Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden / Årsredovisningar

Årsredovisningar

Här kan du läsa om och ladda ner Konstnärsnämndens årsredovisningar. I årsredovisningarna framgår hur vi arbetat för att uppnå de mål som regeringen gett oss som myndighet. De innehåller också resultat- och balansräkningar.

Ladda ner Konstnärsnämndens årsredovisningar:

Konstnärsnämndens årsredovisning 2015

Statistikrapport för 2015

Konstnärsnämndens årsredovisning 2014

Konstnärsnämndens årsredovisning 2013 

Konstnärsnämndens årsredovisning 2012

Konstnärsnämndens årsredovisning 2011

Konstnärsnämndens årsredovisning 2010

Konstnärsnämndens årsredovisning 2009

Konstnärsnämndens årsredovisning 2008

Konstnärsnämndens årsredovisning 2007

Konstnärsnämndens årsredovisning 2006

Konstnärsnämndens årsredovisning 2005

Konstnärsnämndens verksamhet 2015  i sammanfattning

Konstnärsnämnden lämnade in årsredovisningen för år 2015 till regeringen den 22 februari 2016.

Utifrån regeringsuppdraget att främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering har Konstnärsnämnden arbetat för att synliggöra synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser. Myndigheten har initierat och genomfört en serie möten mellan departement, myndigheter och aktörer inom sektorerna. Samtalen har lett till en fördjupad kunskap om verksamhet och målsättningar inom de båda politikområdena och förväntas ge utfall i ett utvecklat samarbete under kommande år. Myndigheten har översatt och distribuerat en FN-rapport om konstnärlig frihet och arbetat i Unescos kulturutskott. Ett stort antal konstnärer har erhållit stöd för utbyten i eller med utvecklingsländer och länder med svaga demokratier. Förhoppningen är att stärka kontakterna mellan politikområdena men redan nu kan Konstnärsnämnden visa på ett omfattande stöd till utbyten med biståndsländer och f.d. biståndsländer. Under 2015 genomfördes fler än 130 sådana utbyten och därutöver göms i statistiken åtskilliga utbyten med konstnärer som nu bor och verkar i europeiska länder men som kommer från länder i konflikt eller med svaga demokratier.

Konstnärsnämnden har under året markant stärkt sitt arbete gentemot regioner, landsting och andra aktörer nationellt. Myndigheten har genom en särskild överenskommelse med Västra Götalandsregionens kulturnämnd om samverkan kring konstnärspolitiken ökat synligheten för statens insatser inom konstnärspolitiken i regionen.

KIM, Konstnärsnämndens internationella musikprogram, permanentades efter tre år som regeringsuppdrag och myndigheten har därmed tre internationella program.

Under 2015 har Konstnärsnämnden beslutat om stipendier och bidrag uppgående till 157 mnkr. Antalet inkommande ansökningar som behandlats under året var 7 911, vilket är en ökning med drygt 400 från förra året. Av ansökningar gällde 43% olika former av internationellt kulturutbyte.  Konstnärsnämnden beslutade 2 018 stipendier och bidrag, varav 1 548 genom nya beslut, till konstnärer inom konstområdena bild/form, musik, teater, dans och film. Av årets behandlade ansökningar var 56 % från kvinnor och bidragen fördelades med 51% till kvinnliga sökande som erhöll 53 % av de utdelade medlen. Utöver detta behandlade Kulturbryggan 318 ansökningar varav 52 beviljades (oktober-december 2015).

20 % av de nya ansökningarna under året beviljades, vilket är samma bifallsprocent som de två senaste åren. Konstnärsnämnden har ett flertal fleråriga stipendier, vilket gör att antalet stipendie- och bidragsutbetalningar blir fler än årets beviljade ansökningar.

Konstnärsnämnden fick från den 1 oktober 2015 en ny instruktion med anledning av att den f.d. kommittén Kulturbryggan inrättades i myndigheten. Vad gäller myndighetens uppdrag så har främjande av nyskapande kultur lagts till i ändamålsparagrafen (SFS 2015:542). Kulturbryggan inrättas som ett särskilt beslutsorgan med en ordförande och sex ledamöter. Ordföranden och de andra ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid, dock högst tre år. Myndigheten har utökat kansliet med två handläggare och en assistent för att hantera uppdraget. I mitten av december kunde personalen flytta in i myndighetens lokaler.

Under 2015 har Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål fördelat stipendier uppgående till 2,5 mnkr inom fem konstområden för tredje året i rad  


 

Uppdaterad: 2016-09-19 Tipsa om sidan

Relaterad information


  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se