsstipendier och löpande inkomstgarantier samt stipendier och bidrag inom Internationella dansprogram-met.

Verksamheten inom de internationella programmen utvecklas och leds av kansliet tillsammans med ledamöter.

För fördelningen av övriga bidrag och stipendier svarar tre organ inom nämnden, nämligen
- Bildkonstnärsfonden inklusive Iaspisdelegationen,
- arbetsgruppen för musik,
- arbetsgruppen för teater-, dans - och filmkonstnärer.
Iaspis är det internationella programmet för bild- och formkonstnärer. Iaspisdelegationen inom Bildkonstnärsfonden leder och utvecklar ateljéprogrammet tillsammans med Iaspis direktör, vilken tillhör kansliet. Delegationen består av fem av Bildkonstnärsfondens ledamöter.

En referensgrupp är knuten till det Internationella dansprogrammet. Beslut om bidrag fattas av en delegation av styrelsen.

Arbetsgruppen för musik svarar för fördelningen av bidrag och stipendier inom det Internationella musikprogrammet. En delegation av gruppen utgör referensgrupp tillsammans med två tjänstemän för att under en period om 3 år utveckla utlandsvistelser och samverkansprojekt. Beslut fattas av kanslichefen.


 

Uppdaterad: 2013-09-10 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se