Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden / Årsredovisningar

Årsredovisningar

Här kan du läsa om och ladda ner Konstnärsnämndens årsredovisningar. I årsredovisningarna framgår hur vi arbetat för att uppnå de mål som regeringen gett oss som myndighet. De innehåller också resultat- och balansräkningar.

Ladda ner Konstnärsnämndens årsredovisningar:

Konstnärsnämndens årsredovisning 2014

Konstnärsnämndens årsredovisning 2013 

Konstnärsnämndens årsredovisning 2012

Konstnärsnämndens årsredovisning 2011

Konstnärsnämndens årsredovisning 2010

Konstnärsnämndens årsredovisning 2009

Konstnärsnämndens årsredovisning 2008

Konstnärsnämndens årsredovisning 2007

Konstnärsnämndens årsredovisning 2006

Konstnärsnämndens årsredovisning 2005

Konstnärsnämndens verksamhet 2014  i sammanfattning

Konstnärsnämnden lämnade in årsredovisningen för år 2014 till regeringen den 21 februari 2015.

Konstnärsnämnden fick från den 1 januari 2014 en ny instruktion där myndighetens uppdrag att främja konstnärernas möjligheter att utveckla sitt konstnärskap lyfts fram. Myndigheten har nu tydligt ett övergripande uppdrag gällande konstnärspolitiken inom staten och kan agera i breda frågor för att främja konstnärernas möjligheter och villkor till konstnärlig verksamhet. Förändringen i instruktionen innebar också att myndighetschefen som tidigare utsågs av styrelsen hädanefter förordnas av regeringen, tituleras direktör och är medlem av styrelsen. Detta gjorde också att en ny arbetsordning formulerades.

Regeringen beslutade den 28 februari att Konstnärsnämnden skulle förbereda inrättandet av Kulturbryggan, som ett särskilt beslutande organ inom myndigheten från januari 2015, och arbetet har pågått med hög intensitet under året. Myndighetens ledning och styrelse har prioriterat uppdraget och flera konsulter har involverats för att arbeta fram nya instruktions- och förordningstexter, bereda marken för webb och ärendehantering samt också för att bygga om myndighetens lokaler. I regeringens budgetproposition för 2015 som presenterades i slutet av oktober drog regeringen tillbaka förslaget att permanenta Kulturbryggan och att inrätta den inom Konstnärsnämnden. I december antog riksdagen alliansens budgetförslag och inrättandet av Kulturbryggan inom Konstnärsnämnden blev åter aktuell, varför det avstannade arbetet återupptogs mot årets slut.

Ett annat omfattande uppdrag som involverat såväl personal som ledamöter under 2014 har varit JIM-projektet – Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Konstnärsnämnden har varit en av 18 av regeringen utvalda pilotmyndigheter inom alla politikområden som har fått arbeta med att integrera jämställdhet i kärnverksamheten gentemot de jämställdhetspolitiska målen.
Andra omfattande regeringsuppdrag under året har varit en översyn av statens insatser för dansområdet i samverkan med Statens kulturråd samt utarbetande av ett förslag till program för ett internationellt kulturutbyte inom litteraturområdet. Översynen av dansområdet ledde fram till ett antal förslag såsom ökat stöd till den fria sektorn och till organisationer inom dansen, att förbättra tillgången till repetitionslokaler, skapa bättre förutsättningar för residens och internationellt kulturutbyte samt främja samarbete mellan institutioner och den fria sektorn. Förslaget till ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet har slutredovisats den 22 februari 2015.

Konstnärsnämnden har under året utvecklat den nationella samverkan med regionala och kommunala parter samt den civila sektorn i form av föreningar och konstnärliga organisationer. Myndigheten har gjort en överenskommelse med Västra Götalandsregionens kulturnämnd om samverkan kring de fria konstnärernas villkor. Ett omfattande arbete görs inom uppdraget att delta i Samverkansrådet i samband med fördelning av vissa statliga medel till regioner och landsting inom samverkansmodellen.

I verksamhetsplanen för 2014 utfäster sig Konstnärsnämnden att erbjuda expertis och stöd för den växande grupp av konstnärer, myndigheter och organisationer som vill utveckla residens. Under året har en inventering genomförts av nu existerande residens i Sverige. Rapporten är tillgänglig på nämndens hemsida. Myndighetschefen har deltagit som Sveriges expert i en OMC-grupp under EU-kommissionen med uppgift att främja residensutvecklingen på policy-nivå. Två seminarier har genomförts inom ämnet varav ett i Göteborg och ett i Stockholm. Residensutveckling är ett viktigt inslag i flertalet internationella samverkansprojekt och nämndens kompetens efterfrågas allt mer på regional och lokal nivå i landet.
Under 2014 har nämnden beslutat om stipendier och bidrag uppgående till 151,5 miljoner kr om konstnärernas inkomstgarantier inkluderas. Konstnärsnämndens styrelse beslutar om inkomstgarantierna, medan Kammarkollegiet sköter utbetalningen. För resor, boende, ateljéhyror etc. som är förknippade med ateljévistelser för konstnärer har 9,7 miljoner kr utbetalats. Det har beslutats och fördelats 1 904 stipendier och bidrag, varav 1 524 varit nya bidrag, till konstnärer inom konstområdena bild/form, musik, teater, dans och film. Antalet nya beviljade ansökningar har ökat något i jämförelse med året innan. Av årets behandlade ansökningar var 55 % från kvinnor och bidragen fördelades med 52 % till kvinnliga sökande som erhöll 53 % av de utdelade medlen. Antalet inkommande ansökningar som behandlats under året var 7 492 och antalet stipendie- och bidragsutbetalningar har varit 2 146. 

Myndigheten bedriver en omfattande internationell verksamhet med samverkan och utbyte i övergripande förvaltnings-, kultur- och konstnärspolitiska frågor. Konstnärsnämndens roll för internationellt kulturutbyte för konstnärer i alla dess former blir allt viktigare, inte minst genom internationella samarbetsprojekt i landet, residensutveckling och arbetet med att etablera ett internationellt musikprogram, men också med uppdraget att utforma ett motsvarande program på litteraturens område. Antalet internationella ansökningar har fortsatt att stiga från 16 % av alla ansökningar 2007 till 43 % av ansökningarna 2013. I år har dock kurvan vänt, men är ändå den näst högsta i nämndens historia med 37 %.  Förändringen är störst inom bild och form, vilket förklaras med omlagda ansökningstider.

Under 2014 har Per Ganneviks-stiftelsen för kulturella ändamål fördelat stipendier inom fem konstområden för andra året i rad. Stiftelsen bildades 2012 efter en donation från privatpersonen Per Gannevik, som testamenterat huvuddelen av sin mycket omfattande förmögenhet till Konstnärsnämnden. Stiftelsen är inrättad, nämndens styrelse är också stiftelsens styrelse och beslutar om stipendier. Stiftelsen är en egen juridisk enhet separerad från myndigheten.

Uppdaterad: 2015-11-19 Tipsa om sidan

Relaterad information


  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se