Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Iaspis

Om Iaspis

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Vårt uppdrag är att utveckla kontakter mellan konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan och på så sätt bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbetsvillkor.

Genom Iaspis är det möjligt att söka stipendium för internationellt kulturutbyte i form av utställningar, studie- och arbetsvistelser i utlandet samt internationella samarbetsprojekt i Sverige. Iaspis verksamhet omfattar även ett internationellt och ett svenskt ateljéprogram. Vi bjuder in curatorer, kritiker och andra specialister för kortare eller längre besök och bedriver ett omfattande internationellt nätverksarbete.

Iaspis har en publik verksamhet med seminarier, utställningar och andra evenemang kring aktuella frågor inom bild- och formområdet såväl i Sverige som utomlands. Evenemangen riktar sig i första hand till professionella utövare. Iaspis producerar kontinuerligt böcker och andra publikationer i samarbete med svenska och internationella förlag.

Iaspis ligger i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 på Södermalm i Stockholm. Här finns ateljéer, projektrum, kontor och ett unikt arkiv över svensk samtida bildkonst, arkitektur, design och konsthantverk.

Stipendier

Iaspis erbjuder stöd till internationellt kulturutbyte i form av stipendier för arbets- eller studievistelser utomlands, utställningar i utlandet samt internationella samarbetsprojekt i Sverige. Stipendierna är tänkta att främja utövarnas individuella möjligheter till arbete och studier utomlands samt initiativ syftande till internationellt samarbete i Sverige. Läs mer om Stipendier.

Ateljéer i Sverige och utomlands

Iaspis har sammanlagt tolv ateljéer i Sverige, nio i lokalerna i Stockholm och ytterligare tre i samarbete med Iaspisgrupperna i Göteborg, Malmö och Umeå. Ateljéplatserna för svenska konstnärer i Stockholm fördelas genom stipendier. De kan sökas av utövare som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige eller är bosatta i landet. Två av ateljéerna är vikta för nyutexaminerade konstnärer från konsthögskolor. Utländska konstnärer bjuds in till det svenska ateljéprogrammet genom rekommendationer.

Iaspis erbjuder ateljévistelser utomlands för konstnärer verksamma i Sverige genom samarbeten med olika internationella ateljéprogram. För närvarande kan svenska konstnärer ansöka om arbetsvistelse i Berlin, London, New York, Beijing, Mexico City, Kairo och Tokyo. På formområdet prövas just nu ett antal olika modeller för arbetsvistelser både i Sverige och internationellt, och utvecklande av nya samarbetsformer. Läs mer om Ateljéer i Sverige och Ateljéer utomlands.

Programverksamhet

Iaspis bedriver en utåtriktad programverksamhet med föreläsningar, seminarier och utställningar, framför allt i Sverige men också i utlandet. Internationella presentationer har skett bl.a. i samband med biennalerna i Venedig och Istanbul. Den publika verksamheten i Sverige är väsentlig i arbetet med att skapa internationella möten och kunskapsutbyte samt för att diskutera aktuella frågeställningar inom samtida praktik och teori. I utlandet syftar det även till att sprida informationen om svensk konst, design, arkitektur och konsthantverk. Läs mer om Iaspis Programverksamhet.

Publikationer och arkiv

Iaspis har producerat en lång rad publikationer och andra trycksaker. En del av dessa finns att beställa eller ladda ner på hemsidan. Iaspis har även ett unikt arkiv där besökare kan finna information om tidigare svenska och internationella Iaspis-stipendiater samt om utövare inom svensk samtida bildkonst, arkitektur, design och konsthantverk. Läs mer om Iaspis Publikationer och Arkiv.

Nätverkande

Iaspis bedriver ett omfattande internationellt nätverksarbete för att initiera och stödja olika sorters samarbeten mellan svenska och utländska utövare och andra aktörer inom bild- och formområdet. Varje år arrangeras ett stort antal s. k. expertbesök med av utländska curatorer, kritiker och andra för att skapa möjligheter till möten med svenska utövare inom dessa områden.

Iaspis i Stockholm

Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata i Stockholm är navet i Iaspis verksamhet. Här arbetar Iaspis stab som f n består av direktören, två samordnare, två koordinatorer och en assistent. Administration sker i nära samarbete med Konstnärsnämndens ledning och personal. Här finns nio av de tolv svenska ateljéerna och här presenteras huvuddelen av den publika programverksamheten.

Historia och organisation

Iaspis bildades 1996 som en utveckling av Bildkonstnärsfondens internationella program och har sedan dess spelat en stor roll i internationaliseringen av den svenska konstscenen. Verksamheten finansieras genom visningsersättningen, medel som staten årligen avsätter till Sveriges bildkonstnärsfond. Visningsersättningen tillfaller bild- och formkonstnärer som kompensation för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på annat allmännyttigt sätt.

Iaspis är en del av Konstnärsnämndens kansli och underställt Konstnärsnämndens styrelse. Iaspis verksamhet leds av direktören i nära samarbete med Iaspisdelegationen. Delegationen består av ledamöter ur Bildkonstnärsfondens styrelse delegerade att fatta beslut om fördelningen av stipendier för internationellt kulturutbyte samt om ateljéprogrammen i Sverige och utomlands. Iaspisdelegationen fungerar även som diskussionspartner för direktören i arbetet med att utveckla förslag till policy- och plandokument och i arbetet med de olika ateljéprogrammen. 

Uppdaterad: 2015-03-25 Tipsa om sidan

 
Lisa Rosendahl och ateljéstipendiat Anna Sandgren, Iaspis Öppet Hus september 2011.

Photo: Jean-Baptiste Beranger 
Cecilia Widenheim och Hinrich Sachs på seminariet Why Exhibit?, 2009

Foto: Robert Stasinski 
Maria Lind m fl i utställningen Formalities, 2007

Foto: Gunilla Klingberg och Peter Geschwind 
ReShape! på Venedigbiennalen 2003, curatorer: Sara Arrhenius och Karina Ericsson Wärn

Foto: Iaspis
Ateljépresentation med Johan Thurfjell och Karina Ericsson Wärn m fl, 2002

Olafur- green river1 300 dpi.jpg
Green River av Olafur Eliasson, 2000, curators: Daniel Birnbaum, Karen Diamond och Mats Stjernstedt.

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se