Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Återbetala studielån / Lån efter 30 juni 2001

Lån efter 30 juni 2001

I början av varje år får du ett årsbesked från CSN. I det står hur mycket du ska betala under året. Där står också hur din skuld har förändrats under föregående år. Du kan välja att betala varje månad, en gång per kvartal eller en gång per år.

Återbetalning

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bl.a. på hur stor skuld du har, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. Räntan fastställs av regeringen varje år och den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren. Dessutom beräknas det belopp du ska betala till CSN för ett år (årsbeloppet) på ett uppräkningstal på högst två procent per år. Om räntan höjs eller sänks förändras också uppräkningstalet. Du måste dessutom alltid betala en expeditionsavgift. I regel ökar årsbeloppet år för år.

Läs mer om hur beräkningsgrunden här.

Nedsättning på grund av låg inkomst eller synnerliga skäl

Du kan ansöka om nedsättning av ditt årsbelopp och få det beräknat utifrån din sammanlagda inkomst. Till och med det år du fyller 49 år kan du få årsbeloppet nedsatt till 5 procent av din sammanlagda inkomst. Från och med det år du fyller 50 år kan du få årsbeloppet nedsatt till 7 procent av din sammanlagda inkomst.

Du kan även ansöka om att få årsbeloppet nedsatt på grund av synnerliga skäl, exempelvis om du får försörjningsstöd under en längre tid eller du får hel sjukersättning från Försäkringskassan och din totala inkomst inte överstiger 2,5 basbelopp.

Observera att inte bara lön räknas som inkomst vid beräkning av återbetalning av studielån. Även inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet räknas. Om du får nedsättning blir årsbeloppen de resterande åren högre eftersom återbetalningstiden inte ändras.

Läs mer om nedsättning på grund av låg inkomst här.

Läs mer om nedsättning på grund av synnerliga skäl här.

Anmäl ändringar till CSN

Om du har fått nedsättning måste du meddela CSN ändringar som gäller inkomst eller studier. Observera att 30 november innevarande år är sista dagen då ändring kan meddelas. När taxeringen för det år du har ansökt om nedsättning för är klar hämtar CSN uppgifter om din sammanlagda inkomst från Skatteverket och jämför den med din ansökan. Om ditt nedsatta preliminära årsbelopp är lägre än det slutliga årsbeloppet får du betala mellanskillnaden som ett resterande slutligt årsbelopp. Det tillkommer även en tilläggsavgift på 6 procent av beloppet samt en expeditionsavgift.

Läs mer ändringar här.

Avskrivning av lån

Du kan få ditt lån avskrivet av olika anledningar, t.ex. ålder, dödsfall eller behörighetsgivande studier. Möjligheten att få avskrivning på grund av synnerliga skäl är mycket begränsad, men kan exempelvis komma i fråga för dig som har en mycket låg sjukersättning eller för dig som har fått studietiden förlängd på grund av ett handikapp. Om du har studerat som vuxen finns möjlighet att få en del av lånet för gymnasiestudier avskrivet.

Läs mer om avskrivning här.

I Mina sidor får du veta mer om ditt lån och din skuld. Där kan du även ändra betalningssätt mellan plusgiro och bankgiro, få information om dina inbetalningar och beställa blanketter för återbetalning och nedsättning.

Uppdaterad: 2016-07-20 Tipsa om sidan

Exempel - tre år med fullt studielån:

Erika är född 1988 och börjar studera hösten 2015, hon studerar i tre år. I januari 2019 ( 6 månader senare) måste hon börja betala tillbaka sitt lån. Hennes skuld är då 165 000 kr och hon får en återbetlningstid på 24 år. Det belopp som Erika ska betala första året blir ungefär 7 200 kr.

Exempel på tilläggsavgift:

Ewas årsbelopp för 2015 är 6 000 kronor. Men då hon beräknar sin inkomst till 10 000 kronor söker hon och beviljas nedsättning till 0 kronor

I marsbörjar Ewa arbeta och beräknar sin inkomst för 2015 till 200 000 kronor. Hon meddelar dock inte detta till CSN utan betalar in de 6 000 kronor som hon hade att betala innan hon beviljades nedsättning.

Eftersom Ewas årsbelopp är nedsatt till 0 kronor så bokförs inbetalningen som en extra inbetalning på skulden.

När taxeringen är klar för 2015 hämtar CSN uppgifter om Ewas sammanlagda inkomst och jämför dem med inkomstuppgiften i Ewas ansökan om nedsättning.

Då den taxerade inkomsten var 200 000 kr kommer Ewa under 2017 betala ett resterande slutligt årsbelopp för 2014 på 6 000 kronor plus tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är 6 procent av det resterande slutliga årsbeloppet för 2015.

Trots att Ewa under 2015 betalade 6 000 kr får hon alltså betala årsbeloppet för i efterhand. Detta beror på att hon inte meddelade sin ändrade inkomst.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se