Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden / Årsredovisningar

Årsredovisningar

I Konstnärsnämndens årsredovisningar framgår hur vi arbetat för att uppnå de mål som regeringen gett oss som myndighet. Årsredovisningarna innehåller också resultat- och balansräkningar. Konstnärsnämnden lämnade in årsredovisningen för år 2013 till regeringen den 21 februari 2014.

Verksamheten 2013 i sammanfattning

Konstnärsnämnden fick från den 1 januari 2013 en ny styrelseordförande, Gunilla Kindstrand, och en nästan ny styrelse.

Till grund för Konstnärsnämndens verksamhet ligger de nationella kulturpolitiska målen.
Konstnärsnämndens uppdrag är att främja möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever och verkar i Sverige att ägna sig åt och vidareutveckla sitt konstnärskap. Det sker dels genom stipendie- och bidragsgivning, genom aktivt stöd för internationalisering och dels genom att förmedla kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala situation samt förutsättningar för konstnärligt skapande.

Konstnärsnämnden arbetar med flera regeringsuppdrag som bygger på samverkan med andra myndigheter och institutioner, landsting/regioner och organisationer i civilsamhället vilket visar på en ny och tydlig roll för nämnden, den att synliggöra och främja konstnärers villkor för konstnärligt skapande inom kulturpolitiken. Inom Kultursamverkansmodellen har nämnden bidragit med såväl ett konst- som konstnärspolitiskt perspektiv. Under slutet av året publicerades rapporten Ingen regel utan undantag. Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö.  Rapporten är en kartläggning av hur enprocentregeln används i landets landsting och kommuner, samt av statliga verk och bolag. Framför allt ger rapporten vägledning till dem som vill arbeta enligt regelns intentioner och rapporten har distribuerats till statliga verk, konstnärsorganisationer samt till landets kommuner och landsting/regioner.

Det internationella arbetet stärks år från år. Förutom direktstödet till internationellt kulturutbyte har nämnden arbetat fram internationella program inom konstområdena bild och form (Iaspis), dans (KID) och musik (KIM). Det internationella musikprogrammet är ett treårigt regeringsuppdrag som ska slutredovisas till regeringen i mars 2015. Nämnden arbetar också med internationell samverkan och utbyte i övergripande förvaltnings, kultur- och konstnärspolitiska frågor. I oktober arrangerade nämnden en nordisk konferens om stipendiefrågor och konstnärers villkor på myndighets- och departementsnivå. Genom kanslichefens expertmedverkan i EU:s arbetsgrupp för konstnärers mobilitet i Europa bearbetas frågan om residensverksamhet för konstnärer inom EU.

Jämställdheten har varit i fokus i Konstnärsnämndens verksamhet under många år och sedan 1990-talet tillämpas könsuppdelad statistik. Konstnärsnämndens handläggare och sakkunniga i Bildkonstnärsfonden och arbetsgrupperna ser till att fördelningen av stöd sker i enlighet med uppdraget som innefattar kvalitet, jämställdhet, mångfald, geografisk och genremässig spridning. 2013 blev

Konstnärsnämnden utsedd av regeringen att som en av två kulturmyndigheter utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering. Projektplanen antogs under hösten och medel har beviljats för att starta projektet under 2014.

Under år 2013 har nämnden beslutat om stipendier och bidrag uppgående till ett belopp om 124,9 miljoner kr samt för resor, boende etc. för ateljévistelser för konstnärer om ca 10 miljoner kr. Det har beslutats och fördelats 2 135 stipendier och bidrag, varav 1 486 inkom för behandling under året och fördelades till konstnärer inom konstområdena bild/form, musik, teater, dans och film. Antalet beviljade ansökningar är detsamma som året innan. Av årets behandlade ansökningar var 55 % från kvinnor och bidragen fördelades med 53 % till kvinnliga sökande som erhöll 54 % av de utdelade medlen.

Antalet inkommande ansökningar som behandlats under året var 8 233, vilket är 84 färre än året innan, det året som går till historien som det år då myndigheten fick in störst antal ansökningar någonsin.  Ansökningarna har ökat inom alla konstområden utom inom dansen och musiken. Ingen ökning eller minskning har varit särskilt stor, men inom musiken sker minskningen för tredje året. Däremot har ansökningar för internationellt kulturutbyte fortsatt att öka, både inom dansen och musiken. Det kan även förklaras med att 2012 inkom ca 800 ansökningar till långtidsstipendier.

Konstnärsnämnden har ett flertal fleråriga stipendier vilket gör att antalet stipendie- och bidragsutbetalningar blir fler än årets beviljade ansökningar. Under de senaste åren har antalet ansökningar från kvinnor ökat och 2013 utgjorde de 55 % av ansökningarna. Inom konstarterna skiljer sig könsfördelningen åt och flest män är aktiva inom musiken, med 65 % av ansökningarna inom konstformen 2013, vilket har sin motsats inom dansen där 75 % av ansökningar skickas in av kvinnor.

Konstnärsnämndens roll för internationellt kulturutbyte i alla dess former blir allt viktigare, vilket inte minst mängden ansökningar vittnar om. 43 % av årets ansökningar rör stöd för internationellt utbyte inom alla konstområden, vilket innebär en ökning med 8 % från föregående år. Nämndens internationella verksamhet utvecklas med större resurser, fler stipendier och mer programverksamhet inom Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, och KID, Konstnärsnämndens internationella dansprogram. Tack vare regeringens beslut att under åren 2012-2014 anslå särskilda medel för att utveckla en struktur för internationellt utbyte på musikområdet har Konstnärsnämndens internationella musikprogram (KIM) under året börjat ta form.

Under 2013 har Gannevikstiftelsen för stipendier till verksamma konstnärer för kulturella ändamål fördelat de första stipendierna. Stiftelsen bildades 2012 efter en donation från en privatperson, Per Gannevik, som testamenterat huvuddelen av sin mycket omfattande förmögenhet till Konstnärsnämnden. Stiftelsen är inrättad, nämndens styrelse är också stiftelsens styrelse och beslutar om stipendier. Stiftelsen är en egen juridisk enhet separerad från myndigheten.

 

Konstnärsnämndens årsredovisning 2013 

Konstnärsnämndens årsredovisning 2012

Konstnärsnämndens årsredovisning 2011

Konstnärsnämndens årsredovisning 2010

Konstnärsnämndens årsredovisning 2009

Konstnärsnämndens årsredovisning 2008

Konstnärsnämndens årsredovisning 2007

Konstnärsnämndens årsredovisning 2006

Konstnärsnämndens årsredovisning 2005

Uppdaterad: 2014-07-14 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se